X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Korrigerad kostnadsutveckling för läkemedel

Sedan 2014 förekommer det förhandlade återbäringsavtal mellan läkemedelsföretag och regioner både för läkemedel inom läkemedelsförmånen och för läkemedel som används inom slutenvården. Den lägre kostnad som detta innebär för regionerna syns inte när kostnadsutvecklingen för läkemedel redovisas baserat på listpriser. Det är därför viktigt att beskriva kostnadsutvecklingen för läkemedel både med och utan hänsyn tagen till den återbäringen som läkemedelsföretag betalar till regionerna och staten.

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) har regeringens uppdrag att redovisa kostnadsutvecklingen och prognostisera och följa upp återbäringen för förmånsläkemedel. De aktuella rapporterna är:

Den rapporterade återbäringen för 2019 var 3,1 miljarder kronor fördelat på 0,9 miljarder kronor för hepatit C-läkemedel och 2,2 miljarder kronor för övriga läkemedel med avtal, framförallt TNF-hämmare, hemofililäkemedel och cancerläkemedel. Därmed har besparingarna ökat med 0,3 miljarder jämfört med 2018 då de beräknades till 2,8 miljarder. Samtidigt har kostnaderna för hepatit C-läkemedel minskat avsevärt samtidigt som besparingar för övriga läkemedel ökade kraftigt (se diagrammet efter texten). Utöver TLV:s siffror från 2018 rapporterade även SKR att återbäringen för klinikläkemedel landade på ytterligare ca 500 miljoner kronor.

Enligt TLVs rapportering från 2019, kv. 1 var kostnadsutvecklingen för förmånsberättigade läkemedel 2018 – jämfört med 2017 – 4,5 procent med hänsyn tagen till återbäringen från läkemedelsföretag jämfört med kostnadsutvecklingen till listpris som var 10,8 procent.

Källa: E-hälsomyndigheten och TLV:s analys

Uppdaterad: 19 oktober 2021