Myndighetsbeslut om begränsad statistikutlämning drabbar främst Life Science-sektorn

8 maj 2019

LIF ifrågasätter eHälsomyndighetens lagstöd för att fortsätta leverera läkemedelsstatistik till regioner och myndigheter samtidigt som företagens tillgång stryps.

Sedan eHälsomyndigheten fattade beslutet att inskränka utlämningen av läkemedelsstatistik till företagen från och med den 10 juni har kritik framförts från flera håll. 

LIF instämmer i eHälsomyndighetens konsekvensanalys som visar att de samhälleliga skadeverkningarna är mycket omfattande. Den slutsats som LIF drar är att eHälsomyndigheten skonar myndigheter och regioner men inte tycks se vikten av att samverka med Life Science-sektorns företag.

Myndighetens tolkning får orimlig effekt

LIFs vd Anders Blanck skriver i en debattartikel i Dagens Medicin den 7 maj:

”Trots den betydande skada som beskrivs kvarstår ställningstagandet när det kommer till läkemedelsföretagen som hänvisas till ’troliga’ framtida privata lösningar ’på sikt’. Samtidigt har lagstiftningen tolkats mycket frikostigt för att undvika negativa konsekvenser för myndigheter och regioner.

Den orimliga effekten blir att de läkemedelsföretag som myndigheterna säger sig vilja skydda med sina beslut inte får tillgång till den statistik som eHälsomyndigheten konstaterat är viktig för ’en optimerad läkemedelsmarknad, god tillgång till nya såväl som äldre läkemedel, bättre prissättning, kostnadseffektivitet samt en god och jämlik vård och hälsa’.”

LIF efterfrågar eHälsomyndighetens lagstöd

Att lagen tolkas till regionernas och myndigheternas favör är något LIF även sätter fingret på i en skrivelse till eHälsomyndigheten, som efterfrågar vilket lagstöd myndigheten ser sig ha för fortsatt leverans till myndigheter och regioner samtidigt som allmänhetens och läkemedelsföretagen tillgång kringskärs. LIF ifrågasätter agerandet och menar att det juridiska läget behöver utredas.

De praktiska konsevenserna fördröjs från myndighetshåll

LIFs analyschef Karolina Antonov påpekar att de reella effekterna av beslutet fördröjs från myndighetshåll:

”Socialstyrelsens rapport 'Läkemedelsförsäljning i Sverige – analys och prognos 2019–2021' som nyligen presenterades ger inte prov på den minskade transparens som myndigheternas beslut kommer att leda till, eftersom de valt att presentera försäljningsvärdet för enskilda läkemedel med hänvisning till att den enhet på myndigheten som gjort analyserna inte omfattas av sekretess och att utlämnandet av uppgifter från Läkemedelsregistret gjordes innan Socialstyrelsens ändrade sitt ställningstagande. Vi menar att det tydligt illustrerar det ohållbara i situationen och talar för nödvändigheten av att den tidigare transparensen kan kvarstå medan frågan utreds. En utredning bör med fördel även omfatta hur läkemedelsstatistiken kan utvecklas vidare och den framtidskritiska frågan om uppföljning av läkemedel i sin helhet för att komma tillrätta med dagens brister och skapa morgondagens möjligheter.”