Beställ/ladda ner material

Här kan du beställa trycksaker och ladda ned pdf:er.

LIFs rapporter och broschyrer

Biosimilarer - Vad är det?

När patentskyddet för ett läkemedel upphör kan andra företag utveckla kopior. Kopior till kemiska läkemedel kallas generika och "kopior" till biologiska läkemedel kallas inom EU för biosimilarer. Denna skrift syftar till att på ett överskådligt sätt bidra till ökad kunskap om biosimilarer.

Produktionsår: 2015

Bläddra Ladda ner
Bara nedladdning

Cambridge – Ett av världens mest framgångsrika Life Science-kluster

Vasco Advisers har i rapporten "Cambridge: Ett av världens mest framgångsrika Life Science‐kluster – vilka lärdomar kan dras för Sveriges del?" granskat framgångsfaktorerna bakom klustret. I Cambridge, som domineras av Life Science samt mjukvara och elektronik, finns i dag över 1 600 företag som omsätter 13 miljarder pund och har 57 000 anställda. Rapportsammanfattning kan laddas ner här.

Ladda ner
Bara nedladdning

Handlingsplan för Life Scince

LIF, Swedish Medtech och SwedenBIO har gemensamt tagit fram "Handlingsplan för life science. För ett konkurrenskraftigare Sverige." 19 åtgärder för att stärka forskning och utveckling, förbättra introduktionen av innovativa behandlingsmetoder och öka chanserna för att Sverige blir ett förstahandsval vid investeringar och etableringar.

Produktionsår: 2016.

Bläddra Ladda ner
Bara nedladdning

Klinisk forskning – Om hur Sveriges tre största landsting/regioner ger sina verksamheter forskningsuppdrag, ersätter forskning och följer upp den

I denna LIF rapport görs en översiktlig genomgång av hur Sveriges tre största landsting/regioner ger sina verksamheter forskningsuppdrag, ersätter forskning och följer upp den. LIFs förhoppning är att rapporten kan bidra till en utvecklad diskussion om hur förutsättningarna för den kliniska forskningen kan förbättras i Sverige och hur landstingen/regionerna i samverkan med företagen i Life Science-sektorn kan verka för det.

Produktionsår: 2015

LIFe-time.se

Specialutgåva av LIFe-time.se som handlar om den snabba medicinska utvecklingen och om de medicinska genombrott som kan förväntas inom 5-10 år. Tidningen publiceras 15 mars 2018.

LIFs program för patientsäkerhet: Varje patient ska få största möjliga nytta av sitt läkemedel!

LIF presenterar här ett program för patientsäkerhet. Patientnytta är lika viktig för oss inom läkemedelsbranschen som för myndigheter och vårdens alla aktörer. För att nå så långt som möjligt, måste vi ta tillvara på varandras kunskap och bli bättre på att samarbeta. 

Produktionsår: 2014

LIFs Valmanifest 2019-2022

10 förslag till nytta för forskningen, patienterna och Life Science-sektorn. Med detta manifest vill LIF bidra till debatten. Vi presenterar förslag till beslut för mandatperioden 2019-2022. Vi vill bjuda in till dialog, och vi ser fram emot diskussionen.

Läkemedelsbranschen på 5 minuter

LIF har tagit fram en broschyr som på ett förenklat sätt sammanfattar den svenska läkemedelsbranschen. Broschyren kan både beställas som papperskopia och laddas ned som pdf.

Samverkan mellan sjukvård, akademi och näringsliv

Vasco Advisers har, på uppdrag av LIF, tagit fram rapporten "Samverkan mellan sjukvård, akademi och näringsliv" vilken analyserar vilka hinder som finns för den enskilda forskaren eller läkaren att samverka och att röra sig mellan akademin, näringslivet och sjukvården. Rapporten visar på en hel lista av hinder för den enskilda forskaren att samverka med andra aktörer inom Life Science, däribland systemet för meritvärdering, expertskatten, lärarundantaget och pensionsregler.

Produktionsår: 2015

Ladda ner
Bara nedladdning

Sverige – ett konkurrenskraftigt land för Life Science?

