X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Bakgrund

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare AS (GlaxoSmithKline) marknadsför läkemedlet Alvedon Novum, en filmdragerad tablettberedning av paracetamol, och har i TV gjort reklam för detta läkemedel (film bifogas).

Indikationer: Huvudvärk, tandvärk, feber vid förkylningssjukdomar, menstruationssmärtor, muskel- och ledvärk, som analgetikum vid reumatiska smärtor, hyperpyrexi.

 

ATC kod: N02BE01

 

Excerpt: Aktualiserad artikel i ärendet: artikel 119 (kapitel 1, avdelning 2) Läkemedelsbranschens etiska regelverk (LER).

Anmärkning

IGN har noterat att det i samband med TV-programmet ”Nyhetsmorgon” i TV4 den 31/1 visades reklam för Alvedon Novum från Glaxosmithkline Consumer Healthcare AS.

NBL har i det vägledande uttalandet 948/12 fastställt vilka minimiuppgifter som måste framgå i en reklamfilm. NBL har i samma uttalande konstaterat att de uppgifter som lämnas i läkemedelsinformationen ska vara tydliga och lätta för mottagaren att tillgodogöra sig. De uppgifter som läkemedelsföretaget väljer att förmedla i textform måste vara lätt läsbara. 

I den nu aktuella reklamen visas minimiinformationen under kort tid samtidigt som läsbarheten för texten är mycket dålig. Sammantaget finner IGN att det är extremt svårt att uppfatta minimiinformationen och att annonsen därför strider mot artikel 119, LER (kapitel 1, avdelning 2).

Svaromål

I sitt svaromål skriver GlaxoSmithKline följande:
 

Vi har mottagit anmärkningen gällande Alvedon Novum kommunikationen, där fallet gäller en reklamfilm som visats på TV4 den 31/1, 2020. Anmärkningen är gällande att regelverket för synlighet av minimitext ej efterföljs.

 

För att möta denna anmärkning kommer vi nu att säkerställa att reklamfilmer för Alvedon Novum som är aktiva from kampanjvecka 14, 2020, är uppdaterade. Vi kommer att förstora minimitexten till en större, mer läsbar och tydlig teckenstorlek. Vi kommer även se till att minimitexten ligger synlig konstant under hela filmens längd, detta till skillnad från att den idag bryts i 1-2 sekunder i mitten där en animering till viss del påverkar läsbarheten för tittaren.
 

Genom ovan åtgärder avser vi möta de anmärkningar som förmedlats.

 

IGNs bedömning och beslut

GlaxoSmithKline accepterar i svaromålet anmärkningen. IGN tar inte ställning till de i svaromålet föreslagna förändringarna avsedda att förbättra läsbarheten av minimiinformationen i framtida versioner.

IGN bedömer således med hänvisning till ovan sagda filmen vara i strid med artikel 119 LER (kapitel 1, avdelning 2), och att GlaxoSmithKline därmed har handlat i strid med god branschsed på läkemedelsinformationens område.

Avsteget ska anses vara en överträdelse av normalgraden, och IGN-avgiften bestäms därmed till 110 000 kr, efter fakturering från LIF Service AB.

GlaxoSmithKline uppmanas att framdeles vid utformningen av sin läkemedelsinformation beakta vad IGN här har anfört.


Detta yttrande har avgivits av ordförande Jonas Duborn och ledamöterna Anders Öhlén och Björn Isaksson. I ärendets beredning har också medverkat suppleanten Göran Wennersten.

 

På informationsgranskningsnämndens vägnar

 

Jonas Duborn

Anders Öhlén

 

Bilagor:
Bilaga: Film Alvedom Novum