X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Angående Jacy’z Hotel & Resort, Göteborg, som plats för att arrangera Neurodagen den 12 oktober 2023

CO001/23 2023-04-25

Bakgrund

Neurosjukvården vid Sahlgrenska universitetssjukhuset (Sahlgrenska) arrangerar sedan flera år tillbaka en dagkonferens, Neurodagen, för medarbetare inom Neurosjukvården och Göteborgs universitet. Årets konferens är tänkt att äga rum den 12 oktober och förläggas till Jacy’z Hotel & Resort (Jacy’z) i Göteborg.

Efter att Sahlgrenska varit i dialog med Lifs Compliance Officer (Lif CO) angående platsens lämplighet, och eftersom man avser att ta in läkemedelsföretag som sponsorer, har Sahlgrenska begärt ett beslut om platsens lämplighet utifrån Läkemedelsbranschens etiska regelverk (LER).

Enligt § 4.7 i Stadgarna för Informationsgranskningsnämnden (IGN) och Nämnden för bedömning av läkemedelsinformation (NBL), beslutar Lif CO efter förfrågan om en plats för ett planerat arrangemang är godtagbar.

Bedömning

Frågan som är uppe till bedömning är om det är förenligt med LER, kapitel 2, avdelning 1 (Överenskommelse om samverkansformer med hälso- och sjukvården) att Neurodagen förläggs till Jacy’z.

Av måttfullhetsprincipen (i art. 2 a) framgår att arrangemang som på något sätt stöds eller arrangeras av industrin ska genomsyras av måttfullhet. Därtill följer av den bärande regeln val av ort och lokal (i art. 2 b) att platsen för sammankomstens genomförande ska vara rimlig i relation till syftet med sammankomsten. Fritidsorter under säsong och platser som är kända för sin exklusivitet ska undvikas, till exempel vintersportorter under skidsäsong. Samma gäller för orter där större internationella evenemang pågår samtidigt eller i anslutning till sammankomsten till exempel idrottstävlingar.

Jacy’z, är ett centralt beläget hotell i Göteborg och verksamheten inrymmer såväl hotell som utrymmen för konferens och evenemang. Jacy’z har även ett utbud av restauranger, barer, en s.k. pool club och en s.k. sports club.

Sahlgrenska har i sin motivering till valet av anläggning beskrivit att lokalerna behöver vara lätta att transportera sig till och från, då det kommer att vara deltagare och föreläsare som deltar under delar av dagen och åker mellan sjukhuset och konferensanläggningen. Konferensanläggningen har valts utifrån de anläggningar som finns upphandlade i Västra Götalandsregionen (VGR). En förfrågan har skickats till VGR:s kompetenscentrum som, utifrån de önskemål beställaren har, gör en avropsförfrågan till upphandlade anläggningar. Utifrån de anbud som kommer in till VGR får beställaren sedan avgöra vilken anläggning som är det bästa alternativet utifrån läge, pris, konferenslokal, konferensutrustning, kringutrymmen, mat, parkering m.m. Utifrån denna process bedömde Sahlgrenska att Jacy’z var det bästa alternativet med god tillgänglighet och bra pris.

Till att börja med vill Lif CO påpeka att det faktum att en anläggning bedömts leva upp till regionens krav för upphandling inte nödvändigtvis innebär att platsen därmed är lämplig för ett arrangemang som ska sponsras av läkemedelsföretag. För att sponsring ska kunna ske måste förutsättningarna i LER vara uppfyllda.

På bokningssidor på internet anges att Jacy’z är ett femstjärnigt hotell, och på en av dessa beskrivs det som ett ”lyxhotell”.

På sin hemsida marknadsför sig Jacy’z som en lekfull ”resort” i hjärtat av Göteborg, inhyst i en 100 m hög skrapa som blivit ett nytt landmärke i staden. Bilderna som visas på hemsidan, bland annat i ett stort bildgalleri, ger över lag ett exklusivt intryck, såväl vad gäller miljöer som aktiviteter, och fokus ligger på fest, underhållning samt alkoholkonsumtion. Den avdelning på hemsidan som berör möten utgör inget undantag, och även på bilderna kopplade till de olika mötespaketen visas alkoholkonsumtion i en professionell kontext.

NBL har tidigare uttalat att syftet med regleringen om valet av ort och lokal måste antas vara att motverka sådana arrangemang där inslaget av förströelse och nöjesaktiviteter dominerar över det yrkesmässiga eller vetenskapliga innehållet i programmet. Ett arrangemang får inte ha funktionen av belöning eller gåva till deltagarna. Därför ska regleringen förhindra att arrangemang förläggs till sådana orter eller platser som är så pass attraktiva att det snarare är orten eller platsen som sådan än programmet för arrangemanget som lockar till deltagande. Huruvida en plats ska anses godtagbar får avgöras med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet. Detta medför att en ort som annars inte skulle anses som godtagbar kan rättfärdigas av logistiska skäl, t.ex. då ett visst arrangemang kräver inkvarteringsmöjligheter för ett stort antal deltagare. Programmets kvalitet har också betydelse vid bedömningen (se NBL 814/07 & 1020/15).

I det vägledande dokumentet Att söka ekonomiskt stöd (sponsormedel) av läkemedelsföretag, medicintekniska- och laboratorietekniska företag, som är framtaget gemensamt av industriföreningarna som står bakom samverkansöverenskommelsen, står också att en samlad bedömning från fall till fall behöver göras för att kunna avgöra om ett hotell ska betraktas som exklusivt eller inte. Sammankomster på orter och i lokaler som utifrån sina egenskaper i alltför hög grad signalerar exklusivitet, rekreation samt sport- och fritidsaktiviteter får inte sponsras av industrin.

Utifrån föregående års program för Neurodagen finns ingen tvekan om att innehållet för konferensen är yrkesmässigt och vetenskapligt. Däremot får platsen utifrån sin luxuösa framtoning och standard, och med sitt fokus på underhållning och fest, anses ha en sådan attraktionskraft att medverkan från läkemedelsföretag i form av sponsring skulle kunna vara förtroendeskadligt. Det har heller inte funnits några tvingande logistiska skäl att förlägga arrangemanget till just denna plats; Sahlgrenska har bekräftat att de i sin tilldelningsprocess haft alternativ att välja mellan. Sponsring av arrangemanget är därmed inte förenligt med måttfullhetsprincipen eller den bärande regeln val av ort och lokal så länge arrangemanget förläggs till Jacy’z.

Beslut

Lifs Compliance Officer finner att Jacy’z Hotel & Resort inte är en godtagbar plats för arrangemanget i enlighet med Läkemedelsbranschens etiska regelverk (LER), kapitel 2, avdelning 1 (Överenskommelse om samverkansformer med hälso- och sjukvården).

-----------------------------------

Stockholm, den 25 april 2023

 

Marcus Unell
Compliance Officer

Läkemedelsindustriföreningens Service AB