Frida Lundmark kommenterar Tillväxtanalys nya uppdrag att ta fram en analysmodell för att följa Life Science-branschens utveckling

12 juni
Frida Lundmark

Den 11 juni gav Regeringen myndigheten Tillväxtanalys i uppdrag att ta fram en analysmodell för att följa Life Science-branschens utveckling. Frida Lundmark, sakkunnig inom Life Science-frågor på LIF, välkomnar uppdraget vilket hon bedömer kommer kunna öka Life Science-kontorets möjligheter att marknadsföra Sverige internationellt vilket i förlängningen kan leda till högre investeringar för branschen.

I slutet av 2019 fick Sverige sin första Life Science-strategi vilken syftar till att stärka Sverige som ledande Life Science-nation. I samband med att Regeringen presenterade Tillväxtanalys nya uppdrag sade Näringsminister Ibrahim Baylan att ”Sverige ska vara en ledande Life Science-nation som också attraherar internationella investeringar. Ett system för kontinuerlig uppföljning och analys är ett viktigt redskap för långsiktigt strategiarbete och för att följa utvecklingen av svensk Life Science nationellt och i ett internationellt perspektiv”.

Frida Lundmark på LIF ser att flera positiva effekter kan komma ur detta uppdrag

Life Science-strategin lyfter fram Sveriges ambition att vara en ledande Life Science-nation och därmed  behovet att växla upp arbetet i Sverige för att nå dit. En viktig del i en sådan utveckling är naturligtvis att kontinuerligt följa utvecklingen för att säkerställa att vi rör oss i rätt riktning och att insatserna som genomförs får de förväntade positiva effekter regeringen vill uppnå. Analysen kommer också vara till hjälp i att peka ut svenska styrkeområden men också områden som kräver ytterligare insatser och investeringar för att vara internationellt konkurrenskraftiga. Att få en mer detaljerad kunskap om vart Sverige befinner sig och hur vår utvecklingskurva ser ut är mycket välkommet och kommer att vara till stor hjälp i det fortsatta arbetet för alla inom Life Science-området.

Uppdraget kommer att vara ett viktigt verktyg för Life Science-kontoret och aktörerna inom Life Science i att skapa en tydlig bild i vart Sverige står och i vilken riktning vi rör oss. Den kontinuerliga analysen kommer förhoppningsvis att bidra till att vässa prioriteringarna i genomförandet och implementeringen av Life Science-strategin på såväl kort som lång sikt. Strategin har en bred ansats som omfattar hela Life Science-området och för att skapa ett en konkretiserad handlingsplan som i förlängningen innebär en stärkt Life Science-sektor krävs kunskap och förståelse för vilka nyckelinvesteringar eller satsningar som bör prioriteras, inte bara för Life Science-industrin utan hela ekosystemet med akademi, hälso- och sjukvård och inte minst patienterna. Samverkan mellan aktörerna är absolut avgörande för att förverkliga strategin, uppdraget till Tillväxtanalys kommer förhoppningsvis också kunna ytterligare förtydliga och förstärka behovet av en välutvecklad samverkansstruktur för en långsiktigt konkurrenskraftig Life Science-bransch i Sverige.

En viktig del i öka Sveriges konkurrenskraft inom Life Science är att också tydliggöra svenska styrkeområden och potentialen i svensk Life Science. Sverige har fantastiska möjligheter att attrahera internationella investeringar med exempelvis forskningsinfrastrukturer i världsklass tillsammans med våra unika möjligheter inom hälsodataområdet. Regeringen har tagit initiativ till ett antal utredningar exempelvis inom Forskningsinfrastrukturer samt uppdrag såsom Vårdanalys uppdrag kring Implementering av precisionsmedicin i hälso- och sjukvården, vilket är mycket välkommet och en positiv signal om regerings prioritering av Life Science. Något som förhoppningsvis kommer att ytterligare bidra till bättre förutsättningar för Life Science-sektorn. Även Life Science-branschen gör investeringar som också syftar till att stärka sektorn i stort, exempel är AstraZenecas fortsatta satsning på Bioventure Hub tillsammans med Vinnova och VGRs samt Cytivas satsning tillsammans med Vinnova på TestaCenter, både infrastrukturer som syftar till att öka svensk konkurrenskraft och kompetens inom Life Science. Tillväxtanalys uppdrag är därför mycket välkommet i att nu möjliggöra en sammantagen analys av svensk Life Science nu och framgent.

Foto på kontaktpersonen
Frida Lundmark Sakkunnig Policy

Sakkunnig Policy