X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Bakgrund

IGN har uppmärksammat en annons från UCB Pharma i Reumabulletinen som via en tjänst, axSpA feedBACK, ger läkare möjlighet att få expertutlåtande angående sina patienter med misstänkt axial spondylartrit.
 

Excerpt: Aktualiserad artikel i ärendet: artikel 8 (kapitel 2, avdelning 1), Läkemedelsbranschens etiska regelverk (LER).

Anmärkning

IGN har uppmärksammat en annons från UCB i Reumabulletinen från 2022-05-24 (bifogas). I annonsen står under rubriken ”axSpA feedBACK”:

”Expertrådgivning för läkare i samband med tolkning av MR-bilder vid misstanke om axSpA”

Under texten finns länken www.axspa-feedback.com

När man går till den länkade sidan kommer man efter att ha bekräftat att man är hälso- och sjukvårdspersonal och valt land (Sweden) till ”Plattform för expertutlåtanden” (se bifogad bild).

I plattformen ges möjlighet att beskriva symptombild och ladda upp bilder för patienter med misstänkt axial spondylartrit (axSpA) och få symptombild och bilder granskade av två experter. Svar från experterna utlovas på huruvida symptombild samt bilder enligt dem tyder på en patient med axSpA eller inte. Ingenting nämns om kostnader för användaren.

Enligt IGN är en konsultation som plattformen erbjuder något som normalt sker i sjukvårdshuvudmannens regi och den tjänst som erbjuds kan likställas med en donation. Enligt artikel 8 LER (kapitel 2, avdelning 1) får donationer inte ges till hälso- och sjukvårdens ordinarie verksamhet, och i tillägg får donationer enbart ges till forskning och utveckling (FoU).  Plattformen kan därför strida mot denna artikel.

Svaromål

I sitt svaromål skriver UCB följande:

”Referring to IGN’s letter dated June 2, 2022, UCB Pharma AB would like to provide the following information:

The axSpA Feedback is a pan-European initiative which was originally developed by UCB Biopharma SRL. The axSpA Feedback was developed to create a systematic educational platform. The purpose behind the platform is to provide a peer-to-peer education based on the questions and insights received by the expert rheumatologist, contributing to a better understanding of the disease.

The intention has been to make this educational platform available for healthcare professionals (HCPs) as a response to an unmet educational need.

The educational platform is split into 3 sections: educational webinars, educational materials and a separate on-demand review of MRI & Clinical interpretation of the suspected patient by an expert known in this field. During this on-demand process the local rheumatologist still makes their own decisions but has access to learning from an expert on how they would interpret their case.

UCB believes that the axSpA Feedback is a medical educational opportunity, which contributes to the doctors continued medical education. The on-demand setup combines clinical practice and skills development in a learning environment that accommodates a busy work schedule with limited time for education and reflection.

We would like to stress the following information regarding the axSpA platform. All contacts and all feedback are web based, which means that there is no cost for HCPs´ travel, accommodation, or participation fees. UCB contributes only to the cost for the educational experts.

Based on the information provided above we consider this as educational meetings and not as a donation.

We do our outmost to comply with the LER rules and will await to hear back from you on this case.”
 

IGNs bedömning och beslut

UCB framhåller i sitt svaromål att axSpA Feedback är framtagen som en utbildningsplattform i tre delar som förutom den av IGN påtalade experttjänsten innehåller utbildningswebinarier och utbildningsmaterial. UCB hävdar vidare att experttjänsten ska ses som en möjlighet till medicinsk vidareutbildning snarare än en donation.

IGN håller med UCB om att tjänsten kan ha ett utbildningsvärde för användaren men ser ett problem i att tjänsten utformats på ett sätt som liknar det remissförfarande som vården normalt använder då en vårdgivare önskar ett expertutlåtande beträffande en patient. Sjukvårdshuvudmannen står i det fallet för de kostnader som remissen medför. Att bekosta en tjänst som normalt skulle ha bekostats av huvudmannen är enligt IGN att betrakta som likställt med en donation.

IGN bedömer således, med hänvisning till ovan sagda, att annonsen inte uppfyller kraven i artikel 8, LER (kapitel 2, avdelning 1).

Avsteget bedöms vara en överträdelse av normalgraden vilket leder till en avgift på 110 000 kr. Fakturering sker från LIF Service AB.

UCB uppmanas att framdeles beakta vad IGN här har anfört.

Detta yttrande har avgivits av ordförande Jonas Duborn och ledamöterna Anders Öhlén och Björn Isaksson. I ärendets beredning har också medverkat suppleanterna Annika Ohlsson och Margareta Olsson Birgersson.

 

På informationsgranskningsnämndens vägnar

 

Jonas Duborn

Anders Öhlén

 

 

Bilagor: Annons Reumabulletinen, Skärmavbild axspa-feedback.com