Patienters tillgång till behandling

Visste du att det finns en rad nya innovativa läkemedel som inte når alla de patienter som kan ha behov av dem? Trots att de godkänts av den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) och det svenska prissättningssystemet, genom noggranna studier, uppvisat goda behandlingsresultat. Läkemedelsforskningen bidrar ständigt till förbättrade behandlingar som förlänger människors liv och minskar deras lidande. Att nya läkemedlen inte används är en värdeförlust för patienterna, sjukvården och samhället.

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har lanserat en Samverkansmodell för hur nya läkemedel ska introduceras i sjukvården. Aktiviteterna i Samverkansmodellen har utvecklats inom ramen för den Nationella läkemedelsstrategin. Modellen syftar till att landstingen ska fatta mer välgrundade, snabbare och samordnade beslut runt användning av nya läkemedel, för att därigenom möjliggöra en mer jämlik läkemedelsbehandling. Trots att modellen varit under utveckling i två år varierar patienternas möjlighet att få tillgång till de nya läkemedlen fortfarande kraftigt landstingen.

Grafen visar att landstingen, i medeltal, använde 28 av de 40 läkemedel som ingår i SKL:s Samverkansmodell under 2014. Spridningen mellan landstingen bidrar till att patienter, beroende på var de bor, får olika behandling. Något som inte är acceptabelt i ett välfärdsland som Sverige där god vård ska ges till alla på lika villkor.

Vi vill att patienterna ska få ta del av bästa möjliga behandling. Men vägen dit är lång och krokig. LIF vill därför stimulera en diskussion där olika aktörer bidrar med sina idéer och perspektiv i syfte att svenska patienter ska få tillgång till de läkemedel de behöver. Vi ska göra vad vi kan för att vara motor i den här diskussionen och väljer bland annat att publicera blogginlägg från studenterna Max, Yevgeniya, Aleksandra och Lisa som skriver uppsatser som kan ge värdefulla inspel till diskussionen. Studenternas blogg finner du här.

Karolina Antonov Analyschef

HoS kvalitet och finansiering
Prissättning & Subventionsfrågor
Statistik & RWD
Veterinärmedicin

Kontaktperson TLV, Vårdanalys, SBU