Karolina Antonov om vikten av Life Science i den framtida forskningspolitiken

31 januari

LIF var en av de aktörer som fick presentera sitt inspel till den kommande forskningspolitiska propositionen vid utbildningsutskottets öppna utfrågning 30 januari. ”Det är viktigt att den kopplas till och stödjer Sveriges Lifes Science-strategi” poängterar analyschef Karolina Antonov som representerade LIF.

Hur ska framtida forskningspolitiken stärka Life Science området?

Torsdagen 30 januari bjöd utbildningsutskottet in till en öppen utfrågning inför arbetet med den forskningspolitiska propositionen. Förutom de fyra forskningsråden så deltog företrädare för bland annat Energimyndigheten, Rymdstyrelsen, RISE, Kungliga biblioteket, KVA och IVA. Näringslivet representerades av Svenskt Näringslivschef för utbildning, forskning och innovation samt LIF. Från LIF deltog analyschef Karolina Antonov.

Hur skulle du sammanfatta förmiddagen?

– Många lyfte fram samverkan som en svensk konkurrensfördel men också som en strategi för att lyckas i framtiden. Att forskningen är en viktig del i det svenska arbetet att nå målen i agenda 2030 konstaterades också av många deltagare. Flera deltagare, bland annat Vetenskapsrådet och Vinnova, lyfta fram Life Science som ett område där Sverige redan idag har en stark konkurrenskraft men att vi måste satsa mer för att kunna behålla den. Bioventure Hub och Testa center nämndes som exempel på hur privat och offentlig samverkan kan bidra till att nya företag skapas och etablerade växer i synergi. Andra lyfte fram behovet av ”excellence” och kompetensutveckling, att forskare ska kunna gå mellan akademi och näringsliv men också att vi vill attrahera fler utländska talanger till Sverige. Många konstaterade också att vi har satsat på att få fram bra infrastrukturer men att vi nu måste fortsätta utveckla dessa och använda dem i högre grad, att också näringslivet måste få tillgång till infrastrukturerna. Vi är ett litet land och det finns en samsyn på att vi måste satsa på kvalitet om vi ska ligga kvar i toppen och fortsätta att attrahera företag och individer att verka i Sverige.

Vilka frågor lyfte LIF fram?

– Vi har redan i vårt inspel den forskningspolitiska propositionen betonat vikten av att koppla framtida aktiviteter och satsningar till den i december presenterade Life Science strategin. Den har tagits fram i samverkan med såväl företrädare för hälso- och sjukvården, myndigheter, innovationsaktörer och oss i näringslivet. Det betyder att den redan är väl förankrad och att det finns en tydlighet kring vad vi ska åstadkomma under de kommande åren. Förslagen i den kommande forskningspolitiska propositionen bör stötta denna strategi.

Vilka frågor brinner du själv för?

– Våra medlemmar är internationella företag och konkurrensen om deras investeringar i forskning och utveckling är stark, både inom och utom Europas gränser. Vill vi fortsätta vara attraktiva för Life Science-industrin måste vi utnyttja de fördelar vi har och göra det enkelt att verka i Sverige, sänka trösklarna för samverkan och ge större access till vår fina infrastruktur, t ex Scilife lab, Test center och ESS i Skåne men också regionernas infrastruktur i form av kvalitetsregister, biobanker och GMS som är under uppbyggnad. Vi behöver också ha myndigheter som är effektiva, bland annat är snabba godkännande processer för kliniska läkemedelsprövningar en konkurrensfördel. Jag anser att nyttiggörandet av hälso- och vårddata är ett av de absolut viktigaste områdena att utveckla under de närmaste åren. Vi har gjort många och bra satsningar men nu måste vi slutföra dessa och se till att vi får en långsiktig och samlad förvaltning av dessa. Det måste också vara tydligt att hälsodata ska kunna användas av företagen, vi måste kunna analysera den läkemedelsanvändning vi har idag för att få fram bättre behandlingsstrategier men framförallt använda hälso- och vårddata för forskning och innovation – få fram nya läkemedel och utveckla precisionsmedicinen så att fler patienter får läkemedel bättre anpassade efter personliga behov och förutsättningar. För det krävs en praktisk supportfunktion med nationellt mandat att professionalisera samverkan och avtalsskrivande inom Life Science.

Foto på kontaktpersonen
Karolina Antonov Analyschef

HoS kvalitet och finansiering
Prissättning & Subventionsfrågor
Statistik & RWD

Kontaktperson TLV, Vårdanalys, SBU