B7. Antibiotikaresistens – ett globalt hot som kräver nya åtgärder

Ett av de stora globala folkhälsohoten är antibiotikaresistens. Problemet är stort redan idag och kommer sannolikt att växa under åren som kommer. Även om problemet är mindre i Sverige än i många andra delar av världen innebär resmönster och förflyttningar över landsgränser att även vi påverkas och kommer att påverkas av dessa problem. Sverige var tidigt ute med att minska antibiotikaanvändningen i djurhållningen och med en systematiskt restriktiv användning av antibiotika i sjukvården. Men fler åtgärder krävs och här kan Sverige ha betydelse även internationellt.

Ett viktigt område för utveckling är hur nya antibiotika ska användas. På grund av resistensläget bör de ju användas så lite som möjligt. Därför behöver ett nytt system tas fram för ersättning till tillverkarna som inte är baserat på försäljningsvolym. LIF tog år 2015 fram ett förslag till hur en sådan modell (en så kallad push-modell) kan se ut. Diskussionen om en ny ersättningsmodell har pågått internationellt i snart tio år. I Sverige pågår nu diskussioner kring olika tänkbara åtgärder och initiativ som går i rätt riktning och vi kan bli det första landet i världen som inför en sådan modell. Men då måste arbetet intensifieras och snabbas på.

Ett annat problemområde är miljöpåverkan från antibiotika, bland annat i tillverkningsledet. De största volymerna av antibiotika som används i Sverige köps in via generikasystemet, ett system som enbart tar hänsyn till absolut lägsta pris. Detta gör att tillverkarna med den absolut billigaste produktionen blir de vars produkter säljs i Sverige. Detta stimulerar inte till investeringar i rening och till en miljömässigt ansvarsfull produktion. Enligt en rapport från Göteborgs Universitet föreligger stora skillnader i utsläpp från olika tillverkare. Sverige bör införa miljöhänsyn för antibiotika inom generikasystemet. En statlig utredning har tidigare utrett miljöbedömning av hela generikasystemet. Ett självklart nästa steg är att, utifrån utredningens slutsatser, implementera miljöbedömning av antibiotika inom generikasystemet.

Därför föreslår LIF:

Att regeringen tar initiativ till en modell för användning av och betalning för nya antibiotika samt inför miljöbedömning av antibiotika inom generikasystemet

Uppdaterad: 16 november 2018