X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Bakgrund

Glaxosmithkline Consumer Healthcare A/S är medlem av LIF och har därmed förbundit sig att följa Läkemedelsbranschens etiska regelverk (LER).

 

Excerpt: Aktualiserade artiklar i ärendet: artikel 131 (kapitel 1, avdelning 2), Läkemedelsbranschens Etiska Regelverk (LER).

Anmärkning

Marknadsbevakningen i läkemedelsbranschens egenåtgärdssystem handhas av Informationsgranskningsnämnden (IGN). För att IGN ska kunna fullgöra denna uppgift ska, som stipuleras i artikel 131 LER, läkemedelsföretagen till IGN skicka all ny aktuell läkemedelsinformation som t ex trycksaker, annonser, inbjudningar, s k mailings, reklamfilm eller ny information på webbsidor.

IGN för statistik över alla inkomna pliktexemplar från respektive företag och kan därvid konstatera att GlaxoSmithKline Consumer Healtcare under 2019 och till dags dato 2020 inte har skickat in ett enda pliktexemplar för receptfria läkemedel till IGN och efterlyser en förklaring till detta förhållande.

 

 Svaromål

I sitt svaromål från den 22 september 2020 skriver GlaxoSmithKline Consumer Healtcare följande:

”Vi på GlaxoSmithKline Consumer Healthcare, medger att vi dessvärre inte har fullföljt de interna rutinerna och därmed missat att skicka in pliktexemplar till IGN.

Från när vi uppmärksammades om detta ärende har vi börjat se över våra processer, rutiner och utbildat ny personal i hur pliktexemplar ska hanteras.

Utöver det kommer vi säkerställa att de senaste månadernas material skickas till er per mail i enlighet med processen. Sedan kommer vi framåt maila er material, så snart materialet har gått igenom vår godkännandeprocess.”.

 

IGNs bedömning och beslut

Glaxosmithkline Consumer Healthcare A/S medger i sitt svaromål att man inte följt de interna rutinerna och därmed underlåtit att skicka pliktexemplar till IGN enligt artikel 131, LER.

 

Avsteget bedöms vara en överträdelse av normalgraden och därför bestäms avgiften till 110 000 kr. Fakturering sker från LIF Service AB.

Detta yttrande har avgivits av ordförande Jonas Duborn och ledamöterna Anders Öhlén och Björn Isaksson. I ärendets beredning har också medverkat suppleanten Göran Wennersten.

 

Yttrandet är enhälligt.

På informationsgranskningsnämndens vägnar

 

Jonas Duborn

Björn Isaksson