X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Beslut i initiativärende CO003/09

CO003/09 2009-03-25

Ärende

Angående CityWest Hotel, Conference, Leisure and Golf Resort, Dublin som plats för arrangemanget “15th Annual Meeting Society for Research on Nicotine and Tobacco”, 27-30 april 2009.

 

Parter

LIF Compliance Officer ./. Pfizer AB, McNeil AB, GlaxoSmithKline Consumer Healthcare A/S, och Novartis Sverige AB.

 

Anmärkning

Det har kommit till LIFs CO kännedom att SRNT Society for Research on Nicotine and Tobacco, anordnar “15th Annual Meeting Society for Research on Nicotine and Tobacco”, 27-30 april 2009 på CityWest Hotel, Conference, Leisure and Golf Resort, Dublin. Se bilagor för program och information om hotellanläggningen.

 

Svaromål

Pfizer AB, McNeil AB, GlaxoSmithKline, Consumer Healthcare A/S, och Novartis Sverige AB har beretts tillfälle att yttra sig i ärendet. Pfizer AB har begärt att få dispens från Compliance Officers bedömning att CityWest Hotel, Conference, Leisure and Golf Resort, Dublin inte är en lämplig plats för arrangemang som sponsras av läkemedelsföretag. Dispensen begärs av följande skäl:

 

- SRNT (Society for Research on Nicotine and Tobacco) är en stor internationell organisation och arrangerar denna konferens, som är det enda oberoende och vetenskapliga mötet om nikotinberoende som finns i världen.

- Hela det gedigna SRNT programmet bifogas, och det framgår tydligt att programmet inte erbjuder några möjligheter till rekreation. Internetlänken är som följer: http://www.srnt.org/meeting/2009/index.html

- Konferensanläggningen är vald bland annat på grund av läget, det är lätt att ta sig dit och finns inom bekvämt avstånd från de flesta deltagarländer.

- City West Hotel är en 4-stjärnig anläggning, som SRNT valt för att kunna härbärgera en stor internationell skara deltagare på ett och samma ställe och för att konferensen kräver ett stort antal konferensutrymmen.

- Som bekant finns det gott om golfanläggningar i Irland och att välja ett annat hotell t ex inne i Dublin skulle inte hindra en golfintresserad att ge sig ut för utöva sin sport inom bekvämt avstånd.

 

Pfizer har organiserat en gruppresa med ankomst och avresa i omedelbar anslutning till programmet, möjligheter till att spela golf eller till annan fritidsaktivitet finns inte för resenärerna, vilka ingår i en nationell svensk expertgrupp gällande tobaksfrågor och har därför ett behov av uppdatering av senaste nytt/information inom tobaksområdet.

 

Skulle det ändå anses att platsen är olämplig, finns det fortfarande möjlighet för oss att boka ett annat hotell för våra resenärer, för att sedan bussas ut till konferensen. Om inte annat så önskar Pfizer dispens för denna gruppresa, eftersom avbokningar skulle medföra, inte bara kostnader, utan också oerhörd påfrestning på våra relationer till deltagarna och deras huvudmän, som redan godkänt deltagandet.

 

Bedömning

Frågan är om ett arrangemang på CityWest Hotel, Conference, Leisure and Golf Resort, Dublin är i enlighet med Läkemedelsbranschens etiska regelverk, Kapitel II, Överenskommelser om samverkansformer med hälso- och sjukvården m.fl., Artikel 35 Arrangemang, första och sista stycket där det framgår att läkemedelsföretag inte får ordna eller sponsra möten på “olämpliga platser”. Nedan finns också ett utdrag ur sista stycket, Arrangemang.

 

”Valet av ort för arrangemangs genomförande skall vara rimligt i relation till syftet med arrangemanget. Platser som är kända för fritidsaktiviteter eller annan exklusivitet skall undvikas, t.ex. vintersport, motor- och golftävlingar. Samma gäller för orter där samtidigt eller i anslutning till arrangemanget större internationella evenemang genomförs. Företag skall ej heller bidra ekonomiskt till arrangemang som förlagts till sådana platser. LIFs Compliance Officer beslutar om en plats är godtagbar. Ett av Compliance Officer fattat beslut kan överklagas.”

 

Läkemedelsbranschens etiska regelverk ger inte någon möjlighet att ge ett enskilt företag dispens från att följa Compliance officers beslut om ”olämpliga platser”. Jag väljer därför att tolka Pfizers synpunkter som att företaget begär att jag ska ompröva den preliminära bedömning jag gjort att CityWest Hotel, Conference, Leisure and Golf Resort, Dublin inte är en lämplig plats för arrangemang som sponsras av läkemedelsföretag.

 

CityWest Hotel, Conference, Leisure and Golf Resort, Dublin är samlokaliserad med 2 golfbanor. “15th Annual Meeting Society for Research on Nicotine and Tobacco”, 27-30 april 2009, är en internationell konferens som riktar sig till forskare specialiserade inom området nikotin- och tobaksberoende. Det föreligger goda möjligheter till golfspel under det aktuella datumet, då det ligger under golfsäsongen. Några tillräckliga logistiska skäl till varför arrangemanget förlagts till CityWest Hotel, Conference, Leisure and Golf Resort, Dublin har inte heller presenterats, då det finns flera andra konferensanläggningar i närheten av Dublin som inte ligger vid golfbanor, som hade kunnat väljas.

 

Pfizer hävdar också att de organiserat sin gruppresa med ankomst och avresa i omedelbar anslutning till programmet och att det vetenskapliga programmet inte ger några möjligheter till rekreation. Dessutom framhåller Pfizer att en avbokad resa skulle innebära påfrestningar på deras relationer till deltagarna och deras huvudmän. CO har redan i sitt beslut CO005/07 den 3 december 2007 fastställt att Järavallens konferenscenter som är samlokaliserad med Barsebäcks Golfklubb, inte är en lämplig plats för arrangemang som sponsras av läkemedelsföretag. I detta fall var också det vetenskapliga programmet av hög kvalitet och gav inte några möjligheter till rekreation. COs beslut om Järavallens konferenscenter överklagades till NBL, som den 17 januari 2008 i ärende NBL 822/07 gjorde följande bedömning:

 

”Järavallen Conference & Country Club är lokaliserad i anslutning till Barsebäck Golf & Country Club, som är känd för att vara en särskilt exklusiv golfklubb. Med hänsyn härtill ansluter sig nämnden till CO:s bedömning att Järavallens Konferenscenter inte är godtagbart som plats för det planerade arrangemanget i april 2008.

NBL är inte behörig att bevilja dispens från reglerna om val av ort för arrangemang.”

 

CO kan således konstatera att det sedan januari 2008, om inte förr, varit väl känt att läkemedelsföretag bör undvika att sponsra eller bidra till sjukvårdspersonals deltagande i kongresser på konferensanläggningar i anslutning till golfklubbar. Pfizer anför slutligen att de skulle kunna boka in deltagarna på andra hotell och sedan bussa in dem till konferensen. CO anser dock inte att det löser problemet, då problemet är att kongressen har förlagts till en olämplig plats.

 

Compliance Officers kollegor i spanska Farmaindustria har dessutom fastställt att arrangemanget “15th Annual Meeting Society for Research on Nicotine and Tobacco”, 27-30 april 2009 på CityWest Hotel, Conference, Leisure and Golf Resort, Dublin inte är tillåtet för sponsring av spanska företag.

 

Compliance Officers bedömning är därför att CityWest Hotel, Conference, Leisure and Golf Resort, Dublin inte är en godtagbar plats för arrangemanget “15th Annual Meeting Society for Research on Nicotine and Tobacco”, 27-30 april 2009, om det sponsras av företag.

 

Detta innebär att företag inte kan sponsra eller bidra till sjukvårdspersonals deltagande i “15th Annual Meeting Society for Research on Nicotine and Tobacco”, 27-30 april 2009.

 

Beslut

LIFs Compliance Officer finner att CityWest Hotel, Conference, Leisure and Golf Resort, Dublin inte är en godtagbar plats för ett arrangemang och strider mot Läkemedelsbranschens etiska regelverk, Kapitel II, Överenskommelser om samverkansformer med hälso- och sjukvården m.fl., Artikel 35 Arrangemang.

 

 

 

_________________________

 

 

 

Med vänlig hälsning,

 

 

Pär Tellner Compliance Officer, Leg Apotekare Läkemedelsindustriföreningens Service AB Box 17608, SE-118 92 Stockholm Tel: +46 8 462 37 36, Mobil: +46 70 83 087 88 Fax: + 46 8 462 02 92 E-mail: par.tellner@lif.se

 

 

Överklagande

Beslutet kan överklagas till Nämnden för Bedömning av Läkemedelsinformation, NBL inom tre veckor från datum för beslutet.

 

Överklagandet sändes till Nämnden för Bedömning av Läkemedelsinformation, NBL, Box 7315, 103 90 Stockholm.