X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Angående Yasuragi Hasseludden, Stockholm, som plats för att arrangera STP-konferensen, den 26:e – 28:e januari 2022

CO001/21 2021-08-17

Ärende

Angående Yasuragi Hasseludden, Stockholm, som plats för att arrangera STP-konferensen, den 26:e – 28:e januari 2022.

Parter

LIF Compliance Officer, ST-läkare i Psykiatri (STP)

Bakgrund

STP, genom Olle Maltén, har kontaktat LIF Compliance Officer (Lif CO) med begäran om Yasuragi Hasseludden är en godtagbar plats för att arrangera STP-konferensen 2022.

Arrangemanget är en nationell konferens som brukar hållas varje år och beräknas locka mellan 100-200 deltagare på plats, enligt arrangören.

I sammanhanget skall också nämnas att val av lokal för ett tidigare arrangemang (hölls i januari 2016 på denna anläggning), vid en bedömning av Lif CO (se ärende CO001/15), ej accepterades som godtagbart. Beslutet överklagades dock till NBL (NBL 1020/15), som ändrade detta.

Bedömning

Frågan är om ett arrangemang som förläggs till Yasuragi Hasseludden är i enlighet med Läkemedelsbranschens etiska regelverk (LER), Kapitel II, Avdelning 1, Överenskommelse om samverkansformer med hälso- och sjukvården, Bärande principer och regler, utifrån följande bestämmelse (se utdrag nedan):

Artikel 2b ”Val av ort och lokal(det sista stycket)

”Valet av ort och lokal för sammankomstens genomförande ska vara rimligt i relation till syftet med sammankomsten. Fritidsorter under säsong och platser som är kända för sin exklusivitet ska undvikas, till exempel vintersportorter under skidsäsong. Samma gäller för orter där större internationella evenemang pågår samtidigt eller i anslutning till sammankomsten till exempel idrottstävlingar."

Yasuragi Hasseludden är en spa- och konferensanläggning i Saltsjö-Boo, ca 20 min från centrala Stockholm, men som hos allmänheten kanske är mest känt för sitt spa med bl.a. japanska bad.

I den ansökan som arrangören skickat in ingår vad som får antas vara det preliminära programmet (samtliga föreläsare synes ej vara bekräftade ännu), om än i relativt detaljerad form. Arrangemanget pågår under ca två dygn (halvdag-heldag-halvdag), och inkluderar 2 övernattningar. Föreläsningar pågår genomgående dagtid under den tid som kan betraktas som normal arbetstid (med undantag för tid för inresa/registrering/incheckning etc.) med avbrott för lunch och för/eftermiddags-fika eller korta pauser. Lif CO har inga synpunkter på de yrkesförkovrande delarna av arrangemanget, och uppfattar det sammantaget som gediget.

På Dag 2 (heldag) pågår det schemalagda programmet med föreläsningar från 08:30 till kl 16:30, och återupptas därefter 20:00 (middagen börjar då).

I NBLs tidigare bedömning av Yasuragi som godtagbart val av ort och lokal, förs ett resonemang kring syftet med den reglering som stipuleras i LER (med hänvisning till ett annat, äldre ärende, NBL 814/07):

”Nämnden har i ärende 814/07 uttalat att syftet med regleringen måste antas vara att motverka sådana arrangemang där inslaget av förströelse och nöjesaktiviteter dominerar över det yrkesmässiga eller vetenskapliga innehållet i programmet. Ett arrangemang får inte ha funktionen av belöning eller gåva till deltagarna.

Vidare ska regleringen förhindra att arrangemang förläggs till sådana orter eller platser som är så pass attraktiva att det snarare är orten eller platsen som sådan än programmet för kongressen som lockar till deltagande. Huruvida en plats ska anses godtagbar får avgöras med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet. Detta medför att en ort, som annars inte skulle anses som godtagbar, kan rättfärdigas av logistiska skäl, t.ex. då ett visst arrangemang kräver inkvarteringsmöjligheter för ett stort antal deltagare. Kongressprogrammets kvalitet har också betydelse vid bedömningen.”

Vidare ansåg NBL (1020/15) att Yasuragi inte kan antas ha sådan dragningskraft på deltagarna att det är platsen som sådan snarare än arrangemanget som lockar till deltagande, men lyfte samtidigt fram att detta gäller ”förutsatt att kongressprogrammet är seriöst och så omfattande att det inte ger utrymme för aktiviteter vid sidan om programmet”.

I det ärende som nu är föremål för beslut, bedömer Lif CO att det vetenskapliga och yrkesförkovrande programmet synes vara godtagbart, till såväl innehåll som omfattning.

Den tidsmässiga lucka som uppstår Dag 2 (från föreläsningarnas avslut tills middagen börjar), kan förvisso disponeras fritt av deltagarna. Men enligt Lif COs bedömning får detta anses vara acceptabelt sett till omständigheterna, då det yrkesmässiga programmet dessförinnan pågått mellan 08:30-16:30, dvs under vad som får betraktas som en hel arbetsdag. Enligt arrangören förväntas alla deltagare vara med på hela det yrkesförkovrande programmet, och således lämnas i det inga tillfällen för rekreation under dagtid. Enligt Lif COs bedömning, skulle därför arrangemanget leva upp till det förbehåll NBL yttrade i 1020/15 (se citat närmast ovan).

Vidare förutsätter Lif CO, i linje med vad som framställts av Yasuragis kundansvarig för möten i det tidigare ärendet/överklagandet, att eventuellt inträde till japanskt bad/spa inte ingår i konferenspaketet/övernattning, utan isåfall är en tillkommande kostnad som måste erläggas av den som själv vill välja att nyttja det, dvs på hens eget initiativ och bekostnad.

Inbjudan till deltagande ST-läkare är enligt arrangören ännu inte färdigställd, och ingår därmed inte i Lif COs underlag för detta beslut. En eventuell marknadsföring av anläggningens spa/bad- faciliteter i ex. inbjudan till konferensen, skulle även få betydelse för huruvida val av plats och lokal kan anses godtagbart för arrangemanget. Arrangören anmodas således att undvika sådana framställningar i inbjudan, och i övrigt i samband med konferensen.

Sammanfattningsvis är Lif Compliance Officers bedömning att Yasuragi Hasseludden, under de omständigheter och förutsättningar som anges ovan, kan godtas som val av plats och lokal för arrangemanget STP-konferensen, 26:e – 28 januari 2022.

Beslut

LIFs Compliance Officer finner att Yasuragi Hasseludden är en godtagbar plats för arrangemanget i enlighet med Läkemedelsbranschens etiska regelverk, Kapitel II, Avdelning 1, Överenskommelse om samverkansformer med hälso- och sjukvården, Grundläggande principer och regler, Artikel 2b Val av ort och lokal.

 

Med vänlig hälsning,

Läkemedelsindustriföreningens Service AB Jonas Duborn

Compliance Officer

Tel: 08-462 37 47 | Mob: 0708-89 31 83

E-post: jonas.duborn@lif.se

Överklagande/Besvärsanvisning

Beslutet kan överklagas till Nämnden för Bedömning av Läkemedelsinformation, NBL inom tre veckor från datum för beslutet.

Enligt §36 i nuvarande stadgar för IGN och NBL, kan beslutet överklagas till NBL (företrädesvis elektroniskt till emma.renheim@institutetmotmutor.se eller per post till Nämnden för Bedömning av Läkemedelsinformation (NBL), Institutet mot Mutor (IMM), Box 16050, 103 21 Stockholm) inom tre veckor från beslutets dag.