Toivo Heinsoos utredning klar

11 januari 2019

I en intervju av LIFe-time.se presenterar utredaren Toivo Heinsoo sina förslag på förändringar i systemet för finansiering, subvention och prissättning som 11 januari överlämnades till regeringen. Den största förändring som utredningen föreslår är att det särskilda statsbidrag som regionerna får för läkemedelskostnader inom förmånssystemet upphör och istället föreslås regionerna få ett motsvarande generellt statsbidrag. 

Regionerna ska också få behålla all återbetalning och rabatter från avtal med läkemedelsbolag. För att stötta läkemedelsanvändning inom vissa nya läkemedelsområden, exempelvis cell- och genterapier, föreslås ett särskilt statsbidrag. Utredningen föreslår också en utvecklad solidarisk finansiering med ett särskilt statligt bidrag för sällsynta sjukdomar där det finns stora skillnader i sjukdomsförekomst.

Andra förändringar är en ny myndighet för avtalsförhandlingar och flera förslag handlar om hur staten ska styra utvecklingen inom läkemedelsområdet på ett nytt sätt. Läkemedelsverket ska ges i uppdrag att ta fram kunskapsunderlag för alla nya läkemedel som ska finnas på plats när ett nytt läkemedel får sitt marknadsgodkännande. Detta kommer att öka kvaliteten på beslutsunderlagen mycket och även stärka den horisontspaning som regionerna arbetar med i olika omfattning. Myndigheten TLV ska tydligare skilja på sina två olika roller – dels att fram hälsoekonomiska och samhällsekonomiska underlag, dels arbetet med prisreglering. Nya uppdrag föreslås även för Socialstyrelsen och Vetenskapsrådet.