X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Bakgrund

AstraZeneca AB marknadsför Imfinzi (durvalumab) 50 mg/ml koncentrat till infusionsvätska, lösning och IGN har uppmärksammat en annons i tidskriften Cancerläkaren för detta läkemedel (se bilaga 1).

Imfinzi som monoterapi är indicerat för behandling av lokalt avancerad, icke-resektabel icke-småcellig lungcancer (NSCLC) hos vuxna vilkas tumörer uttrycker PD‑L1 på ≥ 1 % av tumörceller och vilkas sjukdom inte har progredierat efter platinum-baserad radiokemoterapi (CRT).

Imfinzi  i kombination med etoposid och antingen karboplatin eller cisplatin är indicerat för första linjens behandling av vuxna med avancerad småcellig lungcancer (ES-SCLC).

Excerpt: Aktualiserad artikel i ärendet: artikel 12.1 (kapitel 1, avdelning 1), Läkemedelsbranschens etiska regelverk (LER).

Anmärkning

IGN har tagit del av en annons i Cancerläkaren för Imfinzi (durvalumab) 50 mg/ml koncentrat till infusionsvätska, lösning. Annonsen har rubriken ”THE ONLY IMMUNOTHERAPY APPROVED IN STAGE III NSCLC FOLLOWING CRT” och underrubriken ”5-YEAR DATA UPDATE”, där 5-års data från PACIFIC-studien redovisas i form av total överlevnad och progressionsfri överlevnad för Imfinzi och för vald komparator.

Enligt artikel 12 LER (kapitel 1, avdelning 1) ska läkemedelsinformation som innehåller jämförelse mellan verkningar, beståndsdelar, behandlingskostnader etc. vara så utformad att jämförelsen i sin helhet är rättvisande. Det eller de objekt som ingår i jämförelsen ska vara utvalda på ett rättvisande sätt, vara relevanta och ska framläggas sakligt och vederhäftigt. Enligt artikel 12.1 LER (kapitel 1, avdelning 1) innebär kravet på rättvisande jämförelse att de objekt som ingår i jämförelsen alltid ska anges tydligt.

Med tanke på att det inte framgår vilket objekt som Imfinzi jämförs mot synes annonsen inte leva upp till kraven i artikel 12.1 LER (kapitel 1, avdelning 1).

Svaromål

I sitt svaromål från den 13 maj 2022 skriver AstraZeneca följande:

”Vi kan tyvärr bara konstatera att jämförelseobjektet, som förstås är placebo, har fallit bort i denna annons, så anmärkningen är korrekt.”

IGNs bedömning och beslut

AstraZeneca accepterar i sitt svaromål anmärkningen.

IGN bedömer således, med hänvisning till ovan sagda, att annonsen inte uppfyller kraven i artikel 12.1, LER (kapitel 1, avdelning 1).

Avsteget bedöms vara en överträdelse av normalgraden, dock av mer formellt slag, vilket leder till en avgift på 55 000 kr. Fakturering sker från LIF Service AB.

AstraZeneca uppmanas att framdeles beakta vad IGN här har anfört.

Detta yttrande har avgivits av ordförande Jonas Duborn och ledamöterna Anders Öhlén och Björn Isaksson. I ärendets beredning har också medverkat suppleanterna Annika Ohlsson och Margareta Olsson Birgersson.

 

På informationsgranskningsnämndens vägnar

Jonas Duborn

Björn Isaksson

 

 

Bilagor:

Bilaga 1 Annons Imfinzi