Förhandsgodkända hemsidor och vaccinkampanjer

Sök i:

Förhandsgodkända hemsidor

Förhandsgodkända vaccinkampanjer


Om förhandsgodkända hemsidor och vaccinationskampanjer

Förhandsgodkända hemsidor

LIF införde 2008 ett frivilligt förhandsgodkännande av information om receptbelagda läkemedel på nätet. Det blev då möjligt för läkemedelsföretag att ge information på nätet till patienter och allmänhet som aktivt söker uppgifter om receptbelagda läkemedel. Tidigare har företagen varit förhindrade att ge sådan produktinformation.

Idag kan alla företag som underställer sig Läkemedelsbranschens etiska regelverk ansöka om förhandsgodkännande. Hemsidorna får inte aktivt marknadsföras utan besökaren måste själv söka upp informationen. Informationen på hemsidan får heller inte ändras utan ett nytt förhandsgodkännande från en ändringsansökan.

En av anledningarna att LIF tog initiativet till ett system med förhandsgodkännande var att det inte kunde ske på myndighetsnivå. Läkemedelsverket kontrollerar att företag efterlever tillämpliga lagar och regler, däremot kan dem inte förhandsgranska och i förväg godkänna information på t ex hemsidor då det skulle strida mot censurförbudet i svensk grundlag.

Denna symbol visas på de webbsidor som är förhandsgodkända:

 

 

 

 

Kvalitetskriterier för förhandsgodkända hemsidor av receptbelagda läkemedel

 1. Användaren av LIFs kvalitetsmärke underställer sig "Läkemedelsbranschens etiska regelverk".
  Frågor om läkemedelsföretagens information och övriga marknadsföringsåtgärder som riktas mot allmänheten är förenliga med "Läkemedelsbranschens etiska regelverk" prövas av IGM Allmänhet samt i vissa fall Nämnden för Bedömning av Läkemedelsinformation (NBL). IGMs tilldelningsbeslut är offentliga. Utlåtanden kan återfinnas i IGM-databasen på LIF.se.
 2. Identitet och öppenhet
  Det skall klart framgå av sajten vem som är avsändare liksom företagets adress inklusive epost-adress.
 3. Vetenskaplig korrekthet
  All medicinsk information som presenteras på sajten skall ha godkänts av den person som har det medicinska ansvaret för informationen.
 4. Webbansvar
  Det skall klart framgå hur man kommer i kontakt med webbansvarig för sajten.
 5. Aktualitet
  Datum för senaste modifiering av information skall tydligt anges på varje sida alternativt för lämplig sektion/avdelning.
 6. Granskad information om receptbelagt läkemedel
  Informationen om receptbelagda läkemedel till allmänheten får endast ges på denna hemsida under förutsättning att förhandsgranskning och godkännande skett enligt de fastställda reglerna som återfinns i "Läkemedelsbranschens etiska regelverk". Granskningen av en förhandsgodkänd hemsida genomförs av Informationsgranskningsmannen Allmänhet (IGM Allmänhet).

Sidorna granskas och godkänns av IGM Allmänhet

Granskningen och förhandsgodkännandet av en hemsida sker inom ramen för branschens egenåtgärdssystem. Informationsgranskningsmannen, IGM Allmänhet, tar emot en ansökan om förhandsgranskning av en hemsida och bedömer därefter om hemsidan står i överensstämmelse med regelverket. Några av de kriterier som ingår i IGM:s bedömning är att se till att informationen är saklig och begriplig, att både för- och nackdelar beskrivs.

Enbart det sökande företaget kan överklaga ett beslut av IGM då hemsidan inte är offentlig innan den godkänts och publicerats. När hemsidan väl är publicerad kan vem som helst som anser att hemsidan inte står i överensstämmelse med reglerna i det etiska regelverket vända sig till NBL (Nämnden för bedömning av Läkemedelsinformation)(se länk till kontaktuppgifter i höger marginal).

IGMs beslut kan inte överklagas till Läkemedelsverket. IGM ingår i branschens självreglerande verksamhet och IGMs beslut prövas därför av NBL. Däremot har Läkemedelsverket, som kontroll- och tillsynsmyndighet, till uppgift att svara för den så kallade efterkontrollen. Här ingår t ex information om läkemedel till såväl hälso- och sjukvården som allmänheten. Läkemedelsverket kan därför komma att pröva IGMs beslut på eget initiativ.

Förhandsgodkända vaccinationskampanjer

I Läkemedelslagen anges att marknadsföring av receptbelagda läkemedel till allmänheten inte är tillåtet. Från förbudet undantas dock kampanjer för vaccinationer mot infektionssjukdomar.

I maj 2008 införde läkemedelsbranschen en förhandsgranskning av vaccinationskampanjer som genomförs via annonser, radio och TV. Alla ärendebeslut om förhandsgranskade och godkända vaccinationskampanjer finns tillgängliga i sökfältet ovan.

Samtliga företag som är medlemmar i LIF ska följa Läkemedelsbranschens etiska regelverk. Detta innebär bl a att vid all marknadsföring och information av läkemedel är läkemedelsföretagen skyldiga att lämna en balanserad, saklig och aktuell information om läkemedlens egenskaper, verkningar och lämpliga användning.