Region Värmland och LIF samarbetar för att utveckla vården

21 februari 2019

Region Värmland och LIF – de forskande läkemedelsföretagen har tecknat avtal om att bygga en samverkansplattform där hälso- och sjukvården och Life Science-industrin kan mötas för att utveckla lösningar på av vården identifierade problem.

Region Värmland har arbetat fram en långsiktig utvecklingsplan för framtida hälso- och sjukvård. Liksom i flera andra regioner står hälso- och sjukvården inför både stora möjligheter och utmaningar. I Värmland sätter en växande andel äldre redan nu press på vården samtidigt som skatteintäkter och rekryteringsunderlag minskar.

– Vi måste helt enkelt hitta nya sätt att jobba på, både i förebyggande syfte och när patienten blivit sjuk. Det handlar om hela vårdkedjan och, inte minst, att vi måste involvera patienterna i högre grad, säger Tobias Kjellberg, hälso- och sjukvårdsdirektör.
Han ser samarbetet med LIF och uppbyggnaden av plattformen som ett spännande sätt att öka samverkan mellan offentlig sektor och näringslivet:
– Vi lägger mycket tid på att hitta nya sätt att ta hand om våra patienter på, använda ny medicinsk teknik eller nya läkemedel. Bättre IT-lösningar är också viktigt, men vi pratar också mycket om att ge patienterna bättre kunskap om den egna sjukdomen och den egna behandlingen.

Breda frågeställningar

Samverkansplattformen ska fylla flera funktioner och inte vara knuten till särskilda läkemedelsbehandlingar, utan kunna beskriva medicinska och organisatoriska utmaningar som vården upplever. Den ska ge en möjlighet till samverkan mellan hälso- och sjukvården och läkemedelsindustrin och på sikt leda till en bättre vård för våra patienter.
Det första området som ska testas i samverkansplattformen är frågor som rör patienter med metabola rubbingar, förändringar som högt blodtryck, bukfetma, insulinresistens/förhöjda sockervärden och ohälsosam fördelning av blodfetter. Rubbningar som ökar risken för att utveckla såväl diabetes som hjärtsjukdom eller stroke.

För LIF är avtalet det första i sitt slag. Dag Larsson, som bland annat är ansvarig för arbetet i LIF:s regionala grupper, ser detta som ett bra sätt för läkemedelsföretagen att förstå mer om vårdens utmaningar och hur de kan bidra med sin kompetens:
– Alla pratar om behovet av mer samverkan och att skapa testbäddar för att få fram ny och innovativ vård. Vi tycker att Region Värmland är framsynta när de ser att de kan ha nytta av industrin i sina projekt, när det handlar om att utveckla framtidens hälso- och sjukvård. För båda parterna är det angeläget att vi gör detta med öppenhet och inom ramen för etiköverenskommelsen mellan SKL och medicinbranschen.
Det är också ett arbetssätt som efterfrågas av företagen:
– Vi ser det här som ett sätt att väldigt konkret testa hur industrins kompetens kan användas för vårdens behov. Och omvänt – hur företagen kan få mer kunskap om var behoven av nya lösningar finns.


Mer information:
Tobias Kjellberg, hälso- och sjukvårdsdirektör Region Värmland, 054-61 42 03
Dag Larsson, senior sakkunnig med ansvar för bl a regionala frågor, 0703 111 727