X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Bakgrund
AstraZeneca AB (AstraZeneca) marknadsför Calquence ett antineoplastiskt medel, proteinkinashämmare, och IGN har uppmärksammat en annons för detta läkemedel.

Calquence som monoterapi eller i kombination med obinutuzumab är indicerat för behandling av vuxna patienter med tidigare obehandlad kronisk lymfatisk leukemi (KLL).

Calquence som monoterapi är indicerat för behandling av vuxna patienter med kronisk lymfatisk leukemi (KLL) som har fått minst en tidigare behandling.

ATC kod: L01EL02

Excerpt: Aktualiserad artikel i ärendet: artikel 17 (kapitel 1, avdelning 1), Läkemedelsbranschens Etiska Regelverk (LER).
 

Anmärkning

IGN har uppmärksammat bifogade annons för Calquence i Dagens Medicin 2021-10-13. Enligt IGN är kvaliteten på minimitexten så undermålig att texten inte uppfyller kraven i artikel 17 LER (kapitel 1, avdelning 1). Exempel från texten:

”Detta läkemedel är för utökad övervakning”

”Behandling Med Calquence ska initieras och bildades av en läkare med erfarenhet…”

”Varningsföreskrifter och begränsande”

”Sett patienter avseende tecken och symptom på infektion och sätt i en annan medicinsk behandling.”

”Förvara Patienten för symptom på förmaksflimmer…”

Svaromål

I sitt svaromål skriver AstraZeneca:

”Vi kan bara instämma i att det är en felaktig minimi-informationstext som har publicerats och som innehåller skrivfel där vissa meningar blivit ofullständiga.

Texten har inte sett ut så från början när vi tog fram annonsen men något har gått fel i handhavandet under processens gång med det olyckliga resultatet att en felaktig minimitext blivit publicerad i annonsen.

Vi har förstås nu korrigerat detta inför framtida annonsering.”

IGNs bedömning och beslut

I svaromålet accepterar AstraZeneca anmärkningen.

IGN konstaterar att annonsen inte uppfyller regelverkets krav på minimiinformation.

IGN bedömer således, med hänvisning till ovan sagda, annonsen vara i strid med artikel 17 LER (kapitel 1, avdelning 1).

Förseelsen bedöms vara en överträdelse av normal grad, dock av mer formellt slag, vilket leder till en IGN-avgift på 55 000 kr.

AstraZeneca uppmanas att framdeles vid utformningen av sin läkemedelsinformation beakta vad IGN här har anfört.

Detta yttrande har avgivits av ordförande Jonas Duborn, ledamöterna Anders Öhlén och Björn Isaksson. I ärendets beredning har också medverkat suppleanterna Margareta Olsson Birgersson och Göran Wennersten.

Yttrandet är enhälligt.

På informationsgranskningsnämndens vägnar

 

Jonas Duborn Anders Öhlén

 

Bilaga: Annons