Bakgrund

Grunenthal Sweden AB marknadsför läkemedlet Palexia Depot (tapentadol) och har som pliktexemplar inkommit till IGN med en produktfolder för detta läkemedel (bilaga 1).

 

Palexia Depot (tapentadol) är indicerat för behandling av svår kronisk smärta hos vuxna där endast opioidanalgetika ger tillräcklig effekt.

 

ATC kod: N02AX06

 

Excerpt: Aktualiserade artiklar i ärendet: artikel 2 och 4 (kapitel 1, avdelning 1), Läkemedelsbranschens Etiska Regelverk (LER).

Anmärkning

Produktfoldern har rubriken ”Palexia® Depot/Palexia® (tapentadol) är en atypisk opioid med två verkningsmekanismer (MOR-NRI) i en molekyl” och innehåller bl.a. följande påståenden:

• ”Signifikant lägre GI-biverkningar än oxykodon”

• ”Kliniskt relevanta interaktioner är osannolika”

 

Påståendet ”Signifikant lägre GI-biverkningar än oxykodon” saknar stöd i produktresumén och strider därmed enligt IGN mot artikel 2 LER (kapitel 1, avdelning 1).

 

I avsnitt 4.5 Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner i produktresumén för Palexia Depot förekommer en rad interaktioner med andra läkemedel som kan leda till allvarliga bieffekter.

Påståendet ”Kliniskt relevanta interaktioner är osannolika” står därmed i direkt strid med uppgifterna i produktresumén och strider därmed enligt IGN mot artikel 2 och 4 LER (kapitel 1, avdelning 1).

 

 Svaromål

I sitt svaromål från den 9 april 2020 skriver Grunenthal Sweden AB bl.a. följande:

Enligt IGN saknar påståendet ”Signifikant lägre GI-biverkningar än oxykodon” stöd i produktresumén vilket strider mot artikel 2 LER (kapitel 1, avdelning 1).

Detta påstående finns det stöd för i de pivotala studier som varit underlag vid registrering av läkemedlet. Vi anser att detta är information av klinisk relevans som är viktig för mottagaren av läkemedelsinformationen att känna till. Vi önskar också säkerställa att påståendet, med hänvisning till våra pivotala studier, uppfattas på ett tydligt sätt. Dvs vad det är för biverkningar och i jämförelse med vad, i enlighet med artikel 8, 11 och 12 LER (kapitel 1, avdelning 1) utan att strida mot artikel 4 LER (kapitel 1, avdelning 1).

Påståendet som IGN anmärkt härrör, som redan nämnts, från pivotala studier som visar en signifikant skillnad på frekvensen av gastrointestinala (GI) biverkningar för tapentadol i jämförelse med oxikodon (referensläkemedlet). Vi anser att denna information är i enlighet med vår produktresumé då vi inte överdriver eller adderar något som inte redan nämnts (artikel 4 LER kapitel 1, avdelning 1).

För mottagarna av denna läkemedelsinformation är det allmänt vedertaget att GI-relaterade biverkningar är mycket vanligt förekommande för samtliga opioider och så är även fallet för tapentadol vilket framgår i produktresumén. Därför är det av klinisk relevans att informera om hur frekvensen på dessa biverkningar skiljer sig i jämförelse mot redan etablerade preparat på marknaden, självfallet på ett balanserat och sakligt vis där dokumentation finns (artikel 8, 11 och 12 LER kapitel 1, avdelning 1).

Vi anser att det kan möjligtvis vara ovederhäftigt att inte förmedla denna kunskap som för mottagaren är av klinisk relevans.

Tapentadol (verksamma substansen) är ett narkotikaklassat läkemedel med en opioid verkningsmekanism vilket innebär att den primära effekten för läkemedlet är smärtlindring. Vidare medför denna klass av läkemedel en risk för allvarliga biverkningar. Därför är det vanligt/förväntat att informera om hur biverkningar skiljer sig mot redan etablerade referensläkemedel på marknaden inom samma indikation. Fokus på biverkningsprofil inom det här läkemedelssegmentet är av klinisk relevans och är information som sjukvården behöver och efterfrågar för bedömning av risk vs nytta när ett beslut att initiera behandling med dessa preparat har tagits.”.

Enligt IGN är påståendet ”Kliniskt relevanta interaktioner är osannolika” i direkt strid med uppgifterna i produktresumén och vilket strider mot artikel 2 och 4 LER (kapitel 1, avdelning 1).

Tapentadol (verksamma substansen) metaboliseras huvudsakligen via glukoronidering. Därför är aktiv substans som metaboliseras via cytokrom P450-systement av mindre betydelse än glukuronidering (se paragraf 5.2 i produktresumén). Detta är vad vi menade med ”interaktioner”. Med anledning av IGNs anmärkning, ser vi hur detta påstående kan strida mot artikel 2 och 4 LER (kapitel 1, avdelning 1).

Vi kommer att åtgärda detta genom att förtydliga påståendet med hänvisning till farmakokinetiken i enlighet med produktresumén.”

 

IGNs bedömning och beslut

Grunenthal Sweden AB har i sitt svaromål accepterat anmärkningen för påståendet ”Kliniskt relevanta interaktioner är osannolika”. IGN ska endast bedöma de åtgärder som redan vidtagits av läkemedelsföretag. Nämnden tar därför inte ställning till de av Grunenthal Sweden AB angivna uppgifterna vad gäller förändring av materialet.

IGN finner att påståendet ”Kliniskt relevanta interaktioner är osannolika” står i direkt strid med uppgifterna i produktresumén.

För påståendet ”Signifikant lägre GI-biverkningar än oxykodon” bestrider Grunenthal Sweden AB anmärkningen. I svaromålet framförs det bl.a. att det finns stöd för detta påstående i de pivotala studier som varit underlag för registrering.

IGN kan konstatera att det i produktresumén för Palexia Depot inte finns någon jämförelse med oxykodon vad gäller GI-biverkningar och finner oaktat vilket underlag som skickats in vid registrering att påståendet ”Signifikant lägre GI-biverkningar än oxykodon” saknar stöd i produktresumén.

IGN bedömer således, med hänvisning till ovan sagda, foldern vara i strid med artikel 2 och 4 LER (kapitel 1, avdelning 1).

Avsteget bedöms vara en överträdelse normalgraden och därför bestäms avgiften till 110 000 kr. Fakturering sker från LIF Service AB.

Grunenthal Sweden AB uppmanas att framdeles vid utformningen av sin läkemedelsinformation beakta vad IGN här har anfört.

Detta yttrande har avgivits av ordförande Jonas Duborn och ledamöterna Anders Öhlén och Björn Isaksson. I ärendets beredning har också medverkat suppleanten Göran Wennersten.

 

Yttrandet är enhälligt.

På informationsgranskningsnämndens vägnar

 

Jonas Duborn

Björn Isaksson

 

Bilaga:

Bilaga 1 Produktfolder Palexia Depot