Öppen rapportering av värdeöverföringar

EFPIA (European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations) vilka är den europeiska motsvarigheten till LIF, antog 2013 en ny etisk uppförandekod som innebär att värdeöverföringar i form av exempelvis konsultarvoden från läkemedelsföretag till hälso- och sjukvårdspersonal eller övrig hälso- och sjukvård kommer att göras publika. Detta initiativ gäller hela Europa och därmed även Sverige. Läkemedelsföretag** som agerar på den svenska marknaden kommer därför att publicera vilka personer eller organisationer i Sverige som har fått värdeöverföringar under ett visst år, samt det sammanlagda värdet av dessa. Den första rapporteringen kommer att ske from 31 maj 2016 i LIFs samarbetsdatabas, baserat på utbetalningar under 2015.

Varför tar läkemedelsbranschen frivilligt detta initiativ?

Uppförandekoden har kommit till mot bakgrund av de ökande förväntningarna från omvärlden att samspelet mellan företag och samhälle är transparent. I Europa sker redan liknande rapportering i länder som Danmark, Frankrike, Portugal, Slovakien, Nederländerna och UK. Utanför Europa även i t.ex. Japan och USA.

En målsättning för branschen är att öka omvärldens förståelse för de viktiga samarbeten som sker mellan läkemedelsföretag och hälso- och sjukvårdens organisationer och medarbetare.

För LIF har öppenhet och transparens länge varit ledord. LIF startade t.ex. redan 2004 LIFs Samarbetsdatabas som bland annat öppet visar vilka samarbeten som finns mellan läkemedelsföretag och patientorganisationer men som senare utvidgats till att omfatta även samarbeten med hälso- och sjukvården.

Vilka uppgifter kring värdeöverföringar ska göras offentliga?

För hälso- och sjukvårdspersonal (HCP):

  • Namn och adress där personen huvudsakligen är verksam
  • Konsultarvoden
  • Utlägg för omkostnader vid uppdrag (t.ex. resa och logi)

För hälso- och sjukvård (HCO):

  • Namn (t.ex. på klinik, företag, förening etc.) och adress där organisationen huvudsakligen bedriver sin verksamhet
  • Donationer
  • Bidrag till kostnader för arrangemang (t.ex. sponsringskostnader)
  • Konsultarvoden
  • Utlägg för omkostnader vid uppdrag (t.ex. resa och logi)

Har det skett värdeöverföringar vid flera tillfällen under året ska dessa läggas ihop till en totalsumma för respektive HCP och HCO ovan.

För forskning och utveckling:

Värdeöverföringar som skett till mottagare i samband med planering eller utförande av studier, eller kliniska prövningar, ska inte specificeras utan kommer att rapporteras som en enda totalsumma per år och företag.

Vad ska inte rapporteras?

Förtäring, t.ex. lunch och middag i samband med sammankomster, behöver inte rapporteras. Inte heller måste s.k. informations- och utbildningsmaterial eller hjälpmedel som utdelats rapporteras. Konferensavgifter samt resor och logi i samband med konferenser blir inte blir relevant för Sverige då det från och med den 1 jan 2015 inte längre är tillåtet för läkemedelsföretag att delfinansiera detta.

Hur och var kommer informationen hittas?

Varje läkemedelsföretag kommer att använda en särskild rapportmall (se bild nedan) som fylls i och publiceras som t.ex. en PDF-fil senast ett halvår efter det att rapporteringsåret är slut. Alla företags rapportmallar kommer att kunna hittas samlade på en särskild portal i LIFs s.k. Samarbetsdatabas som öppnar den 31 maj. Filerna kan också komma att ligga på enskilda företags hemsidor som ett komplement. Den första publiceringen kommer att ske from 31 maj 2016, baserat på utbetalningar gjorda under 2015.

Samma rapportmall kommer att användas i hela Europa men oberoende av var i världen en medarbetare i svenska hälso- och sjukvården gör ett konsultuppdrag åt ett läkemedelsföretag, så skall det redovisas i Sverige såvida det är i Sverige medarbetaren normalt bedriver sin huvudsakliga verksamhet.

 

Om personuppgiftslagen (PUL) och samtycke till publicering

Enligt personuppgiftslagen kommer det att krävas samtycke från den aktuella medarbetaren för att läkemedelsföretagen ska kunna publicera en värdeöverföring som skett till en viss person eller till en s.k. enskild firma. Samtycket ska ges via skriftligt avtal. Det är av yttersta vikt att medarbetare samtycker till publicering av uppgifterna för att transparens ska uppnås.

För hälso- och sjukvård i form av kliniker, organisationer, aktiebolag eller handelsbolag så krävs inget samtycke innan publicering sker.

Översikt över kravet på samtycke vid konsultuppdrag:

 

 

 

** Läkemedelsföretag anslutna till LIF - de forskande läkemedelsföretagen, FGL - Föreningen för Generiska Läkemedel eller IML, Innovativa Mindre Life-science-företag samt EFPIA.