LIF kommenterar överenskommelsen mellan staten och SKL

6 mars 2015

LIF har i dag med stort intresse tagit del av den nya överenskommelsen om statens bidrag till landstingen för kostnader för läkemedelsförmånerna m.m. för år 2015. Det är viktigt att denna överenskommelse nu finns på plats efter några år av otydlighet. I överenskommelsen konstateras att 2015 är ett år av förändring eftersom varken staten eller SKL har den fulla överblicken över det kommande året och dess kostnadsutveckling.

Den osäkerhet som finns är kopplad till att det nu sker stora innovationer inom läkemedelsområdet och att det lanseras många nya viktiga läkemedelsbehandlingar med stor betydelse för svenska patienter. LIF instämmer därför helt i beskrivningen i överenskommelsen om att: "Nya läkemedel finns att tillgå på marknaden vilka innebär medicinska genombrott som kan hjälpa patientgrupper som tidigare stått utan behandling. Utöver förbättrat liv för patienterna kan de nya läkemedlen även ge upphov till samhällsekonomiska vinster. Samtidigt är läkemedelsbehandlingen på kort sikt mycket kostsam. Användningen av de nya läkemedlen ställer också större krav på uppföljning ...".

I ett internationellt perspektiv bedömer LIF att det särskilda bidrag som nu ges för introduktionen av de nya läkemedelsbehandlingarna för hepatit C har ett unikt tydligt fokus på att möjliggöra introduktionen av dessa läkemedel till de patienter som har störst behov och att det finns möjlighet att ta hänsyn till enskilda patienters behov. Det är en viktig åtgärd eftersom det handlar om en relativt stor investering under en begränsad tid, men som samtidigt har stort värde för patienterna och hälso- och sjukvården.

Överenskommelsen presenteras som en övergångslösning i avvaktan på att nya former för att kunna erbjuda svenska patienter dessa läkemedel kommer att prövas under 2015, bland annat genom processen för ordnat införande och genom förbättrad samverkan mellan Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV), landstingen och läkemedelsföretagen. Även landstingens arbete för att stärka sin samverkan för att bidra till en mer jämlik och mer kostnadseffektiv läkemedelsanvändning lyfts fram. LIF konstaterar att det finns stor samsyn om att användningen av nya läkemedel är otillräcklig och ojämnt fördelad i Sverige.
Det finns även samsyn kring att något måste göras för att komma tillrätta med detta, och att en lösning måste involvera samtliga aktörer.

När det gäller de konkreta förslagen till lösning på dessa utmaningar vill LIF poängtera att det inte är möjligt att ensidigt söka lösningarna inom läkemedelsområdet och genom att fokusera på "prispress", utan att lösningen ligger i att anlägga ett helhetsperspektiv som omfattar samhällsutmaningarna liksom utvecklingen av hälso- och sjukvården och innovationsperspektivet.

De forskande läkemedelsföretagen i Sverige har fokus på att pröva läkemedel i svensk hälso- och sjukvård innan godkännandet och att säkerställa att svenska patienter får tillgång till läkemedlen när de godkänts. Det svenska företaget representerar det globala moderbolaget i Sverige och talar för Sverige när moderbolaget fattar olika investeringsbeslut. Företagen är därmed de bästa ambassadörerna för svensk Life Science och allt som kan underlätta den ambassadörsrollen kommer att stödja regeringens Life Science-ambitioner. Det som underlättar mest är stabila förutsättningar, tydlighet i myndigheternas handläggning av ärenden och en hälso- och sjukvård som drivs av en tydlig vilja till ständiga förbättringar. Det är därför av största vikt att den utveckling av läkemedelsmarknaden som nu sker sätts in i ett bredare innovations- och Life Science-perspektiv.

Det beskrivs i överenskommelsen att en gemensam arbetsgrupp ska tillsättas för att inventera problembilden och vilka frågeställningar som ska hanteras inför 2016. Läkemedelsbranschen önskar ta aktiv del i dessa diskussioner med utgångspunkt i det goda samarbetsklimat som finns mellan LIF och regeringen och som kan vidgas för att förbättra svenska patienters tillgång till innovativa läkemedel.

Det är av stor vikt att branschen involveras på ett tydligt sätt, eftersom det annars finns risk för att den utveckling som nu sker inom ramen för TLV:s arbete med att "utveckla den värdebaserade prissättningen" och SKL:s så kallade Samverkansmodell negativt påverkar läkemedelsföretagens bild av Sverige. En sådan utveckling riskerar att motverka regeringens ambition att stärka svensk innovation inom Life Science och att Sverige inte längre prioriteras vid introduktion av nya läkemedel.