X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Bakgrund

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare AS (GlaxoSmithKline) marknadsför läkemedlet Alvedon Novum, en filmdragerad tablettberedning av paracetamol, och har via youtube gjort reklam för detta läkemedel.

Indikationer: Huvudvärk, tandvärk, feber vid förkylningssjukdomar, menstruationssmärtor, muskel- och ledvärk, som analgetikum vid reumatiska smärtor, hyperpyrexi.

 

ATC kod: N02BE01

 

Excerpt: Aktualiserad artikel i ärendet: artikel 119 (kapitel 1, avdelning 2) Läkemedelsbranschens etiska regelverk (LER).

Anmärkning

IGN fällde 2020-02-18  GSK i ärende IGN187 för avsteg mot LER artikel 119 (kapitel 1, avdelning 2) då läsbarheten av minimitexten i en reklamfilm för Alvedon Novum inte var tillräckligt god för att uppfylla kraven i LER. I sitt svaromål skrev GSK:

”För att möta denna anmärkning kommer vi nu att säkerställa att reklamfilmer för Alvedon Novum som är aktiva from kampanjvecka 14, 2020, är uppdaterade. Vi kommer att förstora minimitexten till en större, mer läsbar och tydlig teckenstorlek. Vi kommer även se till att minimitexten ligger synlig konstant under hela filmens längd, detta till skillnad från att den idag bryts i 1-2 sekunder i mitten där en animering till viss del påverkar läsbarheten för tittaren.”

IGN har nu på youtubekanalen Alvedon SE uppmärksammat flera filmer för Alvedon Novum där det inte är möjligt att uppfatta minimitexten då denna visas under för kort tid, även om textens tydlighet i sig är godtagbar. I exempelvis denna film görs avbrott i minimitextens visning under animationen trots vad som skrevs i svaromålet i ärende IGN187:

https://www.youtube.com/watch?v=MYt8DNhTc1E

Svaromål

Då svaromål från GSK inte inkommit inom föreskriven tid skickades en påminnelse till GSK den 5 maj. I svaret på påminnelsen som inkom till IGN samma dag angavs att ärendet sänts vidare internt samt att man beklagade uteblivet svar. Då svar inte inkommit den 11 maj fattar nu IGN beslut utan formellt svaromål från GSK.

 

IGNs bedömning och beslut

Den youtubelänk som bifogas anmärkningen har upphört att fungera och IGN bifogar därför reklamen som film som togs av uppspelning medan länken fortfarande var aktiv.

IGN konstaterar att GSK trots att man i svaromålet i ärende IGN187 sagt sig ämna vidta en rad åtgärder för att förbättra reklamfilmernas läsbarhet, bland annat att låta texten ligga kvar under hela filmen, fortsatt att via youtubekanalen Alvedon SE marknadsföra läkemedlet på ett otillåtet sätt.

IGN bedömer således med hänvisning till ovan sagda filmen vara i strid med artikel 119 LER (kapitel 1, avdelning 2), och att GlaxoSmithKline därmed har handlat i strid med god branschsed på läkemedelsinformationens område.

Då förseelsen innebär ett åsidosättande av IGNs beslut i ärende IGN187 ska avsteget anses vara en överträdelse av allvarlig grad, och IGN-avgiften bestäms därmed till 230 000 kr, efter fakturering från LIF Service AB. Av avgiften utgör 10 000 kr förseningsavgift enligt § 45, Stadgar för IGN och NBL.

GlaxoSmithKline uppmanas att framdeles vid utformningen av sin läkemedelsinformation beakta vad IGN här har anfört.


Detta yttrande har avgivits av ordförande Jonas Duborn och ledamöterna Anders Öhlén och Björn Isaksson. I ärendets beredning har också medverkat suppleanten Göran Wennersten.

 

På informationsgranskningsnämndens vägnar

 

Jonas Duborn

Anders Öhlén

 

Bilaga: Youtubefilm Alvedon Novum