X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Bakgrund

Sanofi AB (Sanofi) marknadsför Allegra, en antihistamin för systemiskt bruk.

Indikation:

Allegra 120 mg är avsett för vuxna och barn från 12 år och äldre för symtomlindring vid säsongsbunden allergisk rinit.

 

ATC kod: R06AX26

 

Excerpt: Aktualiserad artikel i ärendet: artikel 119 (kapitel 1, avdelning 2) Läkemedelsbranschens etiska regelverk (LER).

Anmärkning

I den bifogade reklamfilmen för Allegra som tillställts IGN som pliktexemplar är det, trots att minimiinformationen visas under hela filmen, inte möjligt för läsaren att hinna tillgodogöra sig hela innehållet. Filmen strider därmed mot artikel 119 LER (kapitel 1, avdelning 2).

Svaromål

I sitt svar skriver Sanofi följande:

Sanofi har tagit del av rubricerad anmärkning angående reklamfilm för Allegra (fexofenadinhydroklorid) som skickats till IGN som pliktexemplar. IGNs anmärkning gäller att läsaren inte har möjlighet att hinna tillgodogöra sig hela innehållet i minimiinformationen trots att minimiinformationen visas under hela filmen (LER kapitel 1, avdelning 2, artikel 119).

Den aktuella filmen är framtagen för att visas som digital utomhusreklam (DOOH, Digital Out Of Home). Skyltarna som reklamfilmen är tänkt att visas på är i regel mellan 55”-65” (dvs ca 150 cm), men det finns även format som är större än så. Filmen loopar dvs visas regelbundet på skylten.
 

I ärendet NBL 948/12 anförs att de uppgifter som läkemedelsföretag väljer att förmedla i textform måste vara lätt läsbara. Texten måste exponeras i sådan storlek och under så lång tid att den är möjlig att läsa. Härvid hänvisar nämnden till tidigare praxis i fråga om läsbarhet (se t.ex. NBL 322/88, 604-605/01, 954/12 och 955/12). Dessa fall har rört annonser i tidskrifter. Bedömningsgrunderna för vilka faktorer som påverkar en texts läsbarhet är dock i stor utsträckning gällande även för reklamfilm.
 

Nämnden har uttalat att om en text är lätt läsbar eller ej beror på en rad olika samverkande faktorer såsom satsyta och format, teckensnitt, teckenstorlek, bakgrundsfärg och bakgrundsfärgens kontrast till texten, avstånd mellan tecken, ord och rader, marginaler och spaltbredd, textmassans uppdelning i flera stycken med utrymme däremellan. En bedömning om en text är läsbar eller inte måste således göras i varje enskilt fall. I fråga om reklamfilm tillkommer att texten måste visas under så lång tid att det går att läsa den i dess helhet utan svårighet. Sanofi har i framtagandet av den aktuella reklamfilmen försäkrat sig om att säkerställa såväl läsbarhet som att mottagaren ska ha möjlighet att läsa minimiinformationen.

Allegras minimiinformation är relativt kortfattad. Hänsyn till minimitextens omfattning tas i val av medium vid marknadsföringsaktiviteter. Storleken på texten bör vara tillfyllest. Kontrasten är god då minimiinformationen visas i vitt på mörk bakgrund under hela filmen. Vi anser att det är viktigt att texten inte bara är läsbar utan att den också inbjuder till läsning eftersom det inte är möjligt att styra mottagaren till att läsa texten när filmen rullar.

Vi kan dock konstatera att textkvaliteten är bättre när filmen visas i sin tilltänkta kanal än vad som framgår av den MP4-fil som skickats som pliktexemplar.
 

I tillägg har Sanofi lyft vissa element i reklamfilmen lite extra. Informationen om att Allegra är ett recepfritt läkemedel, att den aktiva substansen är fexofenadinhydroklorid och uppmaningen att läsa bipacksedeln noga är sådana element. Materialet har bedömts av flera funktioner inom Sanofi med slutsatsen att minimitexten är läsbar och att man hinner läsa den under tiden som texten visas.
 

Med tanke på ovanstående, storleken på de digitala utomhusskyltarna, och därmed storleken på minimiinformationen, och faktumet att reklamfilmen regelbundet återvisas på skyltarna anser Sanofi att reklamfilmen lever upp till kravet på att texten exponeras i sådan storlek och under så lång tid att den är möjlig att läsa. Sanofi anser inte att reklamfilmen strider mot LER artikel 119 (kapitel 1, avdelning 2).
 

För information vill vi meddela att DOOH-kampanjen blev uppskjuten pga pandemin, även om detta inte kommer att inverka på IGNs beslut.


IGNs bedömning och beslut


Som Sanofi framhåller i sitt svaromål måste en bedömning om en text är läsbar eller inte göras i varje enskilt fall. För reklamfilm/DOOH tillkommer att texten måste visas under så lång tid att det går att läsa den i dess helhet utan svårighet. Den tid som Allegrareklamen visas är enligt IGN dock inte tillräcklig för att den normala läsaren ska hinna tillgodogöra sig informationen. Detta trots att Allegras minimiinformation är relativt kortfattad och trots att texten visas under hela tiden som reklamen visas (c:a 5 sekunder). Att reklamfilmen regelbundet återvisas på skylten minskar enligt IGN inte läsbarhetskraven då man inte kan förutsätta att den vanliga läsaren är så intresserad att vederbörande stannar och tar del av informationen flera gånger.

IGN bedömer således med hänvisning till ovan sagda marknadsföringen vara i strid med artikel 119 LER (kapitel 1, avdelning 2), och att Sanofi därmed har handlat i strid med god branschsed på läkemedelsinformationens område.

Avsteget ska anses vara en överträdelse av normalgraden, och IGN-avgiften bestäms därmed till 110 000 kr. Fakturering sker från LIF Service AB.


Sanofi uppmanas att framdeles vid utformningen av sin läkemedelsinformation beakta vad IGN här har anfört.


Detta yttrande har avgivits av ordförande Jonas Duborn och ledamöterna Anders Öhlén och Björn Isaksson. I ärendets beredning har också medverkat suppleanten Göran Wennersten.

 

På informationsgranskningsnämndens vägnar

 

Jonas Duborn

Anders Öhlén

Bilaga: Reklam Allegra