Remissvar: Vilket land vill Sverige vara?

21 februari 2018

LIFs remissvar till delbetänkandet från den pågående utredningen om finansiering, subvention och prissättning av läkemedel konstaterar att det inte går att utläsa av betänkandet vilket land Sverige vill vara när ett nytt läkemedelssystem införts.

Betänkandet från utredningen (SOU 2017:87) innehåller inga konkreta förslag och därför är LIFs remissvar inriktat på att lämna synpunkter inför det fortsatta utredningsarbetet. LIF konstaterar bland annat att regeringen i sina direktiv gett utredningen ett stort antal mål som ett nytt system ska uppfylla. LIF anser att utredningen måste klargöra vilka mål som är viktigast: Är låga läkemedelspriser överordnat eller ska Sverige vara ett land där läkemedelsföretag gärna investerar i forskning, utveckling och produktion? En ambition att vara "både och" riskerar att bli "varken eller", skriver LIF i remissvaret.

LIF anser att förslagen i utredningens slutbetänkande måste utgå från regeringens ambition att öka tillgången till de mest avancerade behandlingsmetoderna och därmed fokusera på den mindre grupp av patienter som är i behov av samhällets fulla stöd för sin tillgång till sådana läkemedelsbehandlingar, oavsett om dessa förskrivs på recept eller rekvireras.