Sveriges Life Science-sektor är livskraftig och i en serie rapporter har Sveriges globala konkurrenskraft inom Life Science studerats. Vi ser att Sverige hamnar i topp i internationella jämförelser av innovationsklimat men varför tappar då Sveriges Life Science-sektor globala marknadsandelar i termer av antal anställda, antal bolag etc? I en rapport från Vasco Advisers analyseras de globala läkemedelsföretagens bevekelsegrunder och hur Sverige kan bemöta dessa för att öka landets attraktivitet inom Life Science-sektorn. Rapportsammanfattning kan laddas ner här.

Produktionsår: 2014

Ladda ner
Bara nedladdning

Vad kan Sverige lära av andra länders ansträngningar att förbättra innovationsklimatet inom healthcare?

I en rapport har Vasco Advisers, på uppdrag av LIF, analyserat systemen för innovation i fem europeiska länder. Åtgärder för innovation i dessa länder beskrivs utifrån politiska reformer, infrastruktur för innovation samt ersättningssystem vilket påverkat ländernas strategier för hur innovation skall introduceras inom sjukvården. Analysen omfattar sjukvårdstjänster, medtech och läkemedel. Rapportsammanfattning kan laddas ner här.

Produktionsår: 2013

Ladda ner
Bara nedladdning

Vägen till en vård i världsklass

Skriften ger en sammanfattning av ett stort antal aktuella rapporter och utredningar som på olika sätt ger en bakgrund till, eller en analys av, problem som måste åtgärdas för att Sverige verkligen ska kunna få en vård i världsklass.

Produktionsår: 2015

Värdet av vacciner

Vacciner är en av de mest kostnadseffektiva åtgärder som kan vidtas för folkhälsan. Vacciner är också en viktig del i arbetet mot den växande antibiotikaresistensen. En ny LIF-rapport sammanfattar vaccinets historia, och hur olika sjukdomar har minskat efter att de blivit en del av det svenska vaccinprogrammet.

Produktionsår: 2016

LIFs etikarbete

Att söka ekonomiskt stöd (sponsormedel) av läkemedelsföretag, medicintekniska- och laboratorietekniska företag

Denna broschyr har framtagits för att ge information till organisationer och intresseföreningar i svensk hälso- och sjukvård som planerar att söka ekonomiskt stöd (sponsormedel) från företag i läkemedelsbranschen, medicinteknikbranschen eller laboratorietekniska branschen. Sedan den 1 jan 2014 gäller nya s.k. "Samverkansregler för den offentligt finansierade hälso- och sjukvården, läkemedelsindustrin, medicintekniska industrin och laboratorietekniska industrin" som överenskommits mellan SKL, LIF, Swedish Medtech och Swedish Labtech. I avsnitt 7 b finns reglerna om sponsring av sammankomster och i denna broschyr ges vägledning kring denna artikel.

Produktionsår: 2014

Frågor och svar om samverkansregler

Överenskommelsen om samverkansregler mellan hälso‐ och sjukvården, läkemedelsindustrin, medicintekniska industrin och laboratorietekniska industrin tecknades i november 2013 och trädde i kraft den 1 januari 2014. Detta är första gången som samverkansreglerna för hälso‐ och sjukvården och de tre branscherna samlas i ett och samma regelverk. Även om parterna har lagt stor vikt vid att vara tydliga och strävat efter att förenkla för läsaren, finns det ibland utrymme för tolkningar, beroende på vem man är och vilket perspektiv man har. Därför har parterna valt att gemensamt besvara ett antal frågor som inkommit efter att överenskommelsen om samverkansregler tecknades, genom upprättandet av ett dokument med Frågor och Svar. Dessa följer den logiska ordningen i samverkansreglerna. Frågor och Svar är ett levande dokument som kommer att uppdateras när parterna finner det lämpligt.

