Beställ/ladda ner material

Här kan du beställa trycksaker och ladda ned pdf:er.

Avtal och mallar Kliniska prövningar

Avtal: LIF och SKL om kliniska prövningar

I Sverige förekommer sedan länge ett samarbete mellan hälso- och sjukvården, universitet, högskolor och läkemedelsbranschen vid utvecklandet av nya läkemedel och vid uppföljning efter introduktion i sjukvården. Vid genomförande av kliniska prövningar och interventionsstudier är det angeläget att gemensamma grundprinciper tillämpas varför såväl avtal som gemensamma mallar har tagits fram.

Ladda ner
Bara nedladdning
LIFs rapporter och broschyrer

Biosimilarer - Vad är det?

När patentskyddet för ett läkemedel upphör kan andra företag utveckla kopior. Kopior till kemiska läkemedel kallas generika och "kopior" till biologiska läkemedel kallas inom EU för biosimilarer. Denna skrift syftar till att på ett överskådligt sätt bidra till ökad kunskap om biosimilarer.

Produktionsår: 2015

Ladda ner
Bara nedladdning

Handlingsplan för Life Scince

LIF, Swedish Medtech och SwedenBIO har gemensamt tagit fram "Handlingsplan för life science. För ett konkurrenskraftigare Sverige." 19 åtgärder för att stärka forskning och utveckling, förbättra introduktionen av innovativa behandlingsmetoder och öka chanserna för att Sverige blir ett förstahandsval vid investeringar och etableringar.

Produktionsår: 2016.

Ladda ner
Bara nedladdning

Information till dig som funderar på att delta i en klinisk läkemedelsprövning

Den här broschyren vänder sig till dig som är patient, anhörig eller vän, och som är intresserad av att få veta mer om kliniska läkemedelsprövningar i Sverige. Här får du reda på vilka som är ansvariga för kliniska läkemedelsprövningar, vad en klinisk läkemedelsprövning innebär, vem som kan delta och vilka möjlig-heter och risker som finns för den som genomgår behandling i en klinisk läkemedelsprövning.

Klinisk forskning – Om hur Sveriges tre största landsting/regioner ger sina verksamheter forskningsuppdrag, ersätter forskning och följer upp den

I denna LIF rapport görs en översiktlig genomgång av hur Sveriges tre största landsting/regioner ger sina verksamheter forskningsuppdrag, ersätter forskning och följer upp den. LIFs förhoppning är att rapporten kan bidra till en utvecklad diskussion om hur förutsättningarna för den kliniska forskningen kan förbättras i Sverige och hur landstingen/regionerna i samverkan med företagen i Life Science-sektorn kan verka för det.

Produktionsår: 2015

LIFe-time.se

Specialutgåva av LIFe-time.se som handlar om den snabba medicinska utvecklingen och om de medicinska genombrott som kan förväntas inom 5-10 år. Tidningen publiceras 15 mars 2018.

LIFs Valmanifest 2019-2022

10 förslag till nytta för forskningen, patienterna och Life Science-sektorn. Med detta manifest vill LIF bidra till debatten. Vi presenterar förslag till beslut för mandatperioden 2019-2022. Vi vill bjuda in till dialog, och vi ser fram emot diskussionen.

Värdet av vacciner

Vacciner är en av de mest kostnadseffektiva åtgärder som kan vidtas för folkhälsan. Vacciner är också en viktig del i arbetet mot den växande antibiotikaresistensen. En ny LIF-rapport sammanfattar vaccinets historia, och hur olika sjukdomar har minskat efter att de blivit en del av det svenska vaccinprogrammet.

Produktionsår: 2016

LIFs handlingsplan för fler företagsinitierade kliniska läkemedelsprövningar

Innehåller förslag på åtgärder som behövs för att förbättra möjligheterna att bedriva att kliniska läkemedelsprövningar i Sverige.

Produktionsår: 2020

Ladda ner
Bara nedladdning

Åtgärder för att förbättra tillgången till och analys av hälsodata

En handlingsplan över åtgärder som leder till att svenska hälsodata kan användas till nytta för patienters vård, hälso- och sjukvårdens utveckling, samt innovation och forskning för en stark life science-sektor.

