LIF kartlägger restnoteringar

Sedan hösten 2019 djupanalyserar LIF löpande Läkemedelsverkets restnoteringslista. Den senaste analysen visar att både underlaget till listan och listan i sig kan förbättras.

Sedan hösten 2019 genomför LIF kvartalsvis en analys av Läkemedelsverkets restnoteringslista – dit läkemedelsföretagen rapporterar vilka produkter som är tillfälligt slut – för att få en bild av läget. Att skapa en så klar och detaljerad kartläggning av restnoteringsläget som möjligt är ett viktigt bidrag i hanteringen av de problem läkemedelsbrister orsakar för sjukvården och patienterna.

Den senaste analysen bygger på data från den 13 december 2019. Då var 428 läkemedelsförpackningar för 273 läkemedel restnoterade.

  • Av dem kunde cirka 70 procent bytas ut till ett likvärdigt alternativ eller annan förpackningsstorlek.
  • För ytterligare 15 procent fanns preparat inom samma läkemedelsgrupp.
  • För övriga fanns i de flesta fall alternativa behandlingar.

Hanterbart men inte oproblematiskt

– I analysen ser vi att de flesta restsituationer är hanterbara, därmed inte sagt att de är oproblematiska. Alla läkemedelsbrister orsakar besvär för sjukvården och patienterna, säger LIFs sakkunnige Bengt Mattson.

Restnoteringslistan kan förbättras

Bengt Mattson konstaterar också att restnoteringslistan brister i kvalitet. Dels måste underlaget till den bli bättre, dels skulle listan i sig tjäna på en annorlunda struktur; med ett annat upplägg skulle den bli ett skarpare verktyg i hanteringen av läkemedelsbrister.

När det gäller listunderlaget finns det fog att misstänka att några av generikabolagen rapporterar in rester även om läkemedlet i fråga inte är periodens vara eller ens första eller andra alternativ. Här finns alltså en överrapportering i kategorin generiska läkemedel om man med restnotering menar en existerande eller potentiellt kommande brist.

– TLV har mycket god kontroll över produkter inom utbytessystemet och bör kunna hjälpa till att identifiera de troligtvis väldigt få restnoteringar inom periodens vara-systemet där en reell brist kan komma att uppstå, säger Bengt Mattson.

Dessutom finns även permanent indragna läkemedel med på restnoteringslistan den 13 december vilket ger en missvisande bild.

LIFs åtgärder för att minska problemen med restsituationer

Parallellt med kartläggningen arbetar LIF med andra åtgärder för att komma tillrätta med läkemedelsbristerna. Medlemsbolagen har fått en uppmaning om att förbättra rapporteringen till Läkemedelsverkets lista och den 11 februari lanserades Fass nya restnoteringstjänst där läkarna kan se om medicinen de ska förskriva är slut och vilka alternativ som finns att tillgå.

Vad är generiskt läkemedel, utbyte och periodens vara?

Generiskt läkemedel

Ett generiskt läkemedel är en fullt likvärdig ”kopia” av det som ursprungligen forskades fram, originalläkemedlet. Det innehåller samma verksamma substans men har ett lägre pris.

Generiskt utbyte

När man hämtar ut ett recept på ett läkemedel som ingår i förmånssystemet blir man erbjuden att byta medicinen man fått förskriven mot ett generiskt läkemedel istället eftersom det är billigare; apoteken är enligt lag skyldiga att erbjuda kunden den likvärdiga medicin som har lägst pris. Det kallas att göra ett generiskt utbyte.

Periodens vara

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) utser varje månad de generiskt utbytbara läkemedel som har lägst pris till periodens vara och det är dessa preparat som apoteken erbjuder som utbytesalternativ. Myndigheten utser dessutom ett första- och andrahandsalternativ i reserv ifall de billigaste inte är tillgängliga.

Bengt Mattson Sakkunnig Policy

Expert på läkemedelstillverkning och distribution

Expert vacciner och antibiotikaresistens

Expert miljö och hållbarhet

Deltagare i Nationella läkemedelsstrategin

Kontaktperson Folkhälsomyndigheten

Hållbar Utveckling
Nationella läkemedelsstrategin 3.4
Task Force Läkemedelsanvändning