Sverige har redan låga läkemedelspriser

7 april

Pris- och subventionsmyndigheten TLV har i en rapport till regeringen kommit fram till att besparingspotentialen för läkemedel är lägre än antagandet i Läkemedelsutredningen. Det är inte förvånande. Sverige har ur ett europeiskt perspektiv redan låga läkemedelspriser.

Den 3 april överlämnade TLV sin rapport om besparingspotentialen för läkemedel till regeringen. LIF ifrågasatte redan i samband med remissvaret på Läkemedelsutredningens förslag beräkningsgrunden för den föreslagna besparingen och logiken i att kombinera en sådan besparing med en värdebaserad prissättning. Mot den bakgrunden var det positivt att TLV fick i uppdrag av regeringen att göra en analys av Läkemedelsutredningens förslag om att inom två år genomföra prissänkningar på läkemedel äldre än fem år på totalt 700 000 000 kronor.

TLV:s analys visar att besparingspotentialen är lägre än vad Läkemedelsutredningens beräkning visade. Det är inte förvånande. De analyser som TLV tidigare gjort bl.a. i sin prisrapport från 2019 visar att omprövningar och regelstyrda prissänkningar har medfört en relativ prissänkning jämfört med andra länder för läkemedel som är 15 år och äldre. För läkemedel som förlorat patent och ingår i utbytessystemet har Sverige lägst priser i Europa och en prisnivå som ligger 42 procent under det europeiska genomsnittspriset. För nyare läkemedel som saknar konkurrens har Sveriges priser också minskat relativt övriga länder. Under 2019 har åtta länder högre priser än Sverige och endast fyra länder lägre priser.

En del av prisförändringen kan tillskrivas valutakursförändringar som medfört att den svenska kronan har blivit svagare, samtidigt skriver TLV att ca 40 procent av förändringen beror på förändringar i fastställda priser. Sverige tillhör alltså nu ett av de fem länder som har de lägsta priserna i Europa för läkemedel där det saknas konkurrens. Endast Polen, Grekland, Slovakien och Frankrike har lägre priser än Sverige.

Inte heller i OECDs statistik, finns stöd för att Sverige har en hög prisnivå för läkemedel eller höga läkemedelskostnader för den delen. Den officiella statistiken visar dessutom endast kostnaderna beräknade på de av TLV fastställda listpriser och bortser därmed från att en stor del av kostnaderna numera återbetalas från läkemedelsföretagen till regionerna. Under 2019 uppgick återbäringen till drygt 3 miljarder kronor.

LIF menar därför att den faktiska utmaningen inte ligger i en omotiverad eller okontrollerad kostnadsökning för läkemedel utan snarare i att utveckla dagens pris- och subventionssystem för att möta nya typer av läkemedelsbehandlingar och att kunna hantera att enstaka läkemedel kan medföra höga kostnader per patient. Det kan inte heller vara ett självändamål att Sverige ska ha de lägsta priserna på läkemedel i Europa vid alla tidpunkter i ett läkemedels livscykel utan snarare att priserna ska vara rimliga över den totala livscykeln.

Det är även glädjande att TLV så tydligt menar att besparingar ska göras på ett sätt så att tillgången till både nya och äldre läkemedel inom förmånerna säkerställs och en sortimentsbredd värnas samt att vägen till effektiva, hållbara och ändamålsenliga besparingar är genom ett pågående och långsiktigt arbete och inte genom drastiska engångsåtgärder. Ett långsiktigt arbete möjliggör också för att kommunicera en planering för hur en besparing ska gå till som därmed tillgodoser behovet av grundläggande förutsägbarhet för företagen

Det är avgörande för Sverige som Life Science-land att nya effektiva läkemedel också används i Sverige. För att Sverige ska vara ett land som företagen tidigt vill introducera sina läkemedel i krävs dels att det finns en reglering som skapar en förutsägbar och tydlig process för introduktion av läkemedel, dels att det är möjligt för företagen att få en rimlig avkastning för läkemedlet över produktens totala livscykel. Sveriges ambitioner inom Life Science-området måste därför kombineras med ett fungerande system med tydliga och förutsägbara processer för introduktion av läkemedel och möjligheter till att utveckla nya betalningsmodeller för framtidens läkemedel.

TLV-rapport till regeringen: Översyn av besparingspotentialen för läkemedel

 

 

Foto på kontaktpersonen
Elin Feldt Sakkunnig Policy

Sakkunnig Policy

Foto på kontaktpersonen
Karolina Antonov Analyschef

HoS kvalitet och finansiering
Prissättning & Subventionsfrågor
Statistik & RWD

Kontaktperson TLV, Vårdanalys, SBU