X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Bakgrund
I ett utskick från Pfizer rubricerad ”Nätverksträff Njurcancer” återfinns på sista sidan en artikel med Överläkare Anders Carlsson på Danderyds sjukhus beträffande cancer och venös trombos. Här uttalas av Anders Carlsson att ”En operation är alltid en riskfaktor. Och är operationstiden lång ökar risken ytterligare för att det ska bildas proppar. Därför är man noga med att ge trombosprofylax vid kirurgiska ingrepp. Här är dalteparin (Fragmin) the drug of choice, med bäst vetenskaplig dokumentation.

ATC kod  B01AB04

Excerpt
Aktualiserade artiklar i ärendet: Artikel 8 och 27 Läkemedelsbranschens etiska regelverk (Kap 1, avd 1)

Anmärkning

Enligt artikel 8 (kapitel 1, avd 1) får läkemedelsföretag inte låta hälso- och sjukvårdspersonal medverka i läkemedelsinformation och uttala sig som garant för ett visst läkemedel eller förorda en viss behandling.

Enligt artikel 27 (kap 1, avd 1) gäller ansvaret för läkemedelsinformation denna i dess helhet inbegripet i informationen använda utlåtanden, kliniska rapporter eller särtryck av publicerade artiklar eller föredrag (jmf W1565 och W1521).

När Pfizer sprider positiva referatet kring sitt läkemedel Fragmin från Överläkare Anders Carlsson strider detta enligt IGN mot artikel 8, och Pfizer hålls därmed också ansvariga enligt artikel 27.

Svaromål

Pfizer AB meddelar i sitt svaromål att man brustit i sin interna granskning, att rapporten i sin nuvarande utformning ej ännu distribuerats och att man kommer att omarbeta informationen så att detta uttalande stryks. 

IGNs bedömning och beslut

Pfizer AB medger att man brustit i sin interna granskning, och att uttalandet kommer att strykas.

IGN bedömer således, med hänvisning till ovan sagda, materialet vara i strid med artikel 8 i LER (kap 1, avd 1), och att Pfizer AB därmed har handlat i strid med god branschsed på läkemedelsinformationens område. Avsteget ska anses vara överträdelse av normalgraden, och nämnden bestämmer därmed IGN-avgiften till 90.000 kr, efter fakturering från LIF Service AB.

Pfizers uppgift att annonsen granskats av IGN och därmed inte skulle vara exponerad har enligt praxis ingen betydelse. IGN förutsätter att de pliktexemplar som distribueras till IGN är i finalt skick att användas och ska bedömas som varande i bruk.

Pfizer AB uppmanas att framdeles vid utformningen av sin läkemedelsinformation beakta vad IGN här har anfört och att bekräfta att denna uppmaning kommer att följas genom att returnera den bifogade bekräftelsehandlingen.

Detta yttrande har avgivits av ordföranden Rikard Pellas och ledamöterna Lars Rönnbäck och Göran Wennersten.

Yttrandet är enhälligt.

 

På informationsgranskningsnämndens vägnar

Rikard Pellas

 

                                                                                                                                  

Bilagor

 

Besvärsanvisning

Enligt §36 i nuvarande stadgar för IGN och NBL, kan beslutet överklagas till NBL (NBLs sekretariat, c/o Advokatfirman DLA Piper Sweden, Box 7315, 103 90 Stockholm) inom tre veckor från beslutets dag.