X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Bakgrund

Almirall Aps (Almirall) marknadsför Sativex munhålespray och IGN har uppmärksammat en bannerannons för detta läkemedel på webbplatsen www.neurologiisverige.se (se bilaga 1 och 2).

Sativex är indicerat som behandling för att lindra symtom hos vuxna patienter med måttlig till allvarlig spasticitet orsakad av multipel skleros (MS), och som inte har svarat tillfredsställande på annan medicinering mot spasticitet och uppvisar en kliniskt signifikant förbättring av symtom relaterade till spasticitet under en inledande försöksbehandling.

Excerpt: Aktualiserade artiklar i ärendet: artikel 17.5 och 19 (kapitel 1, avdelning 1), Läkemedelsbranschens etiska regelverk (LER).

Anmärkning

IGN har uppmärksammat en bannerannons för Sativex munhålespray på webbplatsen www.neurologiisverige.se.

Sativex innehåller delta‑9‑tetrahydrocannabinol (THC) och 2,5 mg cannabidiol (CBD) från Cannabis sativa L. Läkemedlet är narkotikaklassat.

I den aktuella bannern finns i inledningen av minimiinformationen och i fet stil den varningstext som gäller för den narkotikaklass som läkemedlet tillhör och därefter finns uppgift om att läkemedlet är ”narkotikaklassat”.

Narkotikasymbol saknas dock på bannern. Både narkotikasymbol och varningstext ska anges så att de uppmärksammas vid en snabb och flyktig läsning.

Enligt IGN synes därmed marknadsföringen inte leva upp till kraven i artikel 17.5, LER (kapitel 1, avdelning 1).

I annonsen visas minimitexten under så kort tid att den blir mycket svår att läsa.

I annonsen finns hänvisningen ”Vill du ha mer information?”. IGN har noterat att annonsen är klickbar och att klick leder vidare till https://www.almirallmed.global/nordics/. Väl där finns hänvisningen ”See linked SmPC for details”. IGN har noterat att klick därifrån leder till information om Sativex på Läkemedelsverkets webbplats och där går det att öppna upp en pdf av produktresumén. Enligt praxis är en förutsättning vid utformning av bannerns med en uttrycklig uppmaning i bannern att klicka sig vidare för att få mer information att webbsidan utformas så att det är lätt för läsaren att hitta minimiinformationen och tillgodogöra sig den.

Enligt artikel 19 LER (kapitel 1, avdelning 1) ska minimitexten vara lätt läsbar och annonsen synes därför inte uppfylla kraven i artikel 19.

Svaromål

I sitt svaromål från den 13 juni 2022 skriver Almirall följande:

Vi har mandag den 30. maj 2022 modtaget ovenstående anmärkning fra IGN.

Straks vi modtog anmärkningen fjernede vi bannerannoncen fra www.neurologiisverige – lige som vi har sat alt andet Sativex informationsmateriale på pause.

Sativex er ikke et nyt lægemiddel, men har være på markedet i Sverige i ca. 10 år.

Bannerannoncen har været igennem en intern reviewprocedure og godkendt i vort system i april med koden SE-SAT-2200001.

Vi beklager, at narkotikasymbolet ikke er med i minimiinformationen. Til gengæld er narkotikavarningen tydeligt markeret med fed skrift og kan læses vid en snabb och flyktig läsning.

Når vi har været tilbage i source dokumenterne, så finder vi narkotikasymbolet, men desværre er det forsvundet i den grafiske proces.

På bannern findes som krævet minimumsteksten og vi mener derfor ikke at kommentaren vedrørende annoncens klikbarhed er relevant.

Fra Annoncen er det muligt at klikke sig videre til mere information om lægemidlet hos Läkemiddelsverket, i dette tilfælde produktresuméet, hvilket vi betragter som en ekstra service/foranstaltning.

I forhold til hastighed på banneren, undrer det os, at IGN vurderer det går for stærkt, men tilsyneladende ikke hurtigere end IGN har lagt mærke til det manglende narkotikasymbol. Vi har søgt vejledning hos et professionelt svensk bureau, der har udarbejdet denne slags banner-kampagner for andre pharmavirksomheder og her har hastighed på bannern på intet tidspunkt været bragt op som et fokuspunkt.

VI kan se på IGN’s hjemmeside, at bannerhastighed også for andre virksomheder har været et problem, hvorfor vi henstiller til, at IGN uddyber sin vejledning med et tidsinterval for bannerskift, der kan følges for fremtidige kampagner.

IGNs bedömning och beslut

IGN tolkar svaromålet som att Almirall accepterar anmärkningarna men samtidigt önskar mer vägledning och mer specifikt ett tidsintervall hur länge en minimiinformation ska visas på en bannerannons för att uppfylla läsbarhetskraven.

IGN kan inte lämna sådan detaljerad vägledning bland annat på grund av att omfattningen av minimiinformation skiljer sig åt mellan olika läkemedel. Om man väljer att inkludera minimiinformationen i en bannerannons rekommenderar IGN att man som en kontroll läser minimiinformationen för att se om det är möjligt att hinna läsa den i sin helhet.

IGN kan konstatera att narkotikasymbol saknas på bannern. Både narkotikasymbol och varningstext ska anges så att de uppmärksammas vid en snabb och flyktig läsning.

Enligt artikel 19 ska produktresumé som återges i läkemedelsinformation vara lätt läsbar. Almirall har i detta fall valt att ha med minimiinformationen på bannern. Dock visas minimitexten under så kort tid att den blir mycket svår att läsa. Man har även valt att utforma annonsen med hänvisningen ”Vill du ha mer information?” så att ett klick leder till https://www.almirallmed.global/nordics/. Väl där finns hänvisningen ”See linked SmPC for details”. IGN har noterat att ett klick därifrån leder till information om Sativex på Läkemedelsverkets webbplats och där går det att öppna upp en pdf av produktresumén.

Om minimiinformationen på bannern visats under längre tid så att texten blivit lätt läsbar, alternativt om bannern utformats så att man efter uppmaningen ”Vill du ha mer information?” kunnat klicka sig vidare direkt till en minimiinformation så hade bannern enligt IGN uppfyllt kraven i LER. Dock har man för denna bannerannons inte valt något av dessa sätt att uppfylla kraven.

IGN bedömer således, med hänvisning till ovan sagda, att annonsen inte lever upp till kraven i artikel 17.5 och artikel 19 LER (kapitel 1, avdelning 1).

Avsteget bedöms vara en överträdelse av normalgraden, vilket leder till en avgift på 110 000 kr. Enligt stadgarna ska IGN-avgiften halveras om företag har under 40 mkr i årsomsättning och därför bestäms avgiften till 55 000 kr. Fakturering sker från LIF Service AB.

Almirall uppmanas att framdeles beakta vad IGN här har anfört.

Detta yttrande har avgivits av ordförande Jonas Duborn och ledamöterna Anders Öhlén och Björn Isaksson. I ärendets beredning har också medverkat suppleanterna Annika Ohlsson och Margareta Olsson Birgersson.

 

På informationsgranskningsnämndens vägnar

 

Jonas Duborn

Björn Isaksson

 

Bilagor:

Bilaga 1 Bilaga 1 MP4-fil Sativex neurologiisverige 20220519

Bilaga 2 Skärmavbild Sativex 20220525