X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

LIF välkomnar överenskommelsen mellan staten och SKL om läkemedelsförmånen

16 maj 2017

LIF välkomnar den överenskommelse som slutits mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, om statens bidrag till landstingen för kostnader för läkemedelsförmånen.

LIF har sedan tidigare framfört att det är önskvärt med en överenskommelse som sträcker sig över hela den period som den sittande utredningen om finansiering, subvention och prissättning av läkemedel ska pågå.

Vi ser därför mycket positivt på att överenskommelsen inte bara reglerar statens bidrag för 2017 utan också stakar ut en tydlig inriktning för 2018 och 2019 - detta genom att staten och landstingen är ense vad gäller utformningen och upplägget av överenskommelsen för hela perioden.

På så sätt skapas förutsättningar för större förutsägbarhet och långsiktiga planeringsförutsättningar för alla parter. Till det bidrar även att statsbidragets storlek så tydligt bygger på uppdaterade prognoser från Socialstyrelsens för samma tidsperiod. Vi uppfattar att dessa prognoser utgår från väl underbyggd bedömning av utvecklingen på läkemedelsområdet.

Överenskommelsen är tydlig med att enskilda landsting under denna period inte ska ingå rabattavtal för läkemedel inom läkemedelsförmånen, utan i stället verka inom de sammanhållna nationella processerna för trepartsöverenskommelser. Det är ett tydligt ställningstagande som LIF välkomnar.

En nyhet är att staten och landstingen nu kommer att dela på den återbäring som blir resultatet av trepartsöverenskommelserna. Det ser LIF som en naturlig utveckling i takt med att dessa återbäringar allt mer blivit en integrerad del av det svenska prissättningssystemet. Det är värt att notera att nivån på statsbidraget i överenskommelsen inte inkluderar den kostnadsminskning som återbäringsavtalen innebär. För 2016 beräknas dessa ha inneburit en besparing för det allmänna om ca 700 mnkr.