X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

LIF kommenterar Gabriel Wikströms satsning på kostnadsfria läkemedel för barn

31 mars 2015

Idag presenterade Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström sina förslag inför den ekonomiska vårpropositionen. Ett av förslagen är att införa kostnadsfria läkemedel för barn upp till 18 år. LIF välkomnar Gabriel Wikströms fokus på läkemedel i vårpropositionen och ser gärna fler initiativ som leder till att människor får tillgång till nya moderna läkemedel och andra behandlingsmetoder.

LIF ser det som en självklarhet att alla barn i Sverige ska ha tillgång till den läkemedelsbehandling de behöver. Det kan dock diskuteras i vilken utsträckning som det presenterade förslaget om kostnadsfria läkemedel till barn säkerställer att så är fallet. Förslaget innebär att de läkemedel som skrivs på recept och som omfattas av läkemedelsförmånen blir kostnadsfria för barn under 18 år. Barn som behöver receptförskrivna läkemedel som inte omfattas av läkemedelsförmånen och barn som behöver läkemedel som ges på sjukhus kommer inte att gynnas av denna förändring trots att det bland dessa barn finns de med störst behov av avancerade terapier. De läkemedel som ges på sjukhus ingår i avgifterna för sjukhusvård och är därmed redan idag "kostnadsfria" för barn. LIF ser dock en utveckling där det inte längre är självklart att sjukhusen tillhandahåller alla tillgängliga läkemedel och SKL har beslutat om en särskild Samverkansmodell där det ges rekommendationer om vilka klinikläkemedel som landstingen ska använda. Denna nya hantering kommer givetvis även att påverka barns tillgång till nya läkemedel. Det finns också en utveckling mot att allt fler avancerade terapier – bland annat de som riktas mot personer med sällsyna sjukdomar, där barn är en viktig grupp – inte kommer in i läkemedelsförmånen.

Av förslaget, som LIF tidigare lämnat remissvar på, framgår att reformen beräknas leda till ökade kostnader för läkemedelsförmånen motsvarande 400 miljoner kronor per år. Det är en relativt stor kostnadsökning i och med att kostnaden för läkemedelsförmånen minskat under ett antal år. Från 2011 har kostnaden för läkemedel i läkemedelsförmånen minskat från 19,0 miljarder kronor till 17,6 miljarder kronor. Det borde ge goda förutsättningar för den satsning som nu föreslås och även för andra satsningar i syfte att öka svenska patienters tillgång till moderna läkemedelsbehandlingar. Det är nu viktigt att den satsning som görs i och med detta förslag också i praktiken implementeras i landstingen så att resurserna verkligen finns för att erbjuda barn bra och kostnadsfri behandling. Det är också angeläget att satsningen på kostnadsfria läkemedel för barn på sikt inte leder till krav på ytterligare kostnadsminskningar för den övriga delen av läkemedelsförmånen.

Familjer med barn som behöver läkemedel som tillhandahålls inom ramen för läkemedelsförmånen kommer nu att få en förbättrad situation. För att även kunna satsa på de barn som behöver läkemedel som inte omfattas av läkemedelsförmånen anser LIF att det kan övervägas om satsningen på de svagaste barnen hade kunnat göras mer riktat. Av departementspromemorian framgår att ett behovsprövat stöd bedöms vara för administrativt betungande. Ett alternativ kunde ha varit att begränsa kostnadsfriheten för barn till kontinuerliga behandlingar på samma sätt som insuliner nu tillhandahålls kostnadsfritt inom förmånen. Genom att koncentrera stödet till kontinuerliga behandlingar kunde stödet ha riktats tydligare till de med störst kostnader och störst behov. Ett annat skäl till att överväga en sådan utformning av stödet är att en tredjedel av de egenavgifter som idag betalas för barn mellan 0-4 år är betalning för tillfällig antibiotikabehandling. Med de utmaningar som finns med ökad antibiotikaresistens och det ambitiösa arbete som bedrivs i Sverige inom antibiotikaområdet anser LIF att kostnadsfri antibiotikaanvändning till barn kan ifrågasättas.