X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Bakgrund

IGN har mottagit en anmälning från en privatperson mot Bavarian Nordic A/S, gällande en kampanj för TBE-vaccin på Göteborgs-Postens webbplats (bilaga 1).

Excerpt: Aktualiserade artiklar i ärendet: artikel 103 (kapitel 1, avdelning 2), Läkemedelsbranschens Etiska Regelverk (LER).

Anmärkning

Anmälaren framför följande:

”Jag reagerar på att annonsen inte är nyanserad, utan basunerar ut ett skrämselbudskap i att det räcker att gå utanför dörren för att bli biten av en fästing ("Tillbringar du tid utomhus?"). Det är dessutom relativt liten andel fästingar som bär på TBE-viruset (från 1177.se: "Även i riskområdena är det högst två av hundra fästingar som är bärare av viruset. Därför är det liten risk att smittas efter enstaka fästingbett. I Sverige blir drygt 300 personer sjuka i TBE varje år. Du är immun för resten av livet om du en gång har haft TBE."). Texten i kombination med den grafiska utformningen förstärker risken oproportionerligt mycket. Personer som är dåligt informerade riskerar att övervärdera risken när de ser skrämselpropaganda som denna. Jag anser att Bavarian Nordic spelar på människors rädsla och okunskap för att göra profit. När det gäller folks hälsa så är detta oetiskt.”.

Anmälan synes således aktualisera artikel 103 (kapitel 1, avdelning 2), Läkemedelsbranschens Etiska Regelverk (LER).

Svaromål

I sitt svaromål från den 31 augusti 2021 bestrider Bavarian Nordic A/S anmälan (bilaga 2).

Som skäl till detta framförs bland annat under rubriken ”Sammanfattning” att ”…påståendena som används i kampanjen är sakligt korrekta och stöds av relevanta data, samt är i linje med Västra Götalandsregionen och Folkhälsomyndighetens rekommendationer om risken med TBE samt Vaccination mot TBE. Den grafiska utformningen av kampanjen är begränsad till en stiliserad fästing i dess autentiska färger mot en blå bakgrund.

Allvarliga infektioner såsom TBE kan uppfattas som allvarsam, men Bavarian Nordic bestrider att utformningen av kampanjen uppfattas som skrämmande eller stötande av en övervägande del eller majoriteten av läsarna. Även om några läsare skulle uppfatta kampanjen som allvarsam är kampanjen ändå motiverad utifrån fördelar med att utbilda och öka medvetenheten bland allmänheten om riskerna med TBE.”.

För att ta del av svaromålet i sin helhet, se bilaga 2.

Svaromål kommentar

Anmälaren har den 2 september 2021 lämnat följande kommentar på Bavarian Nordic:s svaromål:

”Jag vill börja med att klargöra att jag inte på något vis vänder mig mot att vaccinera mot TBE. Inte heller att skapa annonser i syfte att öka medvetenheten hos allmänheten kring TBE eller vaccination därav. Jag är själv en person som varje sommar blir fästingbiten ett flertal gånger då jag tillbringar mycket tid i skog och mark och låter mig därför vaccineras mot TBE. Det jag vänder mig mot är annonsens utformning.

Varandes grafisk formgivare samt Art Director så är jag väl bekant med hur processen ser ut för att utforma kampanjannonser så att de väcker maximal uppmärksamhet. Detta görs ofta genom 1-2-3-formatet; 1: En kort text, en bild eller ett grafiskt element som drar till sig läsarens uppmärksamhet, 2: En text som lockar till ytterligare läsande, 3: Djupare förklarande text. Det är också så Bavarian Nordic har valt att utforma den aktuella annonsen; 1: Del av en fästing på ett stiliserat och dramatiserat vis, 2: De illavarslande texterna "Tillbringar du tid utomhus?" samt "Ett bett räcker.", 3: Länk till hemsida för att läsa mer, dvs ingen nyanserad information direkt i annonsen. (Klickar man sig vidare till hemsidan möts man dessutom av texten "10-12 tusen KLINISKA FALL AV TBE RAPPORTERAS VARJE ÅR" (vit text på svart isolerad panel), men att det rör sig om rapporterade fall på global nivå uppmärksammas man som läsare inte om förrän man klickar in sig på WHOs hemsida genom referenssamlingen som göms längst ner på hemsidan, inte heller att dessa siffror inkluderar fall där smitta kan ha uppstått genom förtäring av opastöriserad mjölk. Men det är inte hemsidan som är i fokus här.)

Då det enligt Bavarian Nordic inte går att ha några invändningar mot den konstnärliga utformningen på annonsen så får vi istället ta en titt på påståendet "Tillbringar du tid utomhus?". Här hänvisar Bavarian Nordic till FOHMs rekommendationer. Tar man sig tiden att läsa på ovan nämnda myndighets hemsida så rekommenderas vaccination "till personer som vistas mycket i skog och mark i områden med hög smittrisk och som ofta blir fästingbitna". Det är skillnad på att "tillbringa tid utomhus" och att "vistas mycket i skog och mark i områden med hög smittrisk". (https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsamma-sjukdomar/tick-borne-encephalitis-tbe/) Man kan dessutom läsa följande på 1177.se: "Vaccination är mindre angelägen för: Personer som endast kortvarigt vistas i områden med smittrisk".

Hur är det då med påståendet "Ett bett räcker."? På 1177.se står det även: "Risken att smittas är liten. Även i riskområdena är det högst två av hundra fästingar som är bärare av viruset. Därför är det liten risk att smittas efter enstaka fästingbett. I Sverige blir drygt 300 personer sjuka i TBE varje år. Du är immun för resten av livet om du en gång har haft TBE." Enligt FOHMs hemsida så anges det att under 2019 inrapporterades 359 fall av TBE och under 2020 inrapporterades 268 fall. "En kraftig minskning" enligt FOHM själva. (https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsamma-sjukdomar/tick-borne-encephalitis-tbe/) FOHM kommentarer detta faktum ytterligare på sin sida om hur den pågående pandemin påverkar andra sjukdomar under avsnittet om zoonoser: "Trots att fler människor än vanligt vistades i naturen under sommarhalvåret minskade antalet fall av TBE jämfört med de tre tidigare åren.". (https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2021/april/atgarder-mot-covid-19-bakom-stor-minskning-av-smittsamma-sjukdomar/)

Bavarian Nordic påstår i sitt svar att deras formuleringar motsvarar dem av svenska myndigheter samt är sakligt korrekta, men jag anser att det framgår med all önskvärd tydlighet att så inte är fallet.

Bavarian Nordic ägnar sig dessutom åt så kallad cherry picking då man å ena sidan hänvisar till lokal data för Västra Götaland, för att i nästa stund hänvisa till nationell data. Detta i sig är inga konstigheter, bara man är tydlig med det. Tittar man t.ex i stycket "Riskområden för TBE" så pratas det om Västra Götaland i synnerhet, men när det refereras till ett inslag i TV4 Nyheterna så upplyser man inte om att smittotalen anges på nationell nivå. Bavarian Nordic hävdar att det rapporterats om en kraftig ökning i Västra Götaland under sommaren 2021. Det anges att det rapporterats in 50 fall jämfört med året innan då det endast rapporterades ca 20 fall. Tittar man på FOHMs data så gäller dessa 50 respektive 20 fall just juni månad för dessa år, men på nationell nivå. Tittar man specifikt på Västra Götaland så ligger det konstant på 6 fall i juni månad för både 2020 och 2021. Bavarian Nordic verkar dock vilja göra gällande att behovet skulle vara extra stort i just Västra Götaland, när man i själva verket utgår från siffror som rör hela landet. Den stora ökningen under de aktuella perioderna har istället skett i Stockholms och Uppsala län. Vill man grotta ner sig i statistiken så finns allt på https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/statistik-a-o/sjukdomsstatistik/tick-borne-encephalitis-tbe/?t=county#statistics-nav

Slutligen:

Jag är som sagt inte emot vaccination av TBE, faktiskt tvärtom. Vad jag är ute efter är saklig information kring ämnet. Bavarian Nordic ägnar sig snarare åt att överdriva risker, både i sitt annonsmaterial och i sitt svar på min ursprungliga anmälan, i syfte att profitera på folks rädsla. När det gäller något så allvarligt som läkemedel så anser jag att man behöver ha betydligt högre etisk svansföring än vad Bavarian Nordic visat hittills. Vi är mitt uppe i en pandemi där skepticismen mot vaccin är stor och därför är det extra viktigt att agera korrekt.”

Kommentar från Bavarian Nordic

Bavarian Nordic A/S har den 13 september 2021 replikerat på anmälarens kommentar till svaromålet. Bavarian Nordic hänvisar till vad som gjorts gällande i tidigare svaromål men betonar även följande:

Statistiken avseende TBE-fall

Bavarian Nordic har hänvisat till ett TV-inslag i TV4 Nyheterna för att visa att det finns ett brådskande behov av information avseende TBE-vaccin i Västra Götaland på grund av ökningen av TBE-fall i regionen. Detta stöds av tabellen nedan.1

Notera att siffrorna för 2021 endast är baserade på rapporterade fall fram till och med augusti, medan siffrorna för 2020 omfattar hela kalenderåret.

Frasen ”tillbringar du tid utomhus?”

Frasen ”tillbringar du tid utomhus?” är i linje med nationella2 och lokala3 rekommendationer avseende TBE-vaccination, eftersom lokala och nationella rekommendationer anger att vaccination rekommenderas för fast boende och sommarboende i områden med smittrisk samt för personer i sådana områden som tillbringar tid utomhus. För andra personer i sådana regioner är vaccination mindre angelägen.

 

Sammanfattande kommentarer

Det är således Bavarian Nordics uppfattning att Västra Götaland är ett riskområde och att kampanjen är i linje med nationella och lokala rekommendationer, och således överensstämmer med LER artikel 103.”

För att ta del av kommentaren från Bavarian Nordic i sin helhet, se bilaga 3.

 

IGNs bedömning och beslut

I den aktuella vaccinationskampanjen för TBE-vaccin på Göteborgs-Postens webbplats ställs frågan ”Tillbringar du tid utomhus?” och därefter anges det att ”Ett bett räcker”. Den grafiska utformningen består av en röd och svart stiliserad fästing mot en blå bakgrund. I kampanjen finns även hänvisningarna ”Läs mer” och ”www.tbevaccin.se” (bilaga 1).

IGN har att ta ställning till om kampanjen är oetisk och/eller stötande i sin framställning.

Folkhälsomyndigheten lämnar på sin webbplats under rubriken ”Vanliga frågor om TBE” följande rekommendation om vilka som bör ta TBE-vaccin: ”Vaccination brukar rekommenderas till permanent- och sommarboende i riskområden samt till personer som vistas mycket i skog och mark i områden med hög smittrisk och som ofta blir fästingbitna.”.

Göteborgs-Posten och dess webbplats riktar sig främst mot läsare i Göteborg och Västsverige.

På Västra Götalandsregionens webbplats, i en karta över vaccinationsområden, utpekas ett flertal områden inom Västra Götaland med smittrisk (bilaga 4).

Kopplat till att kampanjen riktar sig till läsare i ett område med smittrisk kan IGN inte se att frågan ”Tillbringar du tid utomhus?” ligger utanför rekommendationen som Folkhälsomyndigheten lämnar på sin webbplats om vilka som bör ta TBE-vaccin.

Vad gäller påståendet ”Ett bett räcker” kan IGN konstatera att även om andelen av alla fästingar som bär TBE-viruset är låg så räcker det med ett bett från fel fästing för att bli smittad av TBE. Om en person blir smittad av TBE löper hen risk för allvarlig neurologisk sjukdom. Även om sannolikheten att få TBE av ett enda fästingbett är låg, kan infektionen medföra betydande medicinsk risk för en smittad, och ovaccinerad individ.  

IGN kan således konstatera att det ur folkhälsosynpunkt finns ett stort värde i att delar av befolkningen i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendation vaccinerar sig mot TBE.  I Västra Götaland finns ett flertal områden med smittrisk. Mot bakgrund av detta och hur kampanjen är utformad finner IGN vid en samlad bedömning att vaccinationskampanjen inte är oetisk eller stötande i sin framställning.

IGN finner med hänvisning till det ovan sagda inte anledning till någon anmärkning mot Bavarian Nordic A/S på de grunder som anförts i anmälan.

Detta yttrande har avgivits av ordförande Jonas Duborn, ledamöterna Anders Öhlén och Björn Isaksson. I ärendets beredning har också medverkat suppleanterna Margareta Olsson Birgersson och Göran Wennersten.

 

Yttrandet är enhälligt.

 

På informationsgranskningsnämndens vägnar

 

Jonas Duborn

Björn Isaksson

 

Bilaga:

Bilaga 1. TBE-vaccinationskampanj gp.se

Bilaga 2. Svaromål från Bavarian Nordic 2021-08-31

Bilaga 3. Kommentar från Bavarian Nordic 2021-09-13

Bilaga 4. Karta över vaccinationsområden Västra Götaland TBE 2021