Ladda ned dokument, avtal och mallar

Filtrera innehållet med hjälp av dessa kategorier

Avtal

Avtal

Avtal: Lif och SKL om kliniska prövningar

I Sverige förekommer sedan länge ett samarbete mellan hälso- och sjukvården, universitet, högskolor och läkemedelsbranschen vid utvecklandet av nya läkemedel och vid uppföljning efter introduktion i sjukvården. Vid genomförande av kliniska prövningar och interventionsstudier är det angeläget att gemensamma grundprinciper tillämpas varför såväl avtal som gemensamma mallar har tagits fram.

Avtal

Lifs överenskommelse med Regeringen

Lif slöt en överenskommelse med regeringen om prissättningen på äldre läkemedel under 2013. Överenskommelsen gäller receptbelagda läkemedel inom högkostnadsskyddssystemet, och innebär sänkningar av priset på sådana läkemedel som introducerades 1998 eller tidigare med 7,5 procent. Prissänkningen startade i början av 2014, och innebär även successiva prissänkningar de nästkommande tre åren på de läkemedel som då har uppnått femton år på marknaden.

Etik

Etik

Frågor och svar om samverkansregler

Överenskommelsen om samverkansregler mellan hälso‐ och sjukvården, läkemedelsindustrin, medicintekniska industrin och laboratorietekniska industrin tecknades i november 2013 och trädde i kraft den 1 januari 2014. Detta är första gången som samverkansreglerna för hälso‐ och sjukvården och de tre branscherna samlas i ett och samma regelverk. Även om parterna har lagt stor vikt vid att vara tydliga och strävat efter att förenkla för läsaren, finns det ibland utrymme för tolkningar, beroende på vem man är och vilket perspektiv man har. Därför har parterna valt att gemensamt besvara ett antal frågor som inkommit efter att överenskommelsen om samverkansregler tecknades, genom upprättandet av ett dokument med Frågor och Svar. Dessa följer den logiska ordningen i samverkansreglerna. Frågor och Svar är ett levande dokument som kommer att uppdateras när parterna finner det lämpligt.

Produktionsår: 2014

Dokument att ladda ner:

Externa rapporter

Externa rapporter

Agenda för hälsa och välstånd

Sverige står inför stora utmaningar med ökande kostnader och ojämlikhet inom vården. Samtidigt står sjukvården inför ett paradigmskifte där precisionsmedicin ger helt nya möjligheter. I en ny rapport presenterar "Agenda för hälsa och välstånd" konkreta åtgärdsförslag för att Sveriges befolkning ska kunna dra nytta av framstegen inom precisionsmedicin.

Produktionsår: 2019

Dokument att ladda ner:

Externa rapporter

Agenda för hälsa och välstånd. Statusrapport.

Detta är en statusrapoprt av "Agenda för hälsa och välstånd" som innehåller de 14 åtgärdsförslag som organisationerna i "Agenda för hälsa och välstånd" gemensamt arbetat fram under ledning av stiftelsen Forska!Sverige

Produktionsår: 2018

Externa rapporter

Det samhällsekonomiska värdet av företagsinitierade kliniska Läkemedelsprövningar, Copenhagen Economics 2019

Copenhagen Economics har estimerat det samhällsekonomiska värdet av företagsinitierade kliniska läkemedelsprövningar som genomförs i Sverige. Undersökningen har genomförts på uppdrag av Läkemedelsindustriföreningen (LIF) och med ett ekonomiskt stöd från Swelife.

Produktionsår: 2019

Externa rapporter

Europas läkemedelsindustri i siffror/The Pharmaceutical Industry in Figures

Efpia, den europeiska organisationen för forskande läkemedelsföretag, tar varje år fram ”The Pharmaceutical Industry in Figures”. Rapporten innehåller nyckeldata som visar hur det går för den Europeiska läkemedelsindustrin.

Produktionsår: 2018

Lif rapporter

Lif rapporter

Handlingsplan för Life Scince

Lif, Swedish Medtech och SwedenBIO har gemensamt tagit fram "Handlingsplan för life science. För ett konkurrenskraftigare Sverige." 19 åtgärder för att stärka forskning och utveckling, förbättra introduktionen av innovativa behandlingsmetoder och öka chanserna för att Sverige blir ett förstahandsval vid investeringar och etableringar.

Produktionsår: 2016.

Dokument att ladda ner:

Lif rapporter

Lifs handlingsplan för fler företagsinitierade kliniska läkemedelsprövningar

Innehåller förslag på åtgärder som behövs för att förbättra möjligheterna att bedriva att kliniska läkemedelsprövningar i Sverige.

Produktionsår: 2020

Lif rapporter

Åtgärder för att förbättra tillgången till och analys av hälsodata

En handlingsplan över åtgärder som leder till att svenska hälsodata kan användas till nytta för patienters vård, hälso- och sjukvårdens utveckling, samt innovation och forskning för en stark life science-sektor.

Produktionsår: 2019

Mallar

Mallar

Blankett W-8BEN-E

Sverige och USA har ingått ett avtal om informationsutbyte för skatteändamål baserat på amerikansk skattelagstiftning. Avtalet har lett till att allt fler svenska juridiska personer blir ombedda att lämna blanketten W-8BEN-E vid utbetalningar från USA.

Dokument att ladda ner:

Mallar

DHPC brev

DHPC brev (Direct Healthcare Professional Communication) används för att meddela vårdpersonal om viktiga säkerhetsfrågor rörande läkemedel. Nedan finner du instruktioner och mallar för DHPC brev.

Mallar

Konkurrensverkets upphandlingskriterier för läkemedel

Detta dokument innehåller upphandlingskriterier vilka är frivilliga att använda och består av krav med förslag till verifikat, motiv och information till upphandlaren. Konkurrensverket har som uppdrag att ta fram drivande miljö- och sociala krav i flera nivåer som har en högre ambition och ligger över nivåer och normer i gällande lagstiftning.

Övrigt

Övrigt

Information om DHPC och utbildningsmaterial

Kortfattad information om DHPC resp utbildningsmaterial som har tagits fram av arbetsgrupper inom EN RA och EN PV. Informationen kan tex användas i kontakt med HCP, allmänhet eller andra när man behöver ge information på en övergripande nivå.

Övrigt

Life-time.se

Specialutgåva av Life-time.se som handlar om den snabba medicinska utvecklingen och om de medicinska genombrott som kan förväntas inom 5-10 år. Tidningen publiceras 15 mars 2018.

Dokument att ladda ner: