X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Beslut i initiativärende CO001/09

CO001/09 2009-01-19

Ärende

Angående Davos som plats för arrangemanget “European Urology Forum 2009 Challenge the Experts”, 7-11 februari 2009.

 

Parter

LIF Compliance Officer ./. Roche AB, Pfizer AB, Wyeth AB, Bayer AB, Astellas Pharma AB, sanofi-aventis AB och Ferring AB.

 

Anmärkning

Det har kommit till LIFs CO kännedom att ESC, European Association of Urology, anordnar ”European Urology Forum 2009 Challenge the Experts”, 7-11 februari 2009 i Davos. Se länk och bilaga för program:

 

http://esudavos.uroweb.org/index.php?id=13

 

Svaromål

Roche AB, Pfizer AB, Wyeth AB, Bayer AB, Astellas Pharma AB, sanofi-aventis AB och Ferring AB har beretts tillfälle att yttra sig i ärendet. Roche AB har instämt i Compliance Officers preliminära bedömning att Davos inte är en lämplig plats för arrangemang som sponsras av läkemedelsföretag.

 

Bedömning

Frågan är om ett arrangemang i Davos är i enlighet med Läkemedelsbranschens etiska regelverk, Kapitel II, Överenskommelser om samverkansformer med hälso- och sjukvården m.fl., Artikel 35 Arrangemang, första och sista stycket där det framgår att läkemedelsföretag inte får ordna eller sponsra möten på “olämpliga platser”. Nedan finns också ett utdrag ur sista stycket, Arrangemang.

 

”Valet av ort för arrangemangs genomförande skall vara rimligt i relation till syftet med arrangemanget. Platser som är kända för fritidsaktiviteter eller annan exklusivitet skall undvikas, t.ex. vintersport, motor- och golftävlingar. Samma gäller för orter där samtidigt eller i anslutning till arrangemanget större internationella evenemang genomförs. Företag skall ej heller bidra ekonomiskt till arrangemang som förlagts till sådana platser. LIFs Compliance Officer beslutar om en plats är godtagbar. Ett av Compliance Officer fattat beslut kan överklagas.”

 

Davos är en känd skidort beläget i alperna i sydöstra Schweiz. “European Urology Forum 2009 Challenge the Experts”, 7-11 februari 2009, är en internationell konferens som riktar sig till kliniker specialiserade inom urologi. Det föreligger goda möjligheter till skidåkning under det aktuella datumet, då det ligger under skidsäsongen. Några logistiska skäl till varför arrangemanget förlagts till Davos har inte heller presenterats.

 

I EFPIAs frågor och svar om hur EFPIAs kod skall tolkas används dessutom Davos som ett exempel på en mindre lämplig plats för arrangemang, se bilaga.

 

Compliance Officers kollegor i spanska Farmaindustria har också fastställt att arrangemanget ”European Urology Forum 2009 Challenge the Experts”, 7-11 februari 2009 i Davos inte är tillåtet för sponsring av spanska företag.

 

Compliance Officers bedömning är därför att Davos inte är en godtagbar plats för arrangemanget “European Urology Forum 2009 Challenge the Experts”, 7-11 februari 2009, om det sponsras av företag.

 

Detta innebär att företag inte kan sponsra eller bidra till sjukvårdspersonals deltagande i “European Urology Forum 2009 Challenge the Experts”, 7-11 februari 2009 i Davos.

 

Beslut

LIFs Compliance Officer finner att Davos inte är en godtagbar plats för ett arrangemang och strider mot Läkemedelsbranschens etiska regelverk, Kapitel II, Överenskommelser om samverkansformer med hälso- och sjukvården m.fl., Artikel 35 Arrangemang.

 

 

 

_________________________

 

 

 

Med vänlig hälsning,

 

 

Pär Tellner Compliance Officer, Leg Apotekare Läkemedelsindustriföreningens Service AB Box 17608, SE-118 92 Stockholm Tel: +46 8 462 37 36, Mobil: +46 70 83 087 88 Fax: + 46 8 462 02 92 E-mail: par.tellner@lif.se

 

 

Överklagande

Beslutet kan överklagas till Nämnden för Bedömning av Läkemedelsinformation, NBL inom tre veckor från datum för beslutet.

 

Överklagandet sändes till Nämnden för Bedömning av Läkemedelsinformation, NBL, Box 7315, 103 90 Stockholm.