Ojämlik vård

Trots att debatten har intensifierats de senaste åren kring jämlik tillgång till vård kvarstår det stora skillnader mellan landstingen och mellan olika patientgrupper. Vilken vård som ges kan avgöras av bostadsort, kön och socioekonomiska förutsättningar. För att belysa vårdens ojämlikheter initierade Lif redan 2012 Kommissionen för jämlik vård. 

Lif tillsatte Kommissionen för jämlik vård i januari 2012 med uppdraget att oberoende utreda, analysera och initiera debatt kring hur patienter i Sverige ska få jämlik tillgång till vård och omsorg av bästa möjliga kvalitet. Genom ett gemensamt initiativ mellan Cancerfonden och Lif förlängdes Kommissionens uppdrag fram till den 31 december 2014. Tanken var att Kommissionen skulle ges tillräcklig tid att göra en allsidig belysning av de komplexa frågeställningar som uppdraget omfattar.

Kommissionens uppdrag:

  • Att belysa behovet av att samma krav ställs på vårdens kvalitet över hela landet
  • Att belysa hur olika sätt att se på och arbeta med frågor om vårdens kvalitet leder till ojämlik vård
  • Att formulera principer för nationella riktlinjer ifråga om definition, premiering och uppföljning av kvalitet inom svensk sjukvård

En slutrapport lämnades den 16 mars 2015

Under de tre åren bedrev kommissionen omfattande opinionsbildnings- och utredningsarbete. Två rapporter togs fram: "Är ojämlikheten i vården ofrånkomlig?" (Juli 2013) och "Patienten eller landstinget – vem ska ha makten i svensk sjukvård?" (Juli 2012). Dessutom arrangerade kommissionen flera seminarier och publicerade debattartiklar där olika perspektiv kring den ojämlika vården lyftes fram och debatterats.

Den16 mars 2015 lämnade Kommissionen en slutrapport, Ojämlik vård
– ett hot mot vår sjukvård, med 17 konkreta förslag på hur ojämlikheten i vården kan minska.

Kommissionens ledamöter och ingen annan står bakom de frågeställningar, rapporter och slutsatser som under åren har presenterats. Direktiven till Kommissionen för jämlik vård finns att läsa i Avsiktsförklaringen.

Ledamöter i Kommissionen för jämlik vård

  • Ilija Batljan, vice vd på Rikshem, f.d. landstingspolitiker (S) (kommissionens ordförande)
  • Cristina Husmark-Pehrsson, riksdagsledmot (M), (kommissionens vice ordförande)
  • Klas Kärre, professor samt ordförande för Cancerfondens forskningsnämnd
  • Ingrid Burman, ordförande för Handikappförbunden
  • Curt Persson, ordförande i PRO
  • Anders Milton, läkare och tidigare regeringens psykiatrisamordnare

Kent Björkqvist har varit huvudsekreterare för kommissionen och kommunikationsföretaget Hallvarsson & Halvarsson har hanterat administrativa uppgifter.

Kommission för jämlik hälsa

Även regeringen konstaterade att hälsoklyftorna fortsätter att öka trots att alla säger sig jobba för att det ska bli mer jämlikt. I februari 2015 samlades ett flertal experter och företrädare för civilsamhället, myndigheter och näringsliv för att tala om jämlik hälsa. 

Kommissionen för jämlik hälsa fick till uppgift att lämna förslag som kan bidra till att hälsoklyftorna i samhället minskar. 

Kommissionen har nu avslutat sitt uppdrag.

 

Uppdaterad: 11 mars 2015