X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Bakgrund
Unimedic Pharma AB (Unimedic) marknadsför Mollisupradin, ett mukolytikum innehållande bromhexidin och efedrin, och IGN har uppmärksammat en bannerannons för detta läkemedel på internetmedicin.se.

Mollisupradin är avsett för:
Hosta med segt slem och samtidigt behov av bronkvidgande effekt.
 

ATC kod: R05CB10

Excerpt: Aktualiserad artikel i ärendet: artikel 19 (kapitel 1, avdelning 1), Läkemedelsbranschens Etiska Regelverk (LER).
 

Anmärkning

IGN har 2022-02-22 uppmärksammat en bannerannons för Mollisupradin på webbplatsen internetmedicin.se (film och skärmavbild bifogas). Texten på minimiinformationen är liten och visas under så kort tid att den blir mycket svår att läsa. IGN har noterat att annonsen är klickbar och att klick leder vidare till Mollisupradins sida på fass.se. I slutet av minimiinformationen finns följande upplysning: ”För fullständig information hänvisas till FASS.se.”, dock finns ingen uttrycklig uppmaning i bannern att klicka sig vidare för att få mer information.

Enligt artikel 19 LER (kapitel 1, avdelning 1) ska minimitexten liksom övrig text vara lätt läsbar och annonsen synes därför inte uppfylla kraven i artikel 19. Unimedic fälldes i ärende IGN353 för en liknande överträdelse av artikel 19. Unimedic åtog sig i svaromålet i detta ärende att vidta korrigerande åtgärder.

Svaromål

I sitt svaromål skriver Unimedic:

”Unimedic Pharma har full förståelse för IGN’s anmärkning gällande minimitextens storlek och tiden den syns.

Vi har producerat bannerannonsen enligt Internetmedicins föreskrifter (ansvariga utgivare). Internetmedicin är underrättade och vi har bett dem att stoppa annonsen med omedelbar verkan.
Unimedic har vidtagit åtgärder för att förtydliga minimitextens innehåll, förstora texten och öka exponeringstiden.”

En gif-fil med modifierad bannerannons bifogades svaromålet.

IGNs bedömning och beslut

IGN noterar att den modifierade bannerannons som bifogats svaromålet har skarpare text som visas under längre tid. Man har också lagt in en tydlig uppmaning att klicka sig vidare för mer information. IGN ska dock endast bedöma de åtgärder som redan vidtagits av läkemedelsföretag. Nämnden tar därför inte ställning till de av Unimedic gjorda ändringarna.

IGN bedömer således, med hänvisning till ovan sagda, bannerannonsen vara i strid med artikel 19 LER (kapitel 1, avdelning 1). Som nämnts i anmärkningen fälldes Unimedic i ärende IGN353 för en liknande överträdelse av artikel 19. Då överträdelsen denna gång rör ett annat läkemedel innebär överträdelsen inte i strikt mening ett åsidosättande av tidigare beslut. Dock finns, då överträdelsen är av samma slag och sker efter beslutet i ärende IGN353, ändå skäl att se allvarligt på överträdelsen (se NBL 1077/20).

Förseelsen bedöms vara en överträdelse av normal grad, vilket enligt praxis leder till en IGN-avgift på 110 000 kr. De regler om avgifter som tillämpas inom läkemedelsbranschens egenåtgärdssystem är bindande endast för företag som är medlemmar i Läkemedelsindustriföreningen (LIF), Innovativa Mindre Läkemedelsföretag (IML), ASCRO eller Föreningen för generiska läkemedel (FGL). Eftersom Unimedic inte är medlem i någon av dessa organisationer saknas förutsättningar att debitera IGN-avgift.

Unimedic uppmanas att framdeles beakta vad IGN här har anfört.

Detta yttrande har avgivits av ordförande Jonas Duborn, ledamöterna Anders Öhlén och Björn Isaksson. I ärendets beredning har också medverkat suppleanten Margareta Olsson Birgersson.

Yttrandet är enhälligt.

 

På informationsgranskningsnämndens vägnar

 

Jonas Duborn

Anders Öhlén                    

 

Bilagor: Film bannerannons (mp4)