Produktionsår: 2014

Bläddra Ladda ner
Bara nedladdning

Handbok: Samarbete mellan Handikappförbunden och Läkemedelsbranschen

Handboken har tagits fram gemensamt av LIF och Handikappförbunden för att förenkla samarbetet mellan Handikappförbundens medlemsförbund och LIFs medlemsföretag. Handboken introducerades första gången under hösten 2009. Detta är den tredje upplagan, utgiven hösten 2012.

Produktionsår: 2012

Öppen rapportering av värdeöverföringar till hälso- och sjukvården

Information om nya transparensregler för läkemedelsföretag. Broschyren ger en kort bakgrund och en sammanfattning av hur den europeiska branschföreningen EFPIA's nya uppförandekod om offentliggörande av värdeöverföringar (t.ex. konsultarvoden eller sponsring) och som implementerades i Sverige under 2015. Broschyren är tänkt att kunna användas t.ex. i dialog mellan läkemedelsföretag och deras konsulter. Utgåvan är på svenska. 

Produktionsår: 2014, broschyren uppdaterad 20180226

Fass

Fass digitala tjänster för veterinärer

I denna folder får du information om digitala tjänster för veterinärer.

Produktionsår: 2017

Externa rapporter

Agenda för hälsa och välstånd

Rapporten innehåller 14 åtgärdsförslag som organisationerna i "Agenda för hälsa och välstånd" gemensamt arbetat fram under ledning av stiftelsen Forska!Sverige. Syftet är att vända den negativa utvecklingen för Life Science i Sverige.

Produktionsår: 2017

Ladda ner
Bara nedladdning

Agenda för hälsa och välstånd. Statusrapport.

Detta är en statusrapoprt av "Agenda för hälsa och välstånd" som innehåller de 14 åtgärdsförslag som organisationerna i "Agenda för hälsa och välstånd" gemensamt arbetat fram under ledning av stiftelsen Forska!Sverige

Produktionsår: 2018

Ladda ner
Bara nedladdning

Europas läkemedelsindustri i siffror/The Pharmaceutical Industry in Figures

Efpia, den europeiska organisationen för forskande läkemedelsföretag, tar varje år fram ”The Pharmaceutical Industry in Figures”. Rapporten innehåller nyckeldata som visar hur det går för den Europeiska läkemedelsindustrin.

Produktionsår: 2018

Ladda ner
Bara nedladdning

Idéplattform för en stärkt svensk Life Science-sektor

Idéplattformen har sin utgångspunkt i två seminarier och en workshop som hållits i Riksdagen under 2013 och 2014 där representanter för över 200 aktörer inom svensk hälso- och sjukvård medverkat.

Produktionsår: 2014

Bläddra Ladda ner
Bara nedladdning

International Comparison of Medicines Usage

LIFs motsvarighet i Storbritannien, ABPI, har gjort en kvantitativ analys för perioden 2012/2013 för att se hur användningen av läkemedel har utvecklats mellan OECD-länderna.

Produktionsår: 2104

Ladda ner
Bara nedladdning

Internationell jämförelse av läkemedelsanvändning Kvantitativ analys ur ett svenskt perspektiv

Sverige ligger kvar på näst sista plats bland jämförbara länder när det gäller användningen av nya läkemedel. Det visar en uppdaterad brittisk undersökning som publicerades vid årsskiftet. LIF har nu låtit göra en specialkörning av data från årets undersökning som också visar hur mycket den svenska användningen avviker från medelvärdet.

Publikationsår: 2015

Bläddra Ladda ner
Bara nedladdning

Klinisk forskning för svensk sjukvård och kunskapsbildning

Rapporten har tillkommit på initiativ av Forum for Health Policy i samarbete med LIF och ingår i ett projekt om totalt fem rapporter vilka tar upp olika aspekter på kvalitet i svensk hälso- och sjukvård. Syftet med rapporten är att belysa den kliniska forskningens olika behov och förutsättningar för att även framdeles leverera resultat för samhällsnytta och ekonomisk tillväxt. Svensk medicinsk forskning håller en hög klass internationellt sett och svensk hälso- och sjukvård har goda grundläggande förutsättningar för klinisk forskning. Men det finns en rad faktorer som försvårar möjligheterna att behålla en internationellt framskjuten position inom klinisk forskning.

Produktionsår: 2105

Ladda ner
Bara nedladdning

Kvalitet vid upphandling av vård och omsorg

Rapporten har tillkommit på initiativ av Forum for Health Policy i samarbete med LIF och ingår i ett projekt om totalt fem rapporter vilka tar upp olika aspekter på kvalitet i svensk hälso- och sjukvård. Syftet med rapporten ar att presentera ett kunskapsunderlag om kvalitet vid offentlig upphandling av vård och omsorgstjänster i Sverige, vilket bygger på forskning inom området kvalitet och kvalitetsutveckling.

Upphandlingsomradet har hittills oftast beskrivits mot bakgrund av teorier hämtade från nationalekonomi, statsvetenskap eller juridik och det har saknats kunskap om exempelvis jämförande analyser av hur privata företag gör inköp liksom kunskap om studier av kvalitet i vård och omsorg.

Produktionsår: 2015

Ladda ner
Bara nedladdning

Ojämlik vård - ett hot mot vår sjukvård

Kommissionen för jämlik vård lämnade den 16 mars sin slutrapport där de pekar på att ojämlikheten är ett hot mot målet att Sverige ska ha världsledande sjukvård. Rapporten innehåller 17 konkreta förslag för att bidra till jämlik sjukvård.

Ladda ner
Bara nedladdning

Patientcentrerade vårdmöten – förutsättningar och begränsningar i svensk hälso- och sjukvård

Rapporten har tillkommit på initiativ av Forum for Health Policy i samarbete med LIF och ingår i ett projekt om totalt fem rapporter vilka tar upp olika aspekter på kvalitet i svensk hälso- och sjukvård. Rapporten beskriver och analyserar den pågående utvecklingen mot att stärka patientens ställning, integritet och självbestämmande i en övergång från ett mer traditionellt paternalistiskt synsätt, vilken oftast benämns patientcentrering.

Produktionsår: 2015

Ladda ner
Bara nedladdning

Patienten eller landstinget - vem ska ha makten i svensk sjukvård?

LIF tillsatte i januari 2012 en självständig Kommission för jämlik vård. Kommissionen har under ledning av Ilija Batljan haft i uppgift att oberoende utreda, analysera och initiera en debatt om hur vi i Sverige ska få jämlik tillgång till vård och omsorg av bästa möjliga kvalitet. Kommissionens slutsatser och förslag presenterades i denna rapport vid ett seminarium under Almedalsveckan i Visby 2012. 

Produktionsår: 2012

Bläddra Ladda ner
Bara nedladdning

Varför jämföra oss när vi vet att vi är bäst?

Rapporten har tillkommit på initiativ av Forum for Health Policy i samarbete med LIF och ingår i ett projekt om totalt fem rapporter vilka tar upp olika aspekter på kvalitet i svensk hälso- och sjukvård. Rapporten lyfter fram betydelsen av internationella jämförelser som en viktig del i en ökande internationalisering och visar de resultat som ofta används för att göra kvantitativa jämförelser mellan hälso- och sjukvård och omsorg i Sverige och den i andra länder, men som även ligger till grund för slutsatser om kvalitet.

Produktionsår: 2015

Ladda ner
Bara nedladdning

Vinst för Sverige

Den forskande läkemedelsbranschen är en del av den svenska samhällsekonomin, med stor betydelse för export och handelsbalans, skatteintäkter och jobb – i tillägg till de mera välkända om den stora andelen mycket kvalificerad forskning, och den självklara att den hjälper patienter som tidigare kanske inte haft någon tillgänglig behandling. LIF har givit i uppdrag till Vetsam, Institutet för vetenskap och samhälle, att beskriva läkemedelsbranschens samhälleliga betydelse. När läkemedel och samhällsekonomi debatteras i Sverige handlar det ofta om kostnader. LIF vill med denna skrift vidga perspektivet.

Informationsgrafik: Vinst för Sverige (pdf)

Produktionsår: 2016

Ladda ner
Bara nedladdning