X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Angående Grand Hôtel, Stockholm som plats för arrangemanget "Kardiovaskulär sjukdom i ett brett perspektiv", 23-24 januari 2009.

CO004/08 2008-05-26

Ärende

 

Angående Grand Hôtel, Stockholm som plats för arrangemanget "Kardiovaskulär sjukdom i ett brett perspektiv", 23-24 januari 2009.

 

 

Parter

 

LIF Compliance Officer ./. Ulf Janzon, Merck Sharp & Dohme (Sweden) AB

 

 

Anmärkning

 

Då nya fakta har tillkommit har Ulf Janzon, Merck Sharp & Dohme (Sweden) AB, återigen kontaktat LIFs Compliance Officer med begäran om besked om Grand Hôtel, Stockholm 23-24 januari 2009, är en godtagbar plats för arrangemanget "Kardiovaskulär sjukdom i ett brett perspektiv". Se bilaga för 2009 års program.

 

MSD framhäver att de i tidigare anmälan inte i tillräcklig utsträckning belyst svårigheterna med att flytta 2009 års symposium, där planeringen kommit mycket långt, och ber därför LIF Compliance Officer att ta hänsyn till den långt gångna planeringen i bedömningen. Ansökan gäller således enbart detta symposium och inte för framtida symposier på Grand Hôtel efter januari 2009. Se bilaga.

 

 

Bedömning

Frågan är om ett arrangemang på Grand Hôtel är i enlighet med Läkemedelsbranschens etiska regelverk, Kapitel II, Överenskommelser om samverkansformer med hälso- och sjukvården m.fl., Artikel 35 Arrangemang, första och sista stycket där det framgår att läkemedelsföretag inte får ordna eller sponsra möten på “olämpliga platser”. Nedan finns också ett utdrag ur sista stycket, Arrangemang.

 

”Valet av ort för arrangemangs genomförande skall vara rimligt i relation till syftet med arrangemanget. Platser som är kända för fritidsaktiviteter eller annan exklusivitet skall undvikas, t.ex. vintersport, motor- och golftävlingar. Samma gäller för orter där samtidigt eller i anslutning till arrangemanget större internationella evenemang genomförs. Företag skall ej heller bidra ekonomiskt till arrangemang som förlagts till sådana platser. LIFs Compliance Officer beslutar om en plats är godtagbar. Ett av Compliance Officer fattat beslut kan överklagas.”

 

Låt oss först konstatera att Grand Hôtel, i enlighet med beslut CO003/08, inte är en godtagbar plats för ett arrangemang. Detta beslut står fortfarande fast. Dock har det inkommit nya fakta från MSD och LIFs CO är därför beredd att göra en ny bedömning baserat på dessa fakta. Denna bedömning omfattar enbart en möjlighet att, på grund av långtgående planering, arrangera symposiet på Grand Hôtel 23-24 januari 2009.

 

Dessa nya fakta består av att planeringen av ”Kardiovaskulär sjukdom i ett brett perspektiv” har kommit mycket långt. MSD konstaterar att det är nära nog omöjligt att flytta ett symposium av denna storlek med så kort varsel. Hotellrum och lokaler har varit bokade sedan länge och för många av de namnkunniga föredragshållare som utlovat sin medverkan är det näst intill omöjligt att byta datum. MSD understryker att merparten av de närmare 40 föreläsarna redan är bokade.

 

I beslut CO003/08 konstaterades att även om de alternativa lokalerna till Grand Hôtel är bokade just ett speciellt datum, kan man boka ett annat datum. Med de nya fakta som tillkommit, där ett 30-tal av de tillfrågade föreläsarna redan är inbokade, har LIFs CO förståelse för problematiken med att boka ett nytt datum för samtliga dessa föreläsare (då de alternativa lokalerna är fullbokade det aktuella datumet).

 

Det skulle därför vara möjligt, just på grund av det stora antalet bokade föreläsare, att sträcka sig till att tillåta ”Kardiovaskulär sjukdom i ett brett perspektiv” 23-24 januari 2009 på Grand Hôtel, Stockholm, men att Grand Hôtel inte accepteras för framtida symposier. Det är i så fall av yttersta vikt att deltagarna, med undantag för föreläsare, inte övernattar på Grand Hôtel, då dessa ännu inte är inbokade och därför kan bo på andra hotell.  

 

Enligt Compliance Officers bedömning är därför Grand Hôtel, Stockholm på grund av de särskilda skäl som föreligger en godtagbar plats för arrangemanget ”Kardiovaskulär sjukdom i ett brett perspektiv” 23-24 januari 2009, men att Grand Hôtel inte accepteras för framtida symposier.

 

Detta innebär att företag kan sponsra eller bidra till sjukvårdspersonals deltagande i "Kardiovaskulär sjukdom i ett brett perspektiv", 23-24 januari 2009 på Grand Hôtel, Stockholm.

 

 

Beslut

LIFs Compliance Officer finner att Grand Hôtel, Stockholm är under de särskilda förutsättningar som föreligger och om man uppfyller de villkor som ställs, en godtagbar plats för arrangemanget ”Kardiovaskulär sjukdom i ett brett perspektiv” 23-24 januari 2009, men att Grand Hôtel inte accepteras för framtida symposier.

 

 

 

_________________________

 

 

 

Med vänlig hälsning,

 

 

 

Pär Tellner

Compliance Officer, Leg Apotekare

Läkemedelsindustriföreningens Service AB

Box 17608, SE-118 92 Stockholm

Tel: +46 8 462 37 36  Mobil: +46 70 83 087 88

Fax: + 46 8 462 02 92  E-mail: par.tellner@lif.se

 

 

Överklagande

Beslutet kan överklagas till Nämnden för Bedömning av Läkemedelsinformation, NBL inom tre veckor från datum för beslutet.

 

Överklagandet sändes till Nämnden för Bedömning av Läkemedelsinformation, NBL, Box 7315, 103 90 Stockholm.