X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Så vill vårdens medarbetare ha framtidens Fass

18 oktober 2019

Läkemedelsinformationstjänsten Fass används inom vården, på apotek och av patienter och anhöriga och har över 4 miljoner besök per månad. En del i arbetet med att utveckla Fass är att möta användarna för att förstå deras behov. Intervjuer och enkäter ger viktigt underlag om vilken utveckling som ska prioriteras.

Under våren har ett antal djupintervjuer med vårdpersonal från olika delar av landet genomförts och under hösten kartläggs webbtjänstanvändarnas behov.

- Kontakt med användarna är en viktig pusselbit när vi prioriterar förändringar och utveckling av nya funktioner, säger Anna Wessling, chef på Fass. Genom djupintervjuer kan vi också följa upp resultat vi fått tidigare, i enkäter.

Välanvänd tjänst

Fass är integrerat i alla i Sverige aktuella journalsystem och med mer än 4 miljoner besök per månad är Fass en välkänd och väletablerad källa till information om läkemedel hos de som jobbar i vården. Vad kanske inte alla känner till är att i den av läkemedelsverket godkända produktinformationen, bipacksedel för allmänheten och produktresumé för vårdgivare, får innehållet inte ändras. Utöver bipacksedlar och produktresumé finns de sk Fass-texterna som är anpassade för vårdens medarbetare och de som förskriver läkemedel. Också där är företagen ansvariga för textframtagningen.

- Vi kan alltså inte ändra på grundinformationen i Fasstexterna - men väl utforma nya eller förbättrade funktioner, berättar Anna Wessling.

- Genom intervjuerna, både med läkare, sjuksköterskor och personer som jobbar med läkemedelsförvaltning på olika sätt, har vi dels fått bekräftat hur viktig Fass är i det dagliga arbetet också fått många bra förslag på utveckling.

Efterfrågat är en tajtare integrering i vårdsystem och utökat beslutsstöd men vårdpersonalen efterfrågar också nya funktioner som till exempel information om restnoteringar.

- Just restnoteringar har seglat upp som en prioriterad fråga och vi samtalar bland annat med Läkemedelsverket för att se hur Fass kan bli en del i bättre information om vilka läkemedel som saknas och, om de kan ersättas med vad.

”Mobile first” viktig strategi

Det finns också önskemål om att funktioner som idag finns i webbversionen av Fass, t ex tablettidentifiering, ska finnas i app och mobilversionen av Fass. Talsyntes i mobilversionen är också ett önskemål från vårdpersonal som inte alltid kan befinna sig nära sin arbetsstation, till exempel distriktssköterskor eller ambulanspersonal.

- Över huvud taget vill man att mobil och webb ska vara så lika som möjligt, berättar Anna Wessling.”Mobile first”, att våra nya tjänster ska vara tänkta att fungera lika oavsett vilken plattform användarna nyttjar, är också en strategi som vi redan arbetar efter.

Nytt API på gång

En annan redan beslutad strategi är att utveckla Fass roll som underleverantör av läkemedelsinformation. Grundinformationen i Fass databas uppdateras en gång per halvtimme.

- Därför pågår ett arbete med att successivt utveckla Fass API. Vi vill göra det enklare för andra att hämta uppdaterade data från Fass.

Fortsatta kontakter

Ett av det viktigaste resultatet efter intervjuer och fokusgrupper är att Fass fått tillgång till en referensgrupp som gärna vill bli kontaktad även i framtiden:

- Faktiskt alla som vi har varit i kontakt med kan tänka sig att fungera som en referensgrupp i framtiden. Det tycker jag visar på hur viktig läkemedelsinformation är för vården och hur viktig Fass är för användarna, avslutar Anna Wessling.

Fakta om Fass

  • Fass används dagligen inom vården, på apotek och av patienter och anhöriga och har 4 miljoner besök per månad
  • Fass-databasen innehåller information från 210 företag, om 20 000 läkemedel och 4500 substanser.
  • Grundinformationen i Fass databas kommer från ett viktigt närliggande system – LiiV (Leverantörernas information i VARA) från eHälsomyndigheten. En gång per halvtimme hämtas automatiskt grundinformation från LiiV till Fass databas.
Foto på kontaktpersonen

Chef Fass och Röda webben

Kontaktperson i frågor som rör eHälsomyndigheten och Inera

Medlem i:
Strategigrupp LiiV - eHM, TLV, LV och LIF