X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Bakgrund

En anmälan har inkommit till IGN med anledning av en reklamfilm för Nasonex (bifogas).
 

Excerpt: Aktualiserad artikel i ärendet: artikel 103 (kapitel 1, avdelning 2) Läkemedelsbranschens etiska regelverk (LER).

Anmärkning

En anmälan från en representant för allmänheten med följande lydelse har inkommit till IGN:
 

”Skal dere snart fjerne reklamefilmen om Nasonex? Det er helt utrolig at man skal sitte å se på noen nysa inn i sine hender i disse corona-tider. ECKLIGT. Dere lærer jo unge og andre, at det er ok å nyse i sine hender!!!! Utrolig at dere ikke er blitt pålagt og slette denne reklame-snutten!!! Helsevårds-myndigheten her må jo sove, og det gjør alle andre som ikke har reagert også!!

Anmälan aktualiserar enligt IGN, då den av anmälaren uppfattas som stötande, artikel 103 LER (kapitel 1, avdelning 2).

Svaromål

I sitt svaromål skriver Bayer följande:

I vår marknadsföring illustrerar vi på ett visuellt sätt symptom hos personer som lider av allergi. Den aktuella filmen avser att visa personer som, var för sig, och utan att ha andra människor omkring sig, nyser efter att ha exponerats för någon form av allergen (t.ex. en katt).

Bedömningar av om något är stötande eller ej, är alltid i någon mån subjektiva. För att det subjektiva inslaget inte ska bli alltför stort, har NBL tidigare uttalat (då gällande artikel 3) att artikeln bör tolkas så att den anses ta sikte på framställningar som flertalet eller i vart fall ett stort antal av informationsmottagarna uppfattar som stötande eller oförenliga med goda seder. För att en framställning skall strida mot informationsreglerna skall den bedömas bli uppfattad som vulgär, tarvlig eller eljest klart opassande. Vidare har NBL anfört att endast det förhållandet att en framställning kan upplevas som dålig reklam i den meningen att den kan väcka antipatier hos mottagaren, inte är tillräckligt för att artikel 3 skall anses vara åsidosatt. (Motsvarande artikel i det nu aktuella fallet är artikel 103.)

Det är alltid olyckligt när någon tar illa vid sig av vår reklam och vi är ledsna att höra att anmälaren blivit upprörd. Vid en helhetsbedömning anser vi dock inte själva att den nu aktuella reklamen framstår som stötande. Det aktuella filmklippet har visats sedan 2018 och vi är för närvarande igång med processen att skapa en ny kampanj som är tänkt att användas under 2021. Vi uppskattar den input vi får från allmänheten och har den i åtanke när vi planerar nya kampanjer.

Anmälaren har getts möjlighet att kommentera svaromålet men har inte återkommit.
 

IGNs bedömning och beslut

Som Bayer skriver i sitt svaromål så är bedömningen av vad som ska uppfattas som stötande alltid i viss mån subjektiv. IGN bedömer inte att den anmälda filmen väcker anstöt hos ett stort antal tittare. De flesta torde uppfatta att filmen rör allergiska besvär och inte infektiösa. IGN noterar att Bayer tar till sig av de synpunkter som framkommer i anmälan och har dessa i åtanke då nya kampanjer skapas.

IGN bedömer således med hänvisning till ovan sagda att marknadsföringen inte är i strid med artikel 103 LER (kapitel 1, avdelning 2), och att Bayer därmed inte har handlat i strid med god branschsed på läkemedelsinformationens område.

Detta yttrande har avgivits av ordförande Jonas Duborn och ledamöterna Anders Öhlén och Björn Isaksson.

 

På informationsgranskningsnämndens vägnar

 

Jonas Duborn
Anders Öhlén