X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.


Beslut i initiativärende IGN130

Bakgrund

Ferring Läkemedel AB marknadsför läkemedel inom områdena reproduktiv medicin och gastroenterologi och planerar aktiviteter i samband med kongresser inom dessa områden.

 

Excerpt: Aktualiserad artiklar i ärendet: artikel 2b och 4a (kap 2, avd 1) Läkemedelsbranschens etiska regelverk (LER).

Anmärkning

Ferring har tillställt IGN två stycken inbjudningar till vetenskaplig sammankomst (bifogas).

Inbjudan 1 gäller sammankomst i samband med 8th IVIRMA International Congress i Palma de Mallorca den 5 april 2019. Sammankomsten äger rum på restaurang där Ferring bjuder på vad som anges vara en enklare middag. Man skriver vidare i inbjudan:

”Inför denna vetenskapliga sammankomst ber vi dig titta igenom kongressens vetenskapliga program för att kunna rekommendera en föreläsning och en poster till dina bordsgrannar. Berätta även om något intressant du lyssnat på under kongressen.”

Inbjudan 2 gäller sammankomst i samband med Svenska Gastrodagarna i Jönköping 8-10 maj 2019 i Jönköping. Även denna vetenskapliga sammankomst äger rum på restaurang i samband med vad som anges vara en enklare middag. Man skriver vidare:

”Inför denna vetenskapliga sammankomst ber vi dig

titta igenom Gastrodagarnas vetenskapliga program för att kunna rekommendera en föreläsning och en poster till dina bordsgrannar. Berätta även om något intressant du lyssnat på under första Gastrodagen.”

I LER artikel 4a (kapitel 2, avdelning 1) anges att läkemedelsföretag får arrangera, bekosta och stå som avsändare för sammankomster riktade till medarbetare i hälso- och sjukvården. Dock ska det vetenskapliga och yrkesinriktade programmet utgöra den dominerande delen av, och syftet med, den aktuella sammankomsten. Enligt IGN uppfyller inte de vetenskapliga sammankomster som Ferring inbjudit till de krav som stadgas i artikel 4a.

Vidare anges i artikel 2b (kapitel 2, avdelning 1) att läkemedelsföretag endast kan erbjuda en måltid i anslutning till en sammankomst. I parternas gemensamma FAQ 4.4 framgår att det aldrig är tillåtet att bjuda på en måltid utan ett möte med yrkesmässigt innehåll:

https://www.lif.se/globalassets/etik/dokument/fragor_o_svar_samverkansregler.pdf


Sammanfattningsvis framstår middagen som den primära anledningen till mötet, som därmed utgör en social aktivitet och en otillåten förmån.


Svaromål

I sitt svaromål skriver Ferring följande:

”IGN har här haft anmärkningar mot två inbjudningar till vetenskaplig sammankomst som Ferring Läkemedel AB (Ferring) hade för avsikt att arrangera.

IGN har fått dessa inbjudningar som pliktexemplar av Ferring.

Inbjudningen till Svenska Gastrodagarna har inte skickats ut till någon huvudman/verksamhetschef. Ferring kan bara beklaga att vi av misstag sänt ett pliktexemplar till IGN på en aktivitet som inte skickats ut till någon målgrupp. Ferring har för avsikt att omarbeta denna inbjudan.

Beträffande inbjudan till vetenskaplig sammankomst i samband med kongressen i Palma så inser Ferring, precis som IGN påpekat, att just det vetenskapliga och yrkesinriktade programmet måste utgöra den dominerande delen av sammankomsten. Ferring har därför tänkt om och kommer istället att göra om mötet till ett extra omfattande  produktinformationsmöte med efterföljande måltid. Ny inbjudan kommer att skickas till huvudman med kopia till relevanta IVF-läkare. Till denna inbjudan kommer det att skickas ett följebrev innehållande en tydlig uppmaning att bortse från tidigare inbjudan till möte.
 

IGNs bedömning och beslut

Inledningsvis kan konstateras att IGN endast ska bedöma de åtgärder som redan vidtagits av läkemedelsföretag. Nämnden tar därför inte ställning till de av företaget angivna uppgifterna vad gäller användning av materialet. Att material enligt företagets svaromål ännu inte har använts saknar enligt praxis betydelse. IGN förutsätter att de pliktexemplar som skickas till nämnden är i finalt skick att användas och ska bedömas som varande i bruk.

Att som företag samla svenska deltagare vid kongresser för gemensam genomgång/diskussion av den aktuella vetenskap som presenterats ser IGN som värdefullt för deltagarna och något som väl kan rymmas inom LER. Dock får det inte råda någon tvekan att det är just det vetenskapliga innehållet som dominerar sammankomsten.
 

IGN tolkar Ferrings svaromål som att man accepterat anmärkningen.

 

IGN bedömer således med hänvisning till ovan sagda materialet vara i strid med artikel 2b och artikel 4a LER (kapitel 2, avdelning 1), och att Ferring Läkemedel därmed har handlat i strid med god branschsed på läkemedelsinformationens område.

 

Avsteget ska anses vara en överträdelse av normalgraden, och IGN-avgiften bestäms därmed till 90 000 kr. Fakturering sker från LIF Service AB.

 

Ferring Läkemedel uppmanas att framdeles vid utformningen av sin läkemedelsinformation beakta vad IGN här har anfört.

 

Detta yttrande har avgivits av ordföranden Rikard Pellas och ledamöterna Björn Isaksson och Anders Öhlén. I ärendets beredning har också medverkat suppleanten Göran Wennersten.

 

Yttrandet är enhälligt.

 

På informationsgranskningsnämndens vägnar

 

Rikard Pellas

Anders Öhlén