LIF logotype, länk till lif.se startsidanPayoff: de forskande läkemedelsföretagen - länk till startsidanMedlemssidor
LIF-Service - Nyhetsbrev
Fass-service, Röda Webben

 

 


LIF - de forskande läkemedelsföretagen

 

 

Läkemedels- och apoteksutredningen har lämnat sitt slutbetänkande

Efter en första läsning finner LIF att det för specifikt läkemedel för sällsynta diagnoser är ett intressant förslag som presenteras, och vi kommer att analysera det noggrant. Vi konstaterar emellertid att förslaget innebär ett tydligt avsteg från den värdebaserade prissättningen som i övrigt bör gälla, och det till förmån för en förhandlingsbaserad modell. När det gäller förslaget för läkemedel för sällsynta diagnoser är det viktigt att framhålla att det tagit mycket lång tid att komma fram till detta förslag. Det finns därför ett uppdämt behov bland de patientgrupper som inte fått en jämlik tillgång till läkemedelsbehandling i avvaktan på utredningens förslag. Det är därför av största vikt att detta förslag remisshanteras så snart som möjligt för att utröna om det är ett förslag som kommer att ge patienter med mycket svåra sjukdomstillstånd tillgång till den läkemedelsbehandling de behöver utan onödiga dröjsmål.

Läs mer

 

LIF:s synpunkter på TLV:s förslag till ekonomisk utvärdering av läkemedel

LIF har i ett remissvar den 18 december presenterat våra synpunkter på Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets förslag till ändringar i det system som används för ekonomisk utvärdering av läkemedel.

LIF ser flera allvarliga problem med de ändringar som nu föreslås. Förslaget skulle kunna innebära risk för diskriminering av patientgrupper.

Läs hela LIFs remissvar

 

Tre förslag för en världsledande hälso- och sjukvård

LIF har i en liten broschyr kortfattat sammanfattat vad vi anser bör göras för att den svenska sjukvården och den svenska Life Science-sektorn i Sverige ska kunna utvecklas. Den tar också upp effekterna av en sådan utveckling för svenska patienter och svensk ekonomi. Broschyren kan både beställas som papperskopia och laddas ned som pdf.

 

Ny rapport: Sveriges globala konkurrenskraft inom life science

Sveriges Life Science-sektor är livskraftig och i en serie rapporter har Sveriges globala konkurrenskraft inom Life Science studerats. Vi ser att Sverige hamnar i topp i internationella jämförelser av innovationsklimat men varför tappar då Sveriges Life Science-sektor globala marknadsandelar i termer av antal anställda, antal bolag etc?

I en ny rapport från  Vasco Advisers analyseras de globala läkemedelsföretagens bevekelsegrunder och hur Sverige kan bemöta dessa för att öka landets attraktivitet inom Life Science-sektorn.

Rapporten presenteras den 3 december på ett LIFe-time seminarium i Stockholm.

Läs hela rapporten

Läs LIF:s summering av rapporten

 

Stora regionala skillnader i användning av nya läkemedel

Det finns stora regionala skillnader i användningen av de nya läkemedel som landstingen och SKL valt att nominera för hälsoekonomisk utvärdering i det så kallade ”klinikläkemedelsprojektet”. Det visar en genomgång av försäljningssiffrorna de senaste tolv månaderna.

– Det är uppenbart att det finns en stor förbättringspotential, säger Anders Blanck, VD i LIF. Skulle det visa sig att de skillnader i användning vi nu ser inte minskar, då har projektet bara lett till ökad administration och byråkrati som inte gynnar svenska patienter.

Läs LIFs pressmeddelande

Läs hela rapporten ”Användningen av nya läkemedel”

 

Ny jämförelse mellan läkemedelsindustrin i Sverige och Danmark

– Öresundsinstitutets uppdaterade analys och jämförelse mellan situationen för läkemedelsindustrin i Sverige och Danmark tydliggör de oroande tendenser som både de själva och vi inom branschen i Sverige har pekat på tidigare, säger Anders Blanck, LIF:s VD.
– Rapportens underrubrik ”Dansk succé och svenskt ras fortsätter” må vara dramatisk, men siffrorna i rapporten talar för sig själva. Jag ser dock ett snabbt och starkt uppvaknande från svenska beslutsfattare, och kan vi komma ifrån utredandet och till konkreta åtgärder tror och hoppas jag att Sverige ska kunna återta en stark position inom läkemedelsområdet. Men det borde vara mycket tydligt för alla att det är allvar nu, säger Anders Blanck.

Läs hela rapporten ”Läkemedelsindustrin i Danmark och Sverige 2014 – Dansk succé och svenskt ras fortsätter”

 

LIF:s synpunkter inför statsministerns kommande Innovationsråd

LIF välkomnar statsministerns uttalade avsikt att tillsätta och leda ett Innovationsråd för att stärka Sverige som innovationsland. LIF har skrivit brev till statsministern och fyra andra berörda ministrar där vi ger våra synpunkter på vad som är viktigt i detta arbete, samt även erbjuder oss att delta i eller på andra sätt bidra till Innovationsrådet.

Läs hela brevet till statsministern

 

LIF:s position om biosimilarer

Biosimilarer är de läkemedel som kommer ut på marknaden när patentskyddet på ett biologiskt läkemedel har gått ut. Det finns vissa likheter med de så kallade generiska läkemedlen, som är identiska kopior till vanliga läkemedel som bygger på kemiska molekyler, men det finns också viktiga skillnader. Biosimilarer är liknande men inte identiska som det ursprungliga läkemedlet, eftersom den aktiva substansen tas fram i en biologisk process.

Det finns därför ett antal viktiga faktorer att ta hänsyn till vid användningen av biosimilarer. LIF har publicerat ”LIF:s position om biosimilarer”, som beskriver biosimilarer i förhållande till det biologiska läkemedlet och i förhållande till generiska läkemedel.

Läs LIF:s position om biosimilarer 

 

Rapporten "Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science"

Rapporten överlämnades den 7 november 2014 av samordnaren Susanne Ås Sivborg. Uppdraget har varit att utifrån Sveriges konkurrensfördelar och möjligheter identifiera utvecklingspotentialen inom Life Science-området i Sverige.

– LIF välkomnar Susanne Ås Sivborgs rapport, som ger en god överblick över de utmaningar som Life Science i Sverige står inför, säger LIF:s VD Anders Blanck. Det är hoppfullt att Näringsminister Mikael Damberg säger att rapporten nu ska överlämnas till statsministerns nya Innovationsråd som ska prioritera vad som behöver göras och i vilken ordning. Det visar att Regeringen tar frågan på allvar.

Ladda ned hela Rapporten (pdf)
Läs Anders Blanck hela kommentar här

 

Den europeiska läkemedelsbranschen ingår samarbete i kampen mot Ebola

EFPIA, den europeiska paraplyorganisationen för den forskande läkemedelsbranschen satsar för att få fram botemedel mot Ebolaepidemin. EFPIA och IMI (Innovative Medicines Initiative), ett partnerskap mellan EU och branschen, satsar tillsammans 280 miljoner Euro på projekt inom diagnostik, mediciner och vacciner mot Ebola. De första projekten beräknas starta tidigt 2015.

- Detta är ett viktigt steg i kampen mot Ebola, som kompletterar arbetet med de vaccinkandidater som redan är på gång, säger LIF:s VD Anders Blanck. Det visar branschens ansvarstagande och att vi vill arbeta tillsammans med myndigheter och institutioner för att så snabbt som möjligt få fram verksamma botemedel och vacciner mot denna svåra sjukdom som främst har drabbat Afrika.

Läs EFPIA:s pressmeddelande (pdf, engelska)

Läs mer om branschens övriga åtgärder mot Ebola, och andra tropiska sjukdomar.

 

 

Handlingsplan för Life Science i Sverige

Tre organisationer som representerar Life Science i Sverige – LIF, Swedish Medtech och SwedenBIO – presenterade den 21 oktober en gemensam handlingsplan med 25 konkreta åtgärder för att stärka svensk konkurrenskraft inom läkemedel och medicinteknik.

– Detta är branschens konstruktiva inspel och åtgärdsförslag i ett läge när samtliga aktörer - inklusive den politiska sfären - är ense om att situationen för svensk Life Science är allvarlig, och att Sverige riskerar att förlora en viktig närings- och innovationsgren, säger Maria Fagerquist, vice VD i LIF.

– Den statliga utredaren Susanne Ås Sivborg kommer inom ett par veckor presentera sin rapport kring hur Life Science i Sverige ska stärkas. Vår handlingsplan ska ses som ett bidrag till den lösningsfokuserade debatt och till de förändringar som bör följa på Sivborgs rapport. Våra 25 förslag är konkreta åtgärder som kan vända den negativa trenden. Vi hoppas att alla berörda tar till sig och värderar dem så att svensk Life Science även fortsättningsvis kan hålla världsklass.

Ladda ned hela Handlingsplanen (pdf)

Läs det gemensamma pressmeddelandet från LIF, Swedish Medtech och SwedenBIO.

Läs debattartikel i GP 21 okt

 

Ny rapport: Konkurrenskraften inom svenska Life Science-kluster

Rapporten lyfter fram olika delar i debatten kring svensk Life Science, och sammanfattar såväl sektorns styrkor och de varningar som finns. Den behandlar de utmaningar som politiska beslutsfattare står inför när de önskar vidta åtgärder för svensk Life Science, men pekar också på vägar framåt för att lyfta svensk innovationskraft.

Pdf för nedladdning (10 mb)

 

Bild på rapport

 

Läkemedelsbranschens betydelse för Sverige

Den forskande läkemedelsbranschen är en del av den svenska samhällsekonomin, med stor betydelse för export och handelsbalans, skatteintäkter och jobb – i tillägg till de mera välkända om den stora andelen mycket kvalificerad forskning, och den självklara att den hjälper patienter som tidigare kanske inte haft någon tillgänglig behandling.
LIF har givit i uppdrag till Vetsam, Institutet för vetenskap och samhälle, att beskriva läkemedelsbranschens samhälleliga betydelse. Rapporten presenterades vid ett seminarium i Almedalen den 30 juni.
När läkemedel och samhällsekonomi debatteras i Sverige handlar det ofta om kostnader. LIF vill med den nya skriften vidga perspektivet.

 

Idéprogram för svensk Life Science

För att Sverige ska återta positionen som ledande inom hälso- och sjukvård krävs en nationell satsning och ökad samordning. Det är slutsatsen efter att representanter för svensk läkemedels- och medicinteknikindustri, hälso- och sjukvård, akademin, patientorganisationer och politiken samlats för att gemensamt utarbeta en idéplattform för en stärkt svensk Life Science.


Idéprogrammet har sin utgångspunkt i två seminarier och en workshop som hållits i Riksdagen under 2013 och 2014 där representanter för över 200 aktörer inom svensk hälso- och sjukvård medverkat.

LIF, SwedenBio och Swedish Medtech kommer nu att med utgångspunkt i programmet ta fram en konkret handlingsplan för svensk Life Science.

Läs mer, och ladda ned Idéprogrammet som pdf

 

Den europeiska läkemedelsindustrin lanserar ”Health and Growth” - ett steg mot en gemensam Life Science-strategi

EFPIA, den europeiska paraplyorganisationen för forskande läkemedelsföretag, i vilken LIF är medlem, lanserar den 5 juni Health and Growth, ett dokument som anger nödvändiga steg för att i partnerskap med andra intressenter lösa Europas problem både på hälso- och konkurrenskraftsområdet. Det innehåller konkreta förslag för att förbättra hälsan för Europas befolkning, skapa nya jobb och för att åter göra Europa ledande inom forskning och utveckling.

- Endast genom en markant förbättring av européernas hälsotillstånd, stödd av mer innovation, kan vi hålla sjukvårdskostnaderna under kontroll, säger EFPIA:s ordförande Christopher Vierbacher i ett pressmeddelande.

Nu även på Svenska!
Ladda ned den svenska översättningen "Hälsa och tillväxt" (pdf, 36 sid) 

Ladda ned EFPIA:s dokument ”Health and Growth” (pdf, 36 sid, engelska)

Ladda ned EFPIA:s manifest för en gemensam europeisk strategi för Life Science (pdf, 2 sid, engelska)

Läs EFPIA:s pressmeddelande (pdf, engelska)

 


 

Genvägar

Knapp Etiska Regelverket.png 

Knapp Kliniska Prövningar.png

Knapp Ojämlik_sjukvård.png 

 

Knapp Patientsakerhet.png 

 Knapp Samarbetsdatabas.png

 Knapp Statistik.png

 Knapp Utbildningar.png

Knapp Fass.png 

 

  

 

LIFe-timebanner 


Fråga- svardatabas 
 

  

 

 

LIF på Twitter (@LIFse) 
Uppdaterad: 2014-12-22 13:55

Kontakt    |     Webbkarta    |    A-Ö    |   Om webbplatsen