X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Bakgrund

Institut Produits Synthèse AB (Ipsen) marknadsför Cabometyx, ett antineoplastiskt läkemedel. IGN har uppmärksammat en annons från Ipsen i tidningen ”Framtidens Läkemedel” där en ny, ännu ej godkänd, indikation för Cabometyx beskrivs.

Cabometyx är indicerat för:

Njurcancer (Renal Cell Carcinoma, RCC)

CABOMETYX är avsett för behandling av avancerad njurcancer (Renal Cell Carcinoma, RCC):

- hos behandlingsnaiva vuxna med intermediär eller dålig prognos

- hos vuxna efter tidigare vaskulär endotel tillväxtfaktor (VEGF)-riktad behandling


Hepatocellulär cancer (Hepatocellular Carcinoma, HCC)

CARBOMETYX är avsett som monoterapi för behandling av hepatocellulär cancer (Hepatocellular Carcinoma, HCC) hos vuxna som tidigare behandlats med sorafenib.

 

ATC kod: L01EX07

 

Excerpt: Aktualiserad artikel i ärendet: artikel 2 (kapitel 1, avdelning 1),  Läkemedelsbranschens etiska regelverk (LER).

Anmärkning

IGN har i tidningen Framtidens Läkemedel Nr 1 februari 2021 tagit del av en annons från Ipsen AB med rubriken ”Personligt patientfokus på Ipsen” (se bilaga). Under rubriken ”Snabb tillväxt” skrivs följande:

 ”Ipsen utsågs i fjol till Sveriges snabbast växande läkemedelsföretag. Tillväxten har till stor del drivits av den framgångsrika portföljen inom onkologi. Här finns bland annat ett läkemedel mot metastaserande njurcancer, som erbjuder ett behandlingsalternativ till patienter i första linjen eller där första linjens terapi inte räckt. Läkemedlet används idag som monoterapi, men man har nu sett i kliniska studier att användningsområdet kan breddas och effekten stärkas när det används i kombination med immunonkologisk behandling.”

För en insatt läsare torde det vara uppenbart att det är Ipsens läkemedel Cabometyx som avses i texten. Kopplingen underlättas dessutom av att det i samma tidning förekommer en separat annons för Cabometyx (se bilaga).

IGN finner att annonsen utgör marknadsföring av ett läkemedel utanför gällande indikation. Annonsen strider således mot artikel 2 LER (kapitel 1, avdelning 1).

Svaromål

I sitt svaromål skriver Ipsen följande:
 

”Det är av största vikt för Ipsen att vår verksamhet i alla delar sker i överensstämmelse med gällande lagstiftning och reglering och att den i alla avseenden är förenlig med regleringen i LER.

Det har aldrig varit vår intention att marknadsföra Cabometyx utanför gällande indikation då vi inte nämnt läkemedlet vid namn. Syftet med artikeln som är riktad till hälso – och sjukvårdspersonal var att belysa Ipsen ABs snabba tillväxt och att företaget investerar i forskning inom bland annat onkologi.”

IGNs bedömning och beslut

Ipsen hävdar i svaromålet att intentionen med annonsen inte varit att marknadsföra Cabometyx. IGN finner dock att artikeln, oavsett intention, utgör marknadsföring av ett läkemedel utanför gällande indikation.

IGN bedömer med hänvisning till ovan sagda att materialet strider mot artikel 2 (kapitel 1, avdelning 1) LER och att Ipsen därmed har handlat i strid med god branschsed på läkemedelsinformationens område.

Avsteget bedöms vara en överträdelse av normalgraden, och IGN-avgiften bestäms därför till 110 000 kr. Fakturering sker från LIF Service AB.

Ipsen uppmanas att framdeles beakta vad IGN här har anfört.


Detta yttrande har avgivits av ordförande Jonas Duborn och ledamöterna Anders Öhlén och Björn Isaksson. I ärendets beredning har också medverkat suppleanterna Göran Wennersten och Margareta Olsson Birgersson.

 

På informationsgranskningsnämndens vägnar

Jonas Duborn

Anders Öhlén

 

Bilaga: Artikel Framtidens Läkemedel