X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Strypt läkemedelsstatistik gör stor skada visar E-hälsomyndighetens egen analys

12 april 2019

E-hälsomyndighetens konsekvensanalys av sitt beslut att strypa tillgången till läkemedelsstatistik är klar. Efter en genomgång kan LIF konstatera att den uttömmande beskriver de stora negativa konsekvenser som är att vänta när myndigheten som tidigare aviserat slutar att leverera uppgifter till statistikleverantörerna den 10 maj.

”Det är med besvikelse LIF konstaterar att myndigheten håller fast vid sitt beslut”, säger Anders Blanck. ”Analysen beskriver uttömmande de stora negativa följderna av minskad transparens kring läkemedelsstatistik.”

Bland annat skriver E-hälsomyndigheten i sin analys att transparensen är viktig för tillgängligheten till läkemedel, läkemedelspriserna och möjligheten att sluta avtal och sidoöverenskommelser. Myndigheten fastslår även att statistiken så långt som möjligt bör nyttjas på ett sätt som bidrar till att Sverige även fortsatt erhåller en kostnadseffektiv, jämlik och högkvalitativ vård. Trots detta har man inte sett det som nödvändigt att ompröva sin hållning.

Myndighetens lösningar inte realistiska

LIF ser tyvärr inget av de förslag till kortsiktiga lösningar som E-hälsomyndigheten nämnt som realistiskt genomförbart. Att läkemedelsföretagen nu ska hänvisas till statistik baserad på försäljning från distributörerna som inte kommer att stämma överens med den statistik som myndigheter och regioner har och som baseras på försäljning från apoteken är inte hållbart. Framförallt den regionala fördelningen riskerar att försämras.

Att den lösning med en databas i regi av Sveriges Apoteksförening som föreslagits kommer att vara på plats till den 10 juni är inte troligt. Statistiken för läkemedelsföretagen riskerar därmed att bli både sämre och dyrare.

Ett ifrågasättande av läkemedelsbolagens legitima behov

”LIF:s slutsats är att E-hälsomyndigheten ansträngt sig för att undvika negativa konsekvenser för myndigheter och regioner, samtidigt som de hänvisar läkemedelsföretag och andra aktörer till privata alternativ”, säger Anders Blanck. ”Den samlade bilden är att man inte tycks se vikten av att samverka med Life Science-sektorns företag och ifrågasätter läkemedelsbolagens legitima behov av korrekt läkemedelsstatistik för att fullt ut kunna agera på den svenska läkemedelsmarknaden.”