X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Angående Stenungsbaden Yacht Club, Stenungsund, som plats för arrangera STP-konferensen den 18-20 januari 2023

CO001/22 2022-10-11

Ärende

Angående Stenungsbaden Yacht Club, Stenungsund, som plats för att arrangera STP-konferensen den 18–20 januari 2023.

Parter

ST-läkare i Psykiatri (STP)

Bakgrund

ST-läkare i Psykiatri (STP) är en ideell förening för ST-läkare i psykiatri, barn- och ungdomspsykiatri, rättspsykiatri, äldrepsykiatri samt beroendemedicin. De har sedan 2006 årligen arrangerat en nationell konferens för ST-läkare i psykiatri, STP-konferensen.

STP har ansökt hos Lifs Compliance Officer (Lif CO) om bedömning av Stenungsbaden Yacht Club, Stenungsund, som plats för att arrangera STP-konferensen den 18–20 januari 2023. Arrangören avser att ta in läkemedelsbolag som sponsorer. STP-konferensen har tidigare förekommit i ärende CO001/21, men arrangemanget var då förlagt till en annan plats.

Enligt § 4.7 i Stadgarna för Informationsgranskningsnämnden (IGN) och Nämnden för bedömning av läkemedelsinformation (NBL), beslutar Lif CO efter förfrågan om en plats för ett planerat arrangemang är godtagbar.

Bedömning

Frågan som är uppe till bedömning är om det är förenligt med Läkemedelsbranschens etiska regelverk (LER), kapitel 2, avdelning 1 (Överenskommelse om samverkansformer med hälso- och sjukvården) att STP-konferensen förläggs till Stenungsbaden Yacht Club.

Av måttfullhetsprincipen (i art. 2 a) framgår att arrangemang som på något sätt stöds eller arrangeras av industrin ska genomsyras av måttfullhet. Därtill följer av den bärande regeln val av ort och lokal (i art. 2 b) att platsen för sammankomstens genomförande ska vara rimlig i relation till syftet med sammankomsten. Fritidsorter under säsong och platser som är kända för sin exklusivitet ska undvikas, till exempel vintersportorter under skidsäsong. Samma gäller för orter där större internationella evenemang pågår samtidigt eller i anslutning till sammankomsten till exempel idrottstävlingar.

NBL har tidigare (se NBL 814/07 & 1020/15) uttalat att syftet med regleringen om valet av ort och lokal måste antas vara att motverka sådana arrangemang där inslaget av förströelse och nöjesaktiviteter dominerar över det yrkesmässiga eller vetenskapliga innehållet i programmet. Ett arrangemang får inte ha funktionen av belöning eller gåva till deltagarna. Därför ska regleringen förhindra att arrangemang förläggs till sådana orter eller platser som är så pass attraktiva att det snarare är orten eller platsen som sådan än programmet för arrangemanget som lockar till deltagande. Huruvida en plats ska anses godtagbar får avgöras med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet. Detta medför att en ort som annars inte skulle anses som godtagbar kan rättfärdigas av logistiska skäl, t.ex. då ett visst arrangemang kräver inkvarteringsmöjligheter för ett stort antal deltagare. Programmets kvalitet har också betydelse vid bedömningen.

Stenungsbaden Yacht Club är ett havsnära spahotell i Stenungsund, ungefär 30 minuter norr om centrala Göteborg.

STP har i sin motivering till valet av anläggning beskrivit att lokalerna behöver ha en viss kapacitet. Det behövs en stor föreläsningssal som rymmer c:a 250 personer, och flera mindre föreläsningssalar som rymmer omkring 70 personer. Därtill behövs c:a 200 hotellrum i mycket nära anslutning till föreläsningslokalerna. STP vill också att anläggningen ska ligga i nära anslutning till Stockholm eller Göteborg för att minska resvägen för deltagarna. Det har angetts att det är en bonus om omnejden är vacker, men att detta inte är ett absolut krav. STP menar i sin motivering att utbudet är begränsat sett till denna kravprofil.

Under 2022 arrangerades STP-konferensen vid Yasuragi, en spa- och konferensanläggning i Saltsjö-Boo, c:a 20 minuter utanför Stockholm. NBL ansåg i ärende 1020/15 att denna anläggning inte kunde antas ha en sådan dragningskraft på deltagarna att det är platsen som sådan snarare än arrangemanget som lockar till deltagande, förutsatt att programmet är seriöst och så omfattande att det inte ger utrymme för aktiviteter vid sidan om programmet.

Stenungsbaden Yacht Club kan inte antas ha en sådan dragningskraft på deltagarna att det är platsen som lockar till deltagande snarare än arrangemanget som sådant (jfr NBL 1020/15 & CO001/21). Det kan också tilläggas att det i januari inte är säsong för aktiviteter vid kusten.

STP har i sin ansökan inkommit med ett preliminärt program. Programmet sträcker sig över tre dagar (halvdag–heldag–halvdag) med två övernattningar. Föreläsningar pågår genomgående under den tid som betraktas som normal arbetstid och programmet uppfattas som seriöst. Bortsett från tidsluckorna mellan sista föreläsningen och middagen dag ett och två, ges inget utrymme för aktiviteter vid sidan om programmet. Som konstaterades av Lif CO i ärendet CO001/21 får en sådan lucka accepteras med tanke på omfattningen av det vetenskapliga och yrkesförkovrande programmet.

Lif CO förutsätter, liksom i ärendet CO001/21, att eventuellt tillträde till spa sker på personlig bekostnad för deltagarna. I marknadsföring av konferensen, inklusive inbjudan till deltagande ST-läkare, och under konferensen, ska STP undvika att lyfta fram nöjesaktiviteter som skulle kunna innebära att valet av plats och lokal inte anses godtagbart (t.ex. tillgång till spa).

Beslut

Lifs Compliance Officer finner att Stenungsbaden Yacht Club, med förbehållen som nämnts ovan, är en godtagbar plats för arrangemanget i enlighet med Läkemedelsbranschens etiska regelverk (LER), kapitel 2, avdelning 1 (Överenskommelse om samverkansformer med hälso- och sjukvården).

_________________________

Stockholm, den 11 oktober 2022

Marcus Unell
Compliance Officer

Läkemedelsindustriföreningens Service AB