X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Bakgrund

Abbvie AB (Abbvie) marknadsför flera biologiska läkemedel mot psoriasis och står bakom en så kallad disease awarenessida för denna sjukdom.

Excerpt: Aktualiserad artiklar i ärendet: artikel 102 och artikel 108 (kapitel 1, avdelning 2) Läkemedelsbranschens etiska regelverk (LER).

Anmärkning

IGN mottog 2020-05-06 som pliktexemplar en länk som uppgavs röra en ny disease awarenessida riktad till allmänheten:

www.let-me-be-clear.com/se/sv-se.html

Överst på sidan presenteras ”Annika” med bild och med följande ord:

”Jag är inte min sjukdom, det behöver inte du heller vara.
Annika fick diagnosen psoriasis som 20-åring och stod under många år på en behandling som visserligen hjälpte, men som gjorde att hon mådde väldigt illa. Idag mår hon bra på riktigt.”

Under bild och introduktionstext kan man klicka på en film som inleds med att Annika beskriver den egna sjukhistorien sedan debuten i 20-årsldern med tablettbehandling som hjälpte men som hon mådde illa av, PUVA-behandling och krämer. Trots behandlingen beskrivs stora besvär i vardagen.

Cirka 1:12 in i den drygt 2 minuter långa filmen beskrivs hur Annika efter att fått inflammation i sina senfästen av sin läkare blev satt på biologisk behandling. Effekten beskrivs sålunda:

”Idag tar jag en spruta och jag är helt besvärsfri. Det är en sådan fantastisk lättnad. Det enda jag ångrar idag är att jag inte stod på mig tidigare om att få biologisk behandling. Då hade jag kunnat slippa många år av illamående och de här tabletterna jag tog. Det är också därför jag vill berätta min historia. För att stärka andra, att de ska stå på sig, och att de inte behöver lida i onödan.”

Filmen avslutas med texten: ”Har du funderingar om din behandling? Prata med din läkare!”

I artikel 108 LER (kapitel 1, avdelning 2) stadgas att intyg av enskilda patienter inte får åberopas som dokumentation. På sidan ”Let me be clear” framgår att Abbvie står bakom informationen. Detta tillsammans med det faktum att Abbvie tillhandahåller flera biologiska läkemedel mot psoriasis som likt den Annika lovordar ges i sprutform innebär en uppenbar risk att läsaren kopplar filmens budskap om biologiska läkemedels förtjänster till företagets läkemedel. Filmen utgör därför marknadsföring av receptbelagda läkemedel mot allmänheten och strider mot artiklarna 102 och 108 LER (kapitel 1, avdelning 2).

Svaromål

IGN har på eget initiativ anmärkt på en av AbbVie ABs hemsidor rörande terapiområdet Psoriasis (www.let-me-be-clear.com/se/sv-se.html). Hemsidan är en så kallad disease awareness sida riktad till allmänheten. IGN anmärker på att det på hemsidan finns en film med en patient där patienten påstår att:

”Idag tar jag en spruta och jag är helt besvärsfri. Det är en sådan fantastisk lättnad. Det enda jag ångrar idag är att jag inte stod på mig tidigare om att få biologisk behandling. Då hade jag kunnat slippa många år av illamående och de här tabletterna jag tog. Det är också därför jag vill berätta min historia. För att stärka andra, att de ska stå på sig, och att de inte behöver lida i onödan.”

 

IGN anser att detta är i strid med LER artikel 108 (kapitel 1, avdelning 2) och att detta är att se som ett patientintyg där patienten lovordar en specifik behandling och att detta kan kopplas till AbbVie och de behandlingar som AbbVie marknadsför mot just psoriasis.

 

AbbVie anser inte att detta skulle vara i strid med artikel 108 LER (kapitel 1, avdelning 2) av flera anledningar.

 

Patienten nämner i filmen inga preparat utan diskuterar biologisk behandling. Inledningsvis bör begreppet ”biologisk behandling” definieras. Biologiska läkemedel är preparat vars aktiva substans har producerats i eller renats fram ur material av biologiskt ursprung (levande celler eller vävnad)”. Alltså säger detta bara hur själva läkemedlen producerats och anger på inget sätt hur de ska användas eller för vad. De vanligaste terapiområdena är dock i samband med cancer (ATC-kod L04AX) med 20 originalpreparat och för olika immunologiska sjukdomar som t.ex Reumatoid Artit, MS, Crohn och psoriasis (ATC-koder L04AA-L04AC) med totalt 26 originalpreparat (Allm immunosuppressiva 9, anti-TNF 5 och IL-hämmare 13 stycken). Det finns dessutom ca 15 registrerade biologiska preparat mot skilda tillstånd som angioneurotiskt ödem, hyperlipidemi, infektioner, osteoporos, reversering av antikoagulantia, ögonsjukdom, migrän och atopiskt eksem.

 

Belyser vi psoriasis specifikt så kan sjukdomen behandlas på ett flertal sätt. Dessa kan delas in i olika typer av behandlingar såsom t.ex lokalbehandling (geler, krämer etc), ljusbehandling och systembehandling. Systemisk behandling kan i sin tur delas in i två olika typer av behandlingar, konventionell och biologisk. De biologiska läkemedel som är godkända för behandling av psoriasis som ges subkutant med spruta (vid medelsvår till svår plackpsoriasis hos vuxna) kan delas in utifrån 5 målmolekyler (TNF-alfa, IL-12/23 cytokinet, IL-17-cytokinet, IL-17-receptorn och IL-23-cytokinet). Idag finns det totalt 9 godkända originalläkemedel, och flertalet godkända biosimilarer till etanercept och adalimumab.

 

Således kan det inte anses att nämna ordet ”biologisk behandling” är liktydigt med en produkt kopplad till ett enskilt företag, utan en stor grupp av läkemedel som används ffa för behandling av cancer- och inflammatoriska sjukdomar, inklusive psoriasis. Diskussionen kring ”biologisk behandling” (med ett flertal indikationer genom ett flertal verkningsmekanismer) är att jämställa med att diskutera antibiotika, som också är en stor grupp, med flertalet indikationer samt en mängd verkningsmekanismer.

 

Till detta kan tilläggas att syftet med denna video, som tillsammans med kommande filmer är en del av en disease awareness sida, inte på något sätt är tänkt att koppla ihop specifika behandlingar utan förmå patienten att våga diskutera med sin läkare och få en individanpassad behandling. AbbVie vill visa på vikten av att man söker vård om man inte får tillräcklig effekt av sin behandling, så att man kan utvärderas för eventuellt byte till annan behandling. De kommande videoinslagen på sidan kommer förstärka detta ytterligare utan att gå in på vare sig läkemedel eller behandlingar. Det bör även poängteras att inget av AbbVies läkemedel vid psoriasis har någon förstahandsrekommendation. Söker patienten vård kommer en video som denna med största sannolikhet inte driva någon förskrivning av AbbVies läkemedel utan någon av de andra 9 produkterna.

 

Sammanfattningsvis instämmer inte AbbVie med IGN’s resonemang kring att detta skulle vara ett intygande från en patient kring en behandlingsform då begreppet ”biologisk behandling” måste ses i ett större perspektiv och snarare en definition på hur ett läkemedel framställts. I tillägg till detta kan nämnas att inga enskilda läkemedel på något sätt kan pekas ut eller kan identifieras. AbbVie anser inte att patienten på något sätt lovordar en behandling. AbbVie anser inte att den information IGN anmärkt på skulle vara ett avsteg från LER artikel 108 (kapitel 1, avdelning 2).



IGNs bedömning och beslut

Inledningsvis kan konstateras att IGN inte har något att invända mot så kallade disease awarenessidor förutsatt att den information som ges är fri från budskap av marknadsföringskaraktär och att tyngdpunkten för innehållet ligger på sjukdomsupplysning snarare än att fokusera på läkemedelsbehandling. Information om läkemedelsbehandling kan ges på sådana sidor men måste då vara balanserad och hållas fri från förordanden av viss läkemedelsbehandling och påtalanden av brister i andra läkemedelsbehandlingar.

Abbvie bestrider i sitt svaromål anmärkningen och hänvisar till att inget preparat nämns i filmen och att det på marknaden finns nio godkända biologiska läkemedel mot plackpsoriasis, med skilda målmolekyler och tillhandahållna av flera företag. Dessutom finns flera biosimilarer till etanercept och adalimumab. Vidare hävdas att ”biologisk behandling” inte är liktydigt med en produkt kopplad till ett enskilt företag utan en stor grupp läkemedel som används inom många indikationer.

IGN anser dock att då internetsidan handlar om psoriasis samt att det tydligt framgår att Abbvie står bakom sidan så är det naturligt för den intresserade läsaren att söka vidare för att se vilka biologiska läkemedel som Abbvie tillhandahåller för denna indikation. Även om patienten själv inte tar reda på företagets läkemedel inom området så ser IGN en risk att patienten ber sin läkare om den biologiska behandling som omtalas i filmen från Abbvie.

Abbvie anser inte att patienten i filmen på något sätt lovordar en behandling. IGN anser att patienten tydligt lovordar biologisk behandling av psoriasis, samt att lovordandet är såväl kategoriskt som förbehållslöst. Sidans koppling till Abbvie medför enligt IGN att patientens uttalande riskerar att uppfattas som att de gäller just Abbvies biologiska läkemedel mot psoriasis.

IGN bedömer således med hänvisning till ovan sagda marknadsföringen vara i strid med artikel 102 och artikel 108 LER (kapitel 1, avdelning 2), och att Abbvie därmed har handlat i strid med god branschsed på läkemedelsinformationens område.

Avsteget ska anses vara en överträdelse av normalgraden, och IGN-avgiften bestäms därmed till 110 000 kr. Fakturering sker från LIF Service AB.


Abbvie uppmanas att framdeles vid utformningen av sin läkemedelsinformation beakta vad IGN här har anfört.


Detta yttrande har avgivits av ordförande Jonas Duborn och ledamöterna Anders Öhlén och Björn Isaksson. I ärendets beredning har också medverkat suppleanten Göran Wennersten.

 

På informationsgranskningsnämndens vägnar

 

Jonas Duborn

Anders Öhlén


Bilaga: Film Annika