X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Bakgrund

Läkemedelsbranschen har under flera år arbetat målmedvetet med att skapa tydlighet och öppenhet kring läkemedelsföretagens samarbete med intresseorganisationer, patienter/ närstående och hälso- och sjukvård. Samarbeten redovisas i LIF:s samarbetsdatabaser. LIF:s medlemsföretag ansvarar för att respektive företags avtal/ överenskommelser registreras i samarbetsdatabaserna.

 

Excerpt: Aktualiserad artikel i ärendet: artikel 1.5 (kapitel 3, avdelning 1) Läkemedelsbranschens etiska regelverk (LER).

Anmärkning

IGN har uppmärksammat bifogade pressrelease från Merck som beskriver hur en patient med MS ska färdas genom Sverige på en paddelbräda. Aktiviteten förefaller vara ett samarbete med Merck, men IGN kan inte finna projektet i den aktuella samarbetsdatabasen:

 https://www.lif.se/etik/samarbetsdatabaser/?type=PatientsOrRelatives

Underlåtenhet att registrera projektet strider mot de grundläggande principer angående öppenhet och transparens som beskrivs i LER kapitel 3, avdelning 1 och artikel 1.5, kapitel 3 avdelning 1.

Svaromål

Merck AB har mottagit anmärkning från Informationsgranskningsnämnden avseende pressrelease från Merck som beskriver hur en patient med MS ska färdas genom Sverige på en paddelbräda.

Aktiviteten är ett samarbete med Merck och vi har tyvärr pga missförstånd missat att lägga in projektet i den aktuella samarbetsdatabasen:

https://www.lif.se/etik/samarbetsdatabaser/?type=PatientsOrRelatives

Merck är fullt medvetna om att underlåtenhet att registrera projektet strider mot de grundläggande principer angående öppenhet och transparens som beskrivs i LER kapitel 3, avdelning 1 och artikel 1.5, kapitel 3 avdelning 1.

Så snart vi blev medvetna om att vi ej registrerat samarbetet har vi åtgärdat detta och den 30 september registrerat samarbetet i den för projektet relevanta samarbetsdatabasen. Vi har sett över våra rutiner för att säkerställa att det inte inträffar igen.

Vi beklagar detta misstag, vilket är en engångsföreteelse som ej kommer att upprepas.

 

IGNs bedömning och beslut

Merck accepterar i sitt svaromål anmärkningen och har föredömligt snabbt vidtagit nödvändiga åtgärder.

IGN bedömer således med hänvisning till ovan sagda underlåtenheten att publicera samarbetet strider mot de grundläggande principer angående öppenhet och transparens som beskrivs i LER kapitel 3, avdelning 1 och artikel 1.5, kapitel 3 avdelning 1, och att Merck därmed har handlat i strid med god branschsed på läkemedelsinformationens område.

Avsteget ska anses vara en överträdelse av normal grad, och IGN-avgiften bestäms därmed till 110 000 kr, efter fakturering från LIF Service AB.

Merck uppmanas att framdeles beakta vad IGN här har anfört.


Detta yttrande har avgivits av ordförande Jonas Duborn och ledamöterna Anders Öhlén och Björn Isaksson. I ärendets beredning har också medverkat suppleanten Göran Wennersten.

 

På informationsgranskningsnämndens vägnar

 

Jonas Duborn

Anders Öhlén

 

Bilaga: Pressrelease