X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Korrigerad kostnadsutveckling för läkemedel

Sedan 2014 förekommer det förhandlade återbäringsavtal mellan läkemedelsföretag och regioner både för läkemedel inom läkemedelsförmånen och för läkemedel som används inom slutenvården. Den lägre kostnad som detta innebär för regionerna syns inte när kostnadsutvecklingen för läkemedel redovisas baserat på listpriser. Det är därför viktigt att beskriva kostnadsutvecklingen för läkemedel både med och utan hänsyn tagen till den återbäringen som läkemedelsföretag betalar till regionerna och staten.

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) har regeringens uppdrag att redovisa kostnadsutvecklingen och prognostisera och följa upp återbäringen för förmånsläkemedel. De aktuella rapporterna är:

Den rapporterade återbäringen för 2021 var 2,7 miljarder kronor och omfattar framförallt cancerläkemedel, läkemedel mot koagulationsrubbningar, TNF-hämmare och läkemedel mot hepatit C. I jämförelse med föregående år har besparingar från sidoöverenskommelser minskat med 118 miljoner kronor. Minskningen förklaras framför allt av förändringar i sänkt AUP, bland annat sänkningar av TNF-hämmare och vissa cancerläkemedel. Utöver återbäringen för förskrivningsläkemedel blev återbäringen för läkemedel i slutenvården på 1,6 miljarder kronor.

Återbäring över tid 850px.png


Återbäring per lkmomr 850px.png

För samtliga områden har återbäringen ökat, med undantag för TNF-hämmare där återbäringen minskat med 39%. Det beror på flera faktorer. Ingen återbäring betalades för det sista kvartalet 2021 eftersom återbäringsavtalen för TNF-hämmare löpte ut i september 2021 och inga nya avtal har tecknats. Där utöver har AUP sänkts för vissa produkter och det har skett en övergång till användning av TNF-hämmare med lägre kostnad. För de övriga områdena har det skett en ökning av återbäringen vilket beror på ökad försäljning inom befintliga återbäringsavtal och att fler läkemedel med återbäringsavtal tillkommit.

 

Källa: E-hälsomyndigheten och TLV:s analys

Uppdaterad: 19 augusti