EU-kommissionen föreslår stärkt samarbete kring sjukdomar som kan förebyggas med vaccination

12 september 2018

Vaccination är en av de mest kostnadseffektiva förebyggande åtgärder som finns för att undvika spridning av infektionssjukdomar och är därför en hörnsten i folkhälsoprogrammen i Europa och resten av världen. LIF har besvarat en remiss från socialdepartementet om EU-kommissionens förslag för att stärka det EU-gemensamma arbetet.

- LIF är generellt mycket positiv till Kommissionens förslag som är ett viktigt steg i arbetet för att möta de olika utmaningar som EU-medlemsstaterna står inför när det gäller vaccination i form av ett ökande vaccinationsmotstånd och en minskad vaccinationstäckning, samt långsiktiga tillgänglighets- och försörjningsfrågor, säger Bengt Mattsson sakkunnig på LIF som samordnat remissvaret.

En jämställdhetsfråga

LIF stödjer bland annat kommissionens uppmaning att speciellt uppmärksamma vikten av att nå ut med informationen till socioekonomiskt eller på andra sätt utsatta grupper i samhället.

- Detta är mycket viktigt för att minska ojämlikheterna i hälsa och för att minska "luckorna" i vaccinationstäckningen, menar Bengt Mattsson.

Det finns idag en rad utmaningar på vaccinmarknaden, t.ex. förutsägbarhet gällande vaccinbehovet och långsiktigt säkerställande av vaccinleveranser. Ett annat viktigt förslag är därför det om att utveckla mekanismer för ömsesidigt utbyte av vacciner mellan medlemsstaterna vid sjukdomsutbrott, något som skulle kunna bidra till att mildra effekterna av eventuella bristsituationer.

- Viktigt att notera är att ett utbyte för att hantera vaccinbrist vid sjukdomsutbrott kan påverkas av det nya direktivet om förfalskade läkemedel som börjar gälla 9 februari 2019, påpekar Bengt Mattsson.

- En anpassning av den nya lagen behöver därför övervägas för att utländska förpackningar och elektroniska bipacksedlar ska accepteras i hela EU när nödsituationer uppstår.

Jämföra data

LIF välkomnar också Kommissionens förslag på att inrätta ett europeiskt system för utbyte av vaccinationsinformation - European Vaccination Information Sharing (EVIS) - samordnat av den europeiska smittskyddsmyndigheten, ECDC:

- Ett sådant system skulle öka transparensen och ge jämförelseunderlag som kan förbättra nationella och regionala vaccinationsplaner. Vi skulle också få en bättre bild av vaccinationstäckningsgraden.

Kommissionens avsikt att öka arbetet för att stimulera forskning och utveckling inom såväl EU som på nationell nivå är också viktig. För att kunna förverkliga förslagen kommer det att krävas väl fungerande samarbete mellan alla relevanta intressenter

– LIF vill gärna delta i detta arbetet, både på nationell och internationell nivå, avslutar Bengt Mattsson.

Läs hela remissvaret.

Foto på kontaktpersonen
Bengt Mattson Sakkunnig Policy

Expert på läkemedelstillverkning och distribution

Expert vacciner och antibiotikaresistens

Expert miljö och hållbarhet

Deltagare i Nationella läkemedelsstrategin

Kontaktperson Folkhälsomyndigheten

Hållbar Utveckling
Nationella läkemedelsstrategin 3.4
Task Force Läkemedelsanvändning