B5. Öppna nordiska jämförelser

Inför valet 2014 förordade LIF att Socialstyrelsens nationella riktlinjer ska utgöra en obligatorisk miniminivå, att de ska uppdateras i snabbare takt och att de ska baseras på moderna landvinningar och vara framtidsinriktade.

Utöver 2014 års regeringsförklaring är Socialstyrelsens arbete med nationell kunskapsstyrning utifrån kunskapsstödsutredningen ett viktigt steg i rätt riktning. För att säkerställa att vi når upp till målsättningen om att vården i Sverige ska vara världsledande behöver vi även systematiskt jämföra svensk sjukvård med andra länder. Som ett nästa steg föreslår LIF därför att Sverige bör jämföra läkemedelsbehandlingen i de nordiska länderna. Exempelvis kan man börja med de breda folksjukdomarna samt ett urval av av de sällsynta sjukdomarna. Detta skulle exempelvis kunna utvecklas inom Nordiska ministerrådet.

Därför föreslår LIF:

Att regeringen initierar nordiska öppna jämförelser av läkemedelsanvändningen, som en del i arbetet för en världsledande svensk hälso- och sjukvård

Uppdaterad: 16 november 2018