Produktionsår: 2019

LIFs etikarbete

Att söka ekonomiskt stöd (sponsormedel) av läkemedelsföretag, medicintekniska- och laboratorietekniska företag

Denna broschyr har framtagits för att ge information till organisationer och intresseföreningar i svensk hälso- och sjukvård som planerar att söka ekonomiskt stöd (sponsormedel) från företag i läkemedelsbranschen, medicinteknikbranschen eller laboratorietekniska branschen. Sedan den 1 jan 2014 gäller nya s.k. "Samverkansregler för den offentligt finansierade hälso- och sjukvården, läkemedelsindustrin, medicintekniska industrin och laboratorietekniska industrin" som överenskommits mellan SKL, LIF, Swedish Medtech och Swedish Labtech. I avsnitt 7 b finns reglerna om sponsring av sammankomster och i denna broschyr ges vägledning kring denna artikel.

Produktionsår: 2014

Frågor och svar om samverkansregler

Överenskommelsen om samverkansregler mellan hälso‐ och sjukvården, läkemedelsindustrin, medicintekniska industrin och laboratorietekniska industrin tecknades i november 2013 och trädde i kraft den 1 januari 2014. Detta är första gången som samverkansreglerna för hälso‐ och sjukvården och de tre branscherna samlas i ett och samma regelverk. Även om parterna har lagt stor vikt vid att vara tydliga och strävat efter att förenkla för läsaren, finns det ibland utrymme för tolkningar, beroende på vem man är och vilket perspektiv man har. Därför har parterna valt att gemensamt besvara ett antal frågor som inkommit efter att överenskommelsen om samverkansregler tecknades, genom upprättandet av ett dokument med Frågor och Svar. Dessa följer den logiska ordningen i samverkansreglerna. Frågor och Svar är ett levande dokument som kommer att uppdateras när parterna finner det lämpligt.

Produktionsår: 2014

Ladda ner
Bara nedladdning

Handbok: Samarbete mellan Handikappförbunden och Läkemedelsbranschen

Handboken har tagits fram gemensamt av LIF och Handikappförbunden för att förenkla samarbetet mellan Handikappförbundens medlemsförbund och LIFs medlemsföretag. Handboken introducerades första gången under hösten 2009. Detta är den tredje upplagan, utgiven hösten 2012.

Produktionsår: 2012

Öppen rapportering av värdeöverföringar till hälso- och sjukvården

Information om nya transparensregler för läkemedelsföretag. Broschyren ger en kort bakgrund och en sammanfattning av hur den europeiska branschföreningen EFPIA's nya uppförandekod om offentliggörande av värdeöverföringar (t.ex. konsultarvoden eller sponsring) och som implementerades i Sverige under 2015. Broschyren är tänkt att kunna användas t.ex. i dialog mellan läkemedelsföretag och deras konsulter. Utgåvan är på svenska. 

Produktionsår: 2014, broschyren uppdaterad 20180226

Fass

Fass digitala tjänster för veterinärer

I denna folder får du information om digitala tjänster för veterinärer.

Produktionsår: 2017

Externa rapporter

Agenda för hälsa och välstånd

Sverige står inför stora utmaningar med ökande kostnader och ojämlikhet inom vården. Samtidigt står sjukvården inför ett paradigmskifte där precisionsmedicin ger helt nya möjligheter. I en ny rapport presenterar "Agenda för hälsa och välstånd" konkreta åtgärdsförslag för att Sveriges befolkning ska kunna dra nytta av framstegen inom precisionsmedicin.

Produktionsår: 2019

Ladda ner
Bara nedladdning

Agenda för hälsa och välstånd. Statusrapport.

Detta är en statusrapoprt av "Agenda för hälsa och välstånd" som innehåller de 14 åtgärdsförslag som organisationerna i "Agenda för hälsa och välstånd" gemensamt arbetat fram under ledning av stiftelsen Forska!Sverige

Produktionsår: 2018

Ladda ner
Bara nedladdning

Det samhällsekonomiska värdet av företagsinitierade kliniska Läkemedelsprövningar, Copenhagen Economics 2019

Copenhagen Economics har estimerat det samhällsekonomiska värdet av företagsinitierade kliniska läkemedelsprövningar som genomförs i Sverige. Undersökningen har genomförts på uppdrag av Läkemedelsindustriföreningen (LIF) och med ett ekonomiskt stöd från Swelife.

Produktionsår: 2019

Ladda ner
Bara nedladdning

Europas läkemedelsindustri i siffror/The Pharmaceutical Industry in Figures

Efpia, den europeiska organisationen för forskande läkemedelsföretag, tar varje år fram ”The Pharmaceutical Industry in Figures”. Rapporten innehåller nyckeldata som visar hur det går för den Europeiska läkemedelsindustrin.

Produktionsår: 2018

Ladda ner
Bara nedladdning