Den europeiska läkemedelsbranschen ingår samarbete i kampen mot Ebola

6 november 2014

EFPIA, den europeiska paraplyorganisationen för den forskande läkemedelsbranschen satsar för att få fram botemedel mot Ebolaepidemin. EFPIA och IMI (Innovative Medicines Initiative), ett partnerskap mellan EU och branschen, satsar tillsammans 280 miljoner Euro på projekt inom diagnostik, mediciner och vacciner mot Ebola. De första projekten beräknas starta tidigt 2015.

- Detta är ett viktigt steg i kampen mot Ebola, som kompletterar arbetet med de vaccinkandidater som redan är på gång, säger LIF:s VD Anders Blanck. Det visar branschens ansvarstagande och att vi vill arbeta tillsammans med myndigheter och institutioner för att så snabbt som möjligt få fram verksamma botemedel och vacciner mot denna svåra sjukdom som främst har drabbat Afrika.

Den forskande läkemedelsbranschens insatser mot Ebola - och andra tropiska sjukdomar

Ebolautbrottet i Västafrika har på ett tydligt sätt visat utmaningarna i att försöka begränsa och stoppa spridningen av denna virussjukdom. Arbetet med att besegra Ebola är nu inriktat på att förebygga och begränsa infektion genom att behandla smittade, upprätta spärrar för vidarespridning, samt förse medicinsk personal med skyddsutrustning. Rigorös infektionskontroll är det bästa försvaret när dessa utbrott först inträffar, men vaccin för att förebygga sjukdom och läkemedel för att behandla infektion skulle vare ett viktigt bidrag till att besegra sjukdomen. Utbrottet av Ebola i Västafrika i år har satt strålkastarljuset på den forskning som pågår och som är nödvändig för att vinna kampen mot globala hälsohot.

Världshälsoorganisationen WHO konsulterade i september experter och forskare, också från de forskande läkemedelsföretagen, kring Ebolamediciner och vacciner. WHO beslutade att påskynda utvecklingen av två av de vaccinkandidater som redan hunnit relativt långt – en från företaget GlaxoSmithKline (GSK) tillsammans med Vaccine Research Center vid National Institutes of Health i USA; och den andra från företaget Janssen, som även det utvecklas med stöd av National Institutes of Health.

Mer om hur GSK och Janssen arbetar för att på ett kontrollerat sätt skynda på processen för att få fram ett vaccin finns på denna sida från IFPMA, den internationella samorganisationen för forskande läkemedelsföretag. Här kan man titta på korta intervjuer med ansvariga på GSK och Janssen om deras konkreta åtgärder för att ta fram ett vaccin, men även hitta information om hur andra delar av den globala läkemedelsbranschen bygger upp forskningsresurser för att hitta svar på Ebolaepidemin.

Innovative Medicines Initiative, IMI, är ett offentligt-privat partnerskap, gemensamfinansierat mellan EU-Kommissionen och den forskande läkemedelsbranschen i Europa, där företag, universitet, offentliga forskningsinstitutioner och reglerande myndigheter gemensamt arbetar för att underlätta utvecklingen av nya vacciner, läkemedel och behandlingar. Ett av målen är att få bättre resultat i de kliniska prövningarna för just de mediciner och vaccin som är identifierade av Världshälsoorganisationen WHO som "prioriterade mediciner" för tredje världen. Läs mer om IMI här.

Inom IMI förbereds just nu en gemensam insats med ytterligare 200 miljoner Euro för att snabba på utvecklingen av vacciner och mediciner mot Ebola. EU-Kommissionen bidrar med 100 miljoner Euro och den forskande läkemedelsbranschen med lika mycket.

När kan det finnas vaccin och mediciner mot Ebola tillgängligt?

Vaccinerna är de som har kommit längst. GSK:s kandidat har visat goda resultat i de så kallade pre-kliniska faserna av utvecklingen. De första Fas I-studierna pågår nu i USA, Storbritannien och i Mali och ytterligare studier är på väg att starta. De första rapporterna från studierna väntas vid årsskiftet. GSK:s pressmeddelande kan läsas här. Om resultaten håller vad de lovar kommer nästa steg att omfatta ytterligare kliniska tester på hälso- och sjukvårdspersonal i de drabbade områdena under nästa år.

I slutet av oktober 2014 meddelade den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA att man för första gången använt en speciell procedur för "snabb vetenskaplig rådgivning" för att stödja GSK:s arbete med vaccinet. EMA kommer att dela information som man samlar om de vetenskapliga framstegen med beslutsfattare i de drabbade länderna så att de kan fatta underbyggda beslut om hur de väljer att använda vacciner i den aktuella situationen.

Janssens Ebola-vaccin har även den visat mycket goda resultat i preklinisk fas. Företaget satsar nu närmare 1,5 miljarder svenska kronor för att accelerera produktionen av vaccinet. Redan i början av januari 2015 kommer vaccinet att testas på friska och frivilliga personer. Under 2015 räknar Janssen med att kunna tillverka över en miljon doser av vaccinet.

Det går idag inte att svara på när det finns nya mediciner direkt avsedda för att behandla patienter som redan har drabbats av Ebola. Men bättre sjukvårdsresurser till de drabbade områdena, och bättre möjligheter att använda de generella behandlingsmetoderna (som att lindra uttorkning), och att hindra vidare spridning har hög prioritet i väntan på nya mediciner.

Varför går det inte fortare?

Läkemedelsföretagen arbetar med WHO och berörda myndigheter, inklusive den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA, för att säkerställa att lovande vacciner och mediciner kan snabbehandlas i godkännandeproceduren. Detta innebär att behandlingar som i vanliga fall kräver åratal av utveckling för att säkerställa högsta möjliga säkerhet och effektivitet – i ett extremt allvarligt läge - behandlas extra snabbt för att läkemedlen eller vaccinerna ska nå patienter så snabbt som överhuvudtaget är möjligt. Men man måste vara medveten om att det är en etiskt ytterst komplicerad fråga, och att detta kräver noggranna avvägningar kring vilken nivå av vetenskaplig osäkerhet som är acceptabel, givet det akuta behovet av att hitta motmedel mot en dödsbringande sjukdom.

Vad gör den forskande läkemedelsbranschen rent allmänt för att bekämpa tredje världens sjukdomar?

Den forskningsbaserade läkemedelsbranschen har en lång tradition på att bekämpa infektionssjukdomar. Den traditionella ekonomiska modellen för läkemedelsforskning – där företagen tar all risk i samband med forskning och utveckling (FoU), och får betalt i form av försäljning i de fall forskningen lyckas – är inte den mest effektiva när det handlar om sjukdomar som först och främst drabbar låginkomstländer med ofta inte fullt utvecklade sjukvårdssystem.

För att kunna driva forskningen framåt har läkemedelsföretagen etablerat sektorövergripande forskningssamarbeten, ofta genom så kallad cross-licensing av läkemedelskandidater och teknologier, i kombination med finansiering från filantropiska institutioner och givare.

Samarbete med universitetsvärlden och regeringar är centralt. Denna typ av samarbeten står nu för majoriteten av forskningen på området; 86 procent av forskning och utveckling (FoU) från företagen är idag sådana partnerskap. Partnerskapen har skapat en hållbar plattform för FoU, och har fungerat som en samlingsplats för dels offentliga och privata finansiärer, dels experter för att gemensamt angripa globala hälsoutmaningar.

Ett viktigt dokument för samordning av sådana gemensamma projekt är WHO:s dokument "Priority Medicines for Europe and the World", som kom i sin första upplaga 2004 och som uppdaterades 2013. I rapporten fokuserade WHO på behovet av att koncentrera insatser för att få fram bättre behandlingar - som exempel kan nämnas malaria och tuberkulos. Projekt på dessa områden har redan resulterat i tusentals räddade liv över hela världen:

Vidare läsning

Speciella enheter inom företagen arbetar med prioriterade sjukdomar och kan ta hjälp av företagens övriga forskningsdata och resurser. Exempel på detta är:

- Läkemedelsföretaget Sanofi ingått partnerskap med non-profit-organisationen Drugs for Neglected Diseases initiatives som har behandlingar under utveckling mot sömnsjuka, malaria, Chagas sjukdom, Filariasis och HIV hos barn. Sanofi hoppas även på ett godkännande av ett vaccin mot denguefeber under 2015.

- GSK arbetar med Medicines for Malaria Venture och the Global Alliance for TB Drug Development.

- Många företag samarbetar med Bill and Melinda Gates Foundation som har understött FoU inom infektionssjukdomar med över en miljard US-dollar.

- GSK och Pfizer arbetar med the Gavi Alliance för att patienter i utvecklingsländer ska få tillgång till vaccin mot pneumokocker.