Korrigerad kostnadsutveckling läkemedel

Sedan 2014 förekommer det förhandlade återbäringsavtal mellan läkemedelsföretag och regioner både för läkemedel inom läkemedelsförmånen och för läkemedel som används inom slutenvården. Den lägre kostnad som detta innebär för regionerna syns inte när av kostnadsutvecklingen för läkemedel redovisas baserat på listpriser. Det är därför viktigt att beskriva kostnadsutvecklingen för läkemedel både med och utan hänsyn tagen till den återbäringen som läkemedelsföretag betalar till regionerna och staten.

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) har regeringens uppdrag att redovisa kostnadsutvecklingen samt prognostisera och följa upp återbäringen för förmånsläkemedel. De aktuella rapporterna är:

Den rapporterade återbäringen för 2018 var 2,8 miljarder kronor fördelat på 1,7 miljarder kronor för hepatit C läkemedel och 1,1 miljarder kronor för övriga läkemedel med avtal (framförallt TNF-hämmare, hemofililäkemedel och cancerläkemedel). Därutöver har SKL rapporterat att återbäringen för klinikläkemedel var cirka 500 miljoner kronor under 2018. För 2019 prognostiserar TLV att återbäringen blir 3,2 miljarder kronor för förmånsläkemedel fördelat på 1,1 miljarder kronor för hepatit C läkemedel och 2,1 miljarder kronor för övriga läkemedel.

Enligt TLVs senaste rapportering var kostnadsutvecklingen för förmånsberättigade läkemedel 2018 - jämfört med 2017 - 4,5 procent med hänsyn tagen till återbäringen från läkemedelsföretag jämfört med kostnadsutvecklingen till listpris som var 10,8 procent.

Källa: E-hälsomyndigheten och TLV analys