Läkemedelsbranschen – en svensk basnäring

Trots en inbromsande global konjunktur går svensk läkemedelsexport allt bättre och ökade med 28 procent under 2019. Detta kan jämföras med den totala varuexporten som ökade med åtta procent under samma period, enligt statistik från SCB. Läkemedel gör inte bara Sverige friskare utan också rikare.

Utöver stora exportintäkter skapar branschen sysselsättning för tiotusentals människor och har stor betydelse för Sveriges ställning som forsknings-­ och kunskapsnation. Läkemedel är i denna mening en svensk basnäring – en av de industrier som producerar basen för vårt nuvarande och framtida ekonomiska välstånd.

Men när läkemedel och samhällsekonomi debatteras i Sverige handlar det ofta om kostnader.

Nya, innovativa medicinska behandlingar ger oss möjlighet till både längre och friskare liv. Men hur ska de nya medicinerna finansieras? Vården pressas av tuffa budgetkrav samtidigt som resurserna ska räcka till mer när vi är fler som lever längre.

När nya läkemedel introduceras är det därför lätt att fokus i första hand hamnar på risken för ökade kostnader. Men en rationell läkemedelspolitik måste bygga på en helhetssyn, där också näringspolitiska aspekter ingår som en viktig del.

Som underlag för en sådan helhetssyn presenteras här fakta och nyckeltal kring den forskande läkemedelsbranschens ekonomiska ”fotavtryck” i Sverige. Bilden som framträder är tydlig: Långt ifrån att vara någon gökunge som tränger annan välfärd ur boet så ger den forskande läkemedelsbranschen upphov till stora inkomster för landet – och bidrar därmed till att finansiera den övriga välfärden.

Läkemedel gör inte bara Sverige friskare utan också rikare. Några viktiga nyckeltal är:

Stark och växande export

Export av medicinska och farmaceutiska produkter

Under 2019 exporterades läkemedel från Sverige till ett värde av 105 miljarder kronor. Ökningen under året var 28 procent (från 82 till 105 miljarder kronor).

Källa: Vetsam
  • Nettoexporten för läkemedel (dvs. export minus import) uppgick till 41 miljarder kronor.
  • Viktig arbetsgivare
  • Läkemedelsbranschen är den industrigren som har högst förädlingsvärde per anställd. Var och en av de anställda i branschen bidrog 2017 med 2,5 miljoner kronor till Sveriges BNP – nästan tre gånger mer än genomsnittet i näringslivet som helhet.
  • Läkemedelsbranschen sysselsätter sedan 2013 cirka 11 400 personer i Sverige. Hela Life Science sektorn sysselsätter över 40 000 enligt Tillväxtanalys senaste uppskattning.

Betydelsefull forskningsfinansiär

  • 2017 satsade privata företag över 11 miljarder kronor på läkemedelsforskning och läkemedelsutveckling i Sverige (ca 10 procent av den näringslivsfinansierade forskningen).
  • Ingen annan bransch har lika hög andel anställda med forskarutbildning.

Förbättrar och effektiviserar vården

  • Nya läkemedelsbehandlingar har minskat dödligheten dramatiskt i en rad svåra sjukdomar, såsom cancer, hjärtinfarkt och HIV.
  • De offentliga kostnaderna för läkemedel per invånare i Sverige minskade med 1 procent 2018 och har inte ökar sedan 2007 (inklusive återbäring av sk sidoöverenskommelser).

Nedan finns informationsgrafik som i korthet beskriver läkemedelsbranschens värde till både patienter och samhällsekonomin. 

Källa: SCB

Foto på kontaktpersonen
Jonas Vikman Samhällspolitisk chef

Samhällspolitiska kontakter

Expert vacciner

Ledamot i AESGP

Kontaktperson Riksdag/Regeringskansliet

Uppdaterad: 24 oktober 2014