X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Bakgrund

IGN har tagit del av ett pressmeddelande, med titeln ”Fas III-studie visar att bimekizumab har starkare effektdata än Humira® när det gäller hudutläkning vid måttlig till svår psoriasis”, som UCB Pharma AB publicerat på MyNewsdesk den 2 november 2020 (se bilaga).

 

Excerpt: Aktualiserad artikel i ärendet: artikel 102 (kapitel 1, avdelning 1), Läkemedelsbranschens Etiska Regelverk (LER).

Anmärkning

Pressmeddelandet redogör för data och behandlingsresultat från en fas III-studie avseende UCB Pharmas läkemedelskandidat innehållande bimekizumab jämfört med Humira (adalimumab) när det gäller hudläkning vid måttlig till svår psoriasis.

 

Som NBL klargjort i ärende 1041/17 utgör pressmeddelanden i de flesta fall icke kommersiell information som faller utanför LER. Dock kan innehållet vara sådant att det vid en helhetsbedömning befinns vara kommersiell information om det både har ett kommersiellt syfte och avser rent kommersiella förhållanden. IGN har vid en samlad bedömning funnit att detta pressmeddelande kan utgöra kommersiell information. I denna bedömning har särskild vikt lagts vid följande:

 

- Titeln på pressmeddelande lyder: ”Fas III-studie visar att bimekizumab har starkare effektdata än Humira® när det gäller hudutläkning vid måttlig till svår psoriasis”

- Pressmeddelandet innehåller en kommentar från en överläkare i dermatologi som lyder: ”Bimekizumab levererar på ett glädjande sätt i denna jämförande studie med adalimumab. Särskilt imponerar starka data för PASI 90. Resultaten ligger väl i nivå med de övriga på marknaden förekommande IL-17-hämmarna och IL- 23-hämmare som hitintills visat starkast data på effekt. Resultaten från studien ger oss god anledning att se fram emot ännu ett välkommet tillskott i arsenalen för behandling av våra patienter med medelsvår till svår psoriasis”

- Användandet av värdeord/värdeomdömen som ”starkare effektdata” i rubriken, ”levererar på ett glädjande sätt” och ”särskilt imponerar starka data” i kommentaren från dermatologen

- Rubriken, och informationen i pressmeddelandet som helhet, fokuserar till såväl innehåll som anslag på jämförelser med ett annat läkemedelsföretags produkt, där effektfördelar till förmån för den egna läkemedelskandidaten lyfts fram, för de patienter som behandlats med bimekizumab under hela studien och efter byte från jämförelseläkemedlet.

 

Av ovan nämnda skäl finner IGN att pressmeddelandet utgör marknadsföring av ett icke godkänt receptbelagt läkemedel och därigenom strider mot artikel 102, LER (kapitel 1, avdelning 1).

 

Svaromål

I sitt svaromål från den 23 november 2020 skriver UCB Pharma AB följande:

”Då vi erhöll ovannämnt brev från IGN beslutade vi genast att gå igenom ifrågavarande pressmeddelande. Detta ledde till att vi beslutade att omedelbart avlägsna pressmeddelandet från MyNewsdesk och att fortsättningsvis inte använda detta pressmeddelande i Sverige.

Vi beklagar det som har skett men önskar att framföra att pressmeddelandet inte har haft till syfte att vara kommersiellt. Vi kommer att vidta åtgärder för att säkerställa att kommande pressmeddelanden från UCB är av vetenskaplig karaktär av högt nyhetsvärde samt att informationen presenteras på ett klart och tydligt sätt utan användning av värdeord, allt i enlighet med principerna i NBL 1041/17 och regleringen i LER i övrigt.”.

 

IGNs bedömning och beslut

IGN tolkar svaromålet som att UCB Pharma AB accepterar anmärkningen.

IGN har vid en samlad bedömning funnit att det aktuella pressmeddelandet utgör sådan kommersiell information som faller under LER. I denna bedömning har särskild vikt lagts vid följande:

- Titeln på pressmeddelande lyder: ”Fas III-studie visar att bimekizumab har starkare effektdata än Humira® när det gäller hudutläkning vid måttlig till svår psoriasis”

- Pressmeddelandet innehåller en kommentar från en överläkare i dermatologi som lyder: ”Bimekizumab levererar på ett glädjande sätt i denna jämförande studie med adalimumab. Särskilt imponerar starka data för PASI 90. Resultaten ligger väl i nivå med de övriga på marknaden förekommande IL-17-hämmarna och IL- 23-hämmare som hitintills visat starkast data på effekt. Resultaten från studien ger oss god anledning att se fram emot ännu ett välkommet tillskott i arsenalen för behandling av våra patienter med medelsvår till svår psoriasis”

- Användandet av värdeord/värdeomdömen som ”starkare effektdata” i rubriken, ”levererar på ett glädjande sätt” och ”särskilt imponerar starka data” i kommentaren från dermatologen

- Rubriken, och informationen i pressmeddelandet som helhet, fokuserar till såväl innehåll som anslag på jämförelser med ett annat läkemedelsföretags produkt, där effektfördelar till förmån för den egna läkemedelskandidaten lyfts fram, för de patienter som behandlats med bimekizumab under hela studien och efter byte från jämförelseläkemedlet.

 

IGN finner med hänvisning till ovan sagda att det aktuella pressmeddelandet utgör marknadsföring av ett icke godkänt läkemedel och därigenom strider mot artikel 102, LER (kapitel 1, avdelning 1).

Avsteget bedöms vara en överträdelse av normalgraden och därför bestäms avgiften till 110 000 kr. Fakturering sker från LIF Service AB.

UCB Pharma AB uppmanas att framdeles vid utformningen av sin läkemedelsinformation beakta vad IGN här har anfört.

Detta yttrande har avgivits av ordförande Jonas Duborn och ledamöterna Anders Öhlén och Björn Isaksson.

 

Yttrandet är enhälligt.

 

 

 

På informationsgranskningsnämndens vägnar

 

Jonas Duborn

                                                                 Björn Isaksson

 

 

Bilaga: Pressmeddelande från UCB Pharma AB publicerat på MyNewsdesk 2 november